Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος: Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής (Innovative Systems of Sustainable Agricultural Production) (2022-2023)

3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

To Τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ανακοινώνει την εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), για την περίοδο 2022-23, στις εναπομείναντες λίγες θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί.

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γεωπονίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος απονέμει αναγνωρισμένο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής» με τρεις ειδικεύσεις:

 • «Αγροτική Επιχειρηματικότητα»
 • «Συστήματα Ακριβείας στη Ζωική Παραγωγή»
 • «Σύγχρονα Συστήματα Παραγωγής και Διαχείρισης Φυτικού Κεφαλαίου» 

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η ανάπτυξη έρευνας και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου (2ου κύκλου σπουδών ΑΕΙ), στα επιστημονικά πεδία της εφαρμοσμένης Γεωπονικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και ειδικότερα στα επιστημονικά πεδία της Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής καθώς και της Αγροτικής Οικονομίας, με έμφαση την ανάπτυξη της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας.

H χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες και διαρθρώνεται σε τρεις ακαδημαϊκές περιόδους, πλήρους φοίτησης. O αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, που θα εισαχθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, ορίζεται ως εξής:

 • Δέκα έξι (16) στην ειδίκευση «Αγροτική Επιχειρηματικότητα»
 • Δώδεκα (12) στην ειδίκευση «Συστήματα Ακριβείας στη Ζωική Παραγωγή»
 • Δώδεκα (12) στην ειδίκευση «Σύγχρονα Συστήματα Παραγωγής και Διαχείρισης Φυτικού Κεφαλαίου»

Ο αριθμός αυτός είναι δυνατόν να μεταβληθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) του ΠΜΣ, εκτιμώντας τη διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωπονίας (και Τεχνολόγων Γεωπόνων), Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων καθώς και άλλων σχετικών εφαρμοσμένων επιστημονικών κλάδων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης είναι δυνατόν να υποβάλλουν αίτηση και απόφοιτοι/τες λοιπών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.), με ανάλογα επιστημονικά ή επαγγελματικά ενδιαφέροντα. Ειδικότερα, για την ειδίκευση της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, δύναται να υποβάλλουν αίτηση και απόφοιτοι/ες Οικονομικών Τμημάτων και Τμημάτων Διοίκησης Α.Ε.Ι. Φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Τμημάτων με σχετικά ασθενές επιστημονικό υπόβαθρο στα κύρια γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος είναι δυνατό να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν εισαγωγικά μαθήματα περιορισμένη διάρκειας.

Για τους τίτλους σπουδών ιδρυμάτων της αλλοδαπής είναι απαραίτητη η προσκόμιση πράξης ή βεβαίωση ισοτιμίας του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Οι φοιτητές/τριες που αναμένεται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους τον Σεπτέμβριο του 2022 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο ΠΜΣ συνοδευόμενη από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, ενώ θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών έως την εγγραφή τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάμηνα: τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν φοίτηση με ευέλικτες μορφές μάθησης (οκτώ (8) δια ζώσης μαθήματα στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη Σίνδου και πέντε (5) με μεθόδους εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας), ενώ το τρίτο εξάμηνο στοχεύει στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο των απαιτούμενων διδακτικών εβδομάδων είναι δεκατρείς από την έναρξη των μαθημάτων μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι παραδόσεις των μαθημάτων γίνονται στο Τμήμα Γεωπονίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη Σίνδου) Παρασκευή (απογευματινές ώρες) και Σάββατο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης του ΠΜΣ και από εργαζόμενους. Η έναρξη των μαθημάτων έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2022.

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών καθώς και πρόσθετες πληροφορίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωπονίας, και συγκεκριμένα στην σελίδα εδώ καθώς και στην σελίδα του facebook @agri.innovative.systems.master.gr

ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί σε 2.250 ευρώ συνολικά για τα 3 εξάμηνα του προγράμματος τα οποία μπορούν να καταβληθούν σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις των 750 ευρώ, οι οποίες καταβάλλονται στην έναρξη της 1ης (Οκτώβριο 2022), 2ης (Μάρτιο 2023) και 3ης (Οκτώβριο 2023) ακαδημαϊκής περιόδου. Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής είναι δυνατόν η 1η δόση των 750 ευρώ να διασπαστεί στο ποσό των 200 ευρώ, ως προκαταβολή με την αποδοχή της θέσης και την εγγραφή στο ΠΜΣ και στο υπόλοιπο ποσό των 550 ευρώ που θα καταβληθεί με την έναρξη της 1ης ακαδημαϊκής περιόδου.

Σχετικά με την αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με τον Νόμο 4485/2017, αυτή υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του ΠΜΣ και την ανακοίνωση των ονομάτων των επιτυχόντων, και κατόπιν ανακοίνωσης της Γραμματείας του ΠΜΣ, στην οποία θα ορίζεται το χρονικό διάστημα και η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων (για τους εν λόγω φοιτητές θα υπάρξει επιστροφή της τυχόν προκαταβολής που θα καταβάλουν). Η ακολουθητέα διαδικασία περιγράφεται στο ΦΕΚ 114/04-08-2017.

Κάθε εισακτέος/α είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει γνώση του Κανονισμού Σπουδών του Π.Μ.Σ. ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. και με την εγγραφή του αποδέχεται τους κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pms.geoponia@agro.ihu.gr, σε μορφή αρχείου PDF τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (επισυνάπτεται στην προκήρυξη και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.).
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Σύντομη έκθεση που θα περιλαμβάνει τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και μια τεκμηρίωση των λόγων για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές.
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
 • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται).
 • Τυχόν αναγνωρισμένους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.
 • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2 (καλής γνώσης) (αν υπάρχει).
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές (υποχρεωτικά).
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν). 
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (υποχρεωτικά). 

Πρόσθετα δικαιολογητικά που θα αφορούν την αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, θα ζητηθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο ΠΜΣ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων ακολουθεί τα παρακάτω τρία (3) στάδια:

Στάδιο Α: Το πρώτο στάδιο αφορά τον έλεγχο από την επιτροπή αξιολόγησης των τυπικών προσόντων των υποψηφίων που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Στάδιο Β: Στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης συμμετέχουν όσοι κρίθηκαν επιτυχόντες της πρώτης φάσης και περιλαμβάνει τη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης (με φυσική ή διαδικτυακή παρουσίαση). Η ακριβής ημερομηνία των συνεντεύξεων ανακοινώνεται στους επιτυχόντες της πρώτης φάσης από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Στάδιο Γ: Η επιτροπή αξιολόγησης καταρτίζει κατάλογο των επιτυχόντων και επιλαχόντων του Π.Μ.Σ., τον οποίο υποβάλλει προς επικύρωση στη Συνέλευση του Τμήματος.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων που μνημονεύονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 34, του Ν. 4485/4-8-2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τα κριτήρια αυτά ομαδοποιούνται σε πέντε ενότητες, η κάθε ενότητα αποτιμάται σε κλίμακα 0 – 10 και οι επιμέρους αποτιμήσεις σταθμίζονται με συντελεστές βαρύτητας. Ειδικότερα συνεκτιμώνται:

 • Ο γενικός βαθμός του πτυχίου με συντελεστή βαρύτητας 30%. (Ελέγχεται και εκτιμάται η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου με την επιστημονική περιοχή του Π.Μ.Σ.)
 • Ενδεχόμενες δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες, η επίδοση στη διπλωματική εργασία (όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο), τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, πρόσθετα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι του υποψηφίου (συντελεστής βαρύτητας 20%).
 • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας (10%).
 • Η επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 20%.
 • Η τυχόν επαγγελματική δραστηριότητα με συντελεστή βαρύτητας 20%.

Σημειώνεται ότι, ο γενικός τύπος υπολογισμού της τελικής βαθμολογίας του κάθε υποψηφίου (αλγόριθμος) προκύπτει από το άθροισμα του γινομένου κάθε κριτηρίου με την αντίστοιχη βαρύτητά του.

Ως πρόσθετα δικαιολογητικά για ενίσχυση της υποψηφιότητας μπορούν να κατατεθούν: 

 • Αντίγραφο Πτυχιακής ή Διπλωματικής Εργασίας
 • Καλή γνώση άλλων ξένων γλωσσών 

Η επιτροπή αξιολόγησης εξετάζει τον πλήρη φάκελο κάθε υποψηφίου και δικαιούται να ζητήσει τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά που δεν έχουν υποβληθεί ή συμπληρωματικά στοιχεία.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ως καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 25η Σεπτεμβρίου 2022. Η αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pms.geoponia@agro.ihu.gr, σε μορφή αρχείου PDF. Στη συνέχεια και έπειτα από την αρχική επιλογή, οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν τα πρωτότυπα των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή τα επικυρωμένα αυτών. Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε φάκελο και φέρουν σχετική αρίθμηση.

Για πρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος Γεωπονίας, τηλ. 2310 013910, 2310013862, 2310013361 & 2310013865 (ώρες εξυπηρέτησης κοινού καθημερινά 10:00 – 13:00) και στο email pms.geoponia@agro.ihu.gr

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο