Λογιστική και Χρηματοοικονομική AUEB
Eφαρμοσμένη Στατιστική
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού - ΟΠΑ
EKPA Applied Economics

Προκήρυξη μιας θέσης υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο: «Μείωση αποτυπώματος άνθρακα και κατανάλωσης ενέργειας στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων μέσω καινοτόμων βιολογικών διεργασιών».

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι/ες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α) Είναι διπλωματούχοι Τμήματος Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής ή Σχολής Χημικών Μηχανικών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής Τμημάτων και Σχολών και κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
Β) Είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017 ή διπλωματούχοι αντίστοιχων ή συναφών Τμημάτων πενταετούς φοίτησης.
Γ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γίνονται δεκτοί/ές ως Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες και μη κάτοχοι Δ.Μ.Σ., εάν ικανοποιούν μία τουλάχιστον εκ των παρακάτω προϋποθέσεων:

i) Αποφοίτησαν με βαθμό πτυχίου άνω του 7 (επτά) στην κλίμακα του 10 (δέκα).
ii) Δημοσίευσαν μία τουλάχιστον εργασία, στην οποία ο υποψήφιος πρέπει να φαίνεται ως πρώτος συγγραφέας, σε έγκριτο διεθνές περιοδικό που ανήκει σε μια από τις κατηγορίες Q1, Q2 ή Q3 της SCIMAGO (SCOPUS).

Οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας κατά τα δύο (2) πρώτα έτη των σπουδών τους οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά τέσσερα (4) προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα της Πολυτεχνικής Σχολής, τα οποία εισηγείται η Τριμελής Επιτροπή και εγκρίνει η Συνέλευση του Τμήματος.

Επιλογή

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Επιλογής που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό, και η οποία αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χημικών Μηχανικών με συναφές/συγγενές γνωστικό αντικείμενο. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις, τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και θα καλέσει τους/τις υποψηφίους/ες σε συνέντευξη (δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη). Κατόπιν θα υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών σχετικό υπόμνημα, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πληροί ή όχι τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα. Η Συνέλευση του Τμήματος θα αποφασίσει λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής. Για τον/την υποψήφιο/α που θα επιλεγεί θα οριστεί το μέλος Δ.Ε.Π. που θα είναι Επιβλέπων, τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, η γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής της διδακτορικής διατριβής και η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος.

Αιτήσεις υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, από τις 12-11-2020 και ώρα 08:00, μέχρι τις 25-11-2020 και ώρα 15:00, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (chemeng@uowm.gr). Η αίτηση επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη και κατά την κατάθεσή της (η οποία θα είναι υπογεγραμμένη) θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά σε μορφή pdf: ­

  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. ­
  • Τίτλοι Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών. ­
  • Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για τους τίτλους που προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής. ­
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας των Προπτυχιακών ή/και Μεταπτυχιακών Σπουδών. ­
  • Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών, μεταξύ των οποίων αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας. ­
  • Δυο τουλάχιστον συστατικές επιστολές. ­
  • Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Η πρόταση περιλαμβάνει τον τίτλο της διατριβής, γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία. ­ Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις, αποδεικτικά προϋπηρεσίας κ.λπ.). ­
  • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Τα δικαιώματα, οι πρόσθετες υποχρεώσεις του υποψηφίου διδάκτορα, οι ρήτρες, τα παραδοτέα και τα χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών μνημονεύονται ρητά στον συνημμένο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών στο τηλέφωνο 24610-56654 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου chemeng@uowm.gr.

Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο