Economic Strategy
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
MBA Agribusiness
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Παν. Αιγαίου: Προκήρυξη διδακτορικής διατριβής σε 23 γνωστικά αντικείμενα

Προκήρυξη:

Το Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, ανακοινώνει ότι δέχεται υποψηφιότητες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα: 
1. Κοινωνική επιχειρηµατικότητα και τουρισµός. 
2. Νέες προσεγγίσεις και τεχνολογίες στη διοίκηση υπηρεσιών. 
3. Καινοτοµία, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και επιχειρηµατικότητα. 
4. Νέες τεχνολογίες, διαδίκτυο και τουρισµός. 
5. Βιωσιµότητα-ανταγωνιστικότητα και διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων. 
6. Διαπραγµατεύσεις και Συµβόλαια στον Τουριστικό Τοµέα: Μια Προσέγγιση βασισµένη στη Νέα Θεσµική Οικονοµική (New Institutional Economics). 
7. Ηθική των επιχειρήσεων, κοινωνική ευθύνη, κώδικες δεοντολογίας: 
- Ιστορία του κλάδου της ηθικής των επιχειρήσεων. 
- Η γεωγραφική και ιστορική διαφοροποίηση της κρατούσας ηθικής ή περιρρέουσας κουλτούρας και η ηθικώς υπεύθυνη επιχειρηµατική δραστηριότητα. 
- Συνέπειες στην κερδοφορία από την επιλογή της κοινωνικής υπευθυνότητας. 
- Υψηλές αµοιβές διευθυντικών στελεχών σε δυσαρµονία µε τα συµφέροντα των µετόχων ή των λοιπών εργαζοµένων. 
- Ο συνυπολογισµός των συµφερόντων των εργαζοµένων κατά τη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων. 
- Επιπτώσεις της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην κρατική διαφθορά, τη φτώχεια ή το φυσικό περιβάλλον. 
8. Χρηµατοοικονοµική και Κριτικός Ρεαλισµός 
9. Πρόβλεψη χρηµατοπιστωτικών κρίσεων και συνεπειών µε χρήση οικονοµικών προσοµοιώσεων. 
10. Το φαινόµενο της µόλυνσης των αγορών κεφαλαίου: η περίπτωση της τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής κρίσης 
11. Η επίδραση των µεγάλων αθλητικών γεγονότων στην οικονοµική ανάπτυξη των χωρών και στις αποδόσεις των χορηγών 
12. Επανασχεδιασµός επιχειρησιακών λειτουργιών µε την βοήθεια των νέων τεχνολογιών 
13. Μοντελοποίηση παρακολούθησης και αξιολόγησης χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων 
14. Ανάπτυξη µοντέλων µέτρησης της βιωσιµότητας των ψηφιακών περιφερειών και συγκριτική αξιολόγησή τους µε τις φυσικές περιφέρειες 
15. Διαδικτυακές Συναλλαγές: Θεωρία, Προσοµοίωση και Επιχειρησιακή Επίδοση 
16. Ιδιωτικοί και ∆ηµόσιοι Οργανισµοί: Εργασιακή Προσπάθεια και Αποδοτικότητα 
17. Μορφές Ιδιωτικοποίησης: Κοινωνική και Ιδιωτική Αποτελεσµατικότητα/Αποδοτικότητα 
18. Ιδιωτικοποίηση Κρατικών Οργανισµών στον Κλάδο των Μεταφορών 
19. Θαλάσσιες Μεταφορές και Εξοικονόµηση Ενέργειας 
20. Η Συµβολή των Εγχώριων Ενεργειακών Πόρων στην Οικονοµική Μεγέθυνση και Ανάπτυξη 
21. Λογιστική και Χρηµατοοικονοµικές Αναφορές για Μικροµεσαίες επιχειρήσεις 
22. Εσωτερικός Έλεγχος και εταιρική διακυβέρνηση 
23. Αντιµετώπιση της απάτης και έλεγχος 

Δεκτές γίνονται υποψηφιότητες κατόχων Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος σε συναφή προς τα παραπάνω γνωστικά αντικείµενα της ηµεδαπής ή οµοταγών, αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής. 
Η δυνατότητα παραµονής στη Χίο κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής θα 
ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν στη Γραµµατεία του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος στη 
∆ιοίκηση Επιχειρήσεων-Μ.Β.Α. , µέχρι τις 22.09. 2014 τα ακόλουθα: 
1. Έντυπη Αίτηση (που παρέχεται από την Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. ή την ιστοσελίδα ΜΒΑ http://mba.aegean.gr) 
2. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώµατος 
3. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών 
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας προπτυχιακών µαθηµάτων 
5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας µεταπτυχιακών µαθηµάτων 
6. Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας 
7. Μία (1) Φωτογραφία 
8. Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η µία τουλάχιστον να προέρχεται από καθηγητή, ο οποίος έχει διδάξει τον υποψήφιο 
9. Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής Γλώσσας και, προαιρετικά, αντίστοιχα πιστοποιητικά άλλων ξένων γλωσσών 
10. Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, Διακρίσεις (εάν υπάρχουν) 
11. Αποδεικτικά Επαγγελµατικής Εµπειρίας (εάν υπάρχουν) 
12. Αποδεικτικά γνώσης Η/Υ (εάν υπάρχουν) 
 
Τέλος, ο/η υποψήφιος/α µπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο, που σύµφωνα µε την γνώµη του/ της, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηµατίσει πληρέστερη άποψη. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιµίας από το ΔΟΑΤΑΠ. 
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής ∆ιατριβής, το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να περιέχει: 
I. Τον τίτλο του προτεινόµενου θέµατος της διατριβής 
II. Περιγραφή του προτεινόµενου θέµατος διδακτορικής διατριβής 
III. Περιγραφή του σκοπού της διδακτορικής διατριβής καθώς και των επιµέρους στόχων (των βασικών ερευνητικών ερωτηµάτων ή προβληµάτων στα οποία θα απαντήσει, ή και των ειδικότερων υποθέσεων τις οποίες θα υποβάλλει σε έλεγχο) 
IV. Στοιχεία πρωτοτυπίας του προτεινόµενου θέµατος 
V. Πρόταση µεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί 
VI. Εκτίµηση των προσδοκώµενων αποτελεσµάτων 
VII. Ενδεικτική βιβλιογραφία. 

Η σύνταξη του Σχεδίου Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής µε την µορφή και το περιεχόµενο που αναφέρθηκε παραπάνω αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της πρότασης εκπόνησης της Δ.Δ. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει οι υποψήφιοι να επικοινωνήσουν πρώτα µε τον/την επιβλέπων/επιβλέπουσα καθηγητή/τρια του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων της κάθε θεµατικής 
περιοχής. Πριν την κατάθεση του Σχεδίου Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής και τη διαδικασία της συνέντευξης, συνιστάται ο/η υποψήφιος/α να έχει τη σύµφωνη γνώµη του/της επιβλέποντος/επιβλέπουσας. (βλέπε παράρτηµα).

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από την Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-M.B.A., του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Μιχάλων 8, Τ.Κ. 82 100, Χίος, κ. Βάσω Βασιλείου, τηλ. επικοινωνίας 22710 35122, από 08.00-15.00, fax: 22710 35129, e-mail: 
mba@aegean.gr, το αργότερο µέχρι 22.09. 2014 (σφραγίδα ταχυδροµείου). 

Οι συνεντεύξεις θα πραγµατοποιηθούν κατά το χρονικό διάστηµα Σεπτεµβρίου - Οκτωβρίου 2014. Η ακριβής ηµεροµηνία των συνεντεύξεων θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα στους υποψηφίους και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΜΒΑ (http://mba.aegean.gr). 
 
Αγγελής Βασίλειος 
Καθηγητής 
Πρόεδρος ΤΔΕ

Παράρτηµα 

 1. Κοινωνική επιχειρηµατικότητα και τουρισµός. Σιγάλα Μαριάννα m.sigala@aegean.gr
 2. Νέες προσεγγίσεις και τεχνολογίες στη διοίκηση υπηρεσιών. Σιγάλα Μαριάννα m.sigala@aegean.gr
 3. Καινοτοµία, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και επιχειρηµατικότητα. Σιγάλα Μαριάννα m.sigala@aegean.gr
 4. Νέες τεχνολογίες, διαδίκτυο και τουρισµός. Σιγάλα Μαριάννα m.sigala@aegean.gr
 5. Βιωσιµότητα-ανταγωνιστικότητα και διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων. Σιγάλα Μαριάννα m.sigala@aegean.gr
 6. Διαπραγµατεύσεις και Συµβόλαια στον Τουριστικό Τοµέα: Μια Προσέγγιση βασισµένη στη Νέα Θεσµική Οικονοµική (New Institutional Economics)". Παπαθεοδώρου Ανδρέας a.papatheodorou@aegean.gr
 7. Ηθική των επιχειρήσεων, κοινωνική ευθύνη, κώδικες δεοντολογίας: Ρουµελιώτης Μιχαήλ m.roumeliotis@aegean.gr 
 8. Χρηµατοοικονοµική και Κριτικός Ρεαλισµός Ανδρικόπουλος Ανδρέας apa@aegean.gr 
 9. Πρόβλεψη χρηµατοπιστωτικών κρίσεων και συνεπειών µε χρήση οικονοµικών προσοµοιώσεων. Σάµιτας Αριστείδης a.samitas@ba.aegean.gr 
 10. Το φαινόµενο της µόλυνσης των αγορών κεφαλαίου: η περίπτωση της τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής κρίσης Σάµιτας Αριστείδης a.samitas@ba.aegean.gr 
 11. Η επίδραση των µεγάλων αθλητικών γεγονότων στην οικονοµική ανάπτυξη των χωρών και στις αποδόσεις των χορηγών Σάµιτας Αριστείδης a.samitas@ba.aegean.gr 
 12. Επανασχεδιασµός επιχειρησιακών λειτουργιών µε την βοήθεια των νέων τεχνολογιών Μαύρη Μαρία m.mavri@ba.aegean.gr
 13. Μοντελοποίηση παρακολούθησης και αξιολόγησης χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων Μαύρη Μαρία m.mavri@ba.aegean.gr 
 14. Ανάπτυξη µοντέλων µέτρησης της βιωσιµότητας των ψηφιακών περιφερειών και συγκριτική αξιολόγησή τους µε τις φυσικές περιφέρειες Μαύρη Μαρία m.mavri@ba.aegean.gr 
 15. Διαδικτυακές Συναλλαγές: Θεωρία, Προσοµοίωση και Επιχειρησιακή Επίδοση Γκότσιας Απόστολος agotsias@aegean.gr 
 16. 16. Ιδιωτικοί και δηµόσιοι Οργανισµοί: Εργασιακή Προσπάθεια και Αποδοτικότητα Γκότσιας Απόστολος agotsias@aegean.gr 
 17. Μορφές Ιδιωτικοποίησης: Κοινωνική και Ιδιωτική Αποτελεσµατικότητα/Αποδοτικότητα Γκότσιας Απόστολος agotsias@aegean.gr 
 18. Ιδιωτικοποίηση Κρατικών Οργανισµών στον Κλάδο των Μεταφορών Γκότσιας Απόστολος agotsias@aegean.gr 
 19. Θαλάσσιες Μεταφορές και Εξοικονόµηση Ενέργειας Γκότσιας Απόστολος agotsias@aegean.gr 
 20. Η Συµβολή των Εγχώριων Ενεργειακών Πόρων στην Οικονοµική Μεγέθυνση και Ανάπτυξη Γκότσιας Απόστολος agotsias@aegean.gr 
 21. Λογιστική και Χρηµατοοικονοµικές Αναφορές για Μικροµεσαίες επιχειρήσεις Μπεκιάρης Μιχαήλm.bekiaris@aegean.gr 
 22. Εσωτερικός Έλεγχος και εταιρική διακυβέρνηση Μπεκιάρης Μιχαήλ m.bekiaris@aegean.gr 
 23. Αντιµετώπιση της απάτης και έλεγχος Μπεκιάρης Μιχαήλ m.bekiaris@aegean.gr 


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα