ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
Food Law - Auth
Msc in Data Science
ΔΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

Δύο (2) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Προκήρυξη:

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο του Προγράμματος «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «DELTA-S – Η Ψηφιακή Τεχνολογική Εξέλιξη ως Μοχλός Ανάπτυξης Δυναμικών Επιχειρηματικών Μοντέλων στη Ναυτιλία» που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύμβαση ανάθεσης έργου µε δύο (2) φυσικά πρόσωπα µε χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του έργου, µε δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου.

Το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου, τα κατ’ ελάχιστο απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης και βαθμολόγησης για τη θέση, περιγράφονται ακολούθως:

Θέση 1: 1 Υποψήφιος Διδάκτορας

Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου: Στρατηγική Επιχειρήσεων στη Ναυτιλία, με επικέντρωση σε Στρατηγικές Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων στο νέο Περιβάλλον Ανταγωνισμού- Shipping Business Strategies for the new Competitive Environment. (βλ. Παράρτημα ΙI)

Διάρκεια απασχόλησης: από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τη λήξη του έργου (02/02/2023), µε δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου. Κόστος απασχόλησης:

Το συνολικό κόστος απασχόλησης είναι έως 44.550,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργοδοτικών εισφορών) και η συμμετοχή στα πακέτα εργασίας για το σύνολο της συμμετοχής στο πλαίσιο της σύμβασης που θα υπογραφεί προϋπολογίζεται έως 36 ανθρωπομήνες.

Απαραίτητα Προσόντα (κριτήρια αξιολόγησης 1-3):

1. Δίπλωμα ή πτυχίο Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή άλλο συναφές με το αντικείμενο
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή άλλες συναφείς με το αντικείμενο
3. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά Προσόντα (κριτήρια αξιολόγησης 4-5):

4. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις στο αντικείμενο του έργου.
5. Εργασιακή εμπειρία στον τομέα της ναυτιλίας


Θέση 2: 1 Υποψήφιος Διδάκτορας

Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην εποχή της ψηφιοποίησης των ναυτιλιακών λειτουργιών - Human Resources Management for the digital era in Shipping Business Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην εποχή της ψηφιοποίησης των ναυτιλιακών λειτουργιών - Human Resources Management for the digital era in Shipping Business (βλ. Παράρτημα ΙI)

Διάρκεια απασχόλησης: από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τη λήξη του έργου (02/02/2023), µε δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου. Κόστος απασχόλησης:

Το συνολικό κόστος απασχόλησης είναι έως 44.550,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργοδοτικών εισφορών) και η συμμετοχή στα πακέτα εργασίας για το σύνολο της συμμετοχής στο πλαίσιο της σύμβασης που θα υπογραφεί προϋπολογίζεται έως 36 ανθρωπομήνες.

Απαραίτητα Προσόντα (κριτήρια αξιολόγησης 1-3):

1. Δίπλωμα ή πτυχίο Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή άλλο συναφές με το αντικείμενο
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή άλλο συναφές με το αντικείμενο
3. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά Προσόντα (κριτήρια αξιολόγησης 4-5):

4. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις στο αντικείμενο του έργου.
5. Εργασιακή εμπειρία στον τομέα της ναυτιλίας

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 και ώρα 16.00 μ.μ.


Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα