Law and Economics in Energy Markets
Eφαρμοσμένη Στατιστική
International Negotiations
ΔΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος: Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου (MSc in Web Intelligence) (2019-2020)

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιότητας για εισαγωγή στο ΠΜΣ Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας για εισαγωγή στο ΠΜΣ Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου για το έτος 2019-20 μέχρι και τη Δευτέρα 16/9/2019.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ψηφιακών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 7ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Ειδίκευσης στις «Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου» για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και προσκαλεί τους υποψήφιους να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή από τις 24/6/2019 έως 1/9/2019.

Η φοίτηση είναι δωρεάν για όλους τους φοιτητές. Η διάρκεια σπουδών είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και υπάρχει η δυνατότητα μερικής παρακολούθησης με ελάχιστη διάρκεια ολοκλήρωσης τα 5 εξάμηνα. Tα μαθήματα παραδίδονται Τετάρτη (3μμ-9μμ), Παρασκευή (4μμ-7μμ) και Σάββατο (10πμ-4μμ) και εως 35% των διαλέξεων γίνονται με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου», είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας (ΦΕΚ 1535/5-8-2018) και οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) επιπέδου εκπαίδευσης 7, στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

Στο ΠΜΣ, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων AEI (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ): Πληροφορικής, Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών, Αυτοματισμού, Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρολόγων, Θετικών Επιστημών ΑΕΙ, Πολυτεχνικών Σχολών, όπως και Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή από το ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση και τελειόφοιτοι των Τμημάτων αυτών που κατά την εγγραφή τους θα προσκομίσουν το σχετικό πτυχίο ή βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών. Αιτήσεις από αποφοίτους άλλων ειδικοτήτων θα κριθούν κατά περίπτωση, ανάλογα με τις γνώσεις και εμπειρία του υποψηφίου.

Οι φοιτητές του ΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα μέσω του προγράμματος ERASMUS να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους σε συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, καθώς επίσης και να αξιοποιήσουν προαιρετικά τη δυνατότητα επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης διάρκειας 2–6 μηνών σε επαγγελματικούς και ερευνητικούς Ευρωπαϊκούς φορείς.

O φάκελος υποψηφιότητας κατατίθεται στη γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ψηφιακών Συστημάτων από τις 24/6/2019 έως 1/9/2019 και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση, η υποβάλλεται αρχικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, και κατόπιν, αφού εκτυπωθεί (στέλνεται αυτόματα στο e-mail σας) κατατίθεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου,

3. Αντίγραφο πτυχίου. Εκτός των πτυχιούχων, μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση, φοιτητές που έχουν περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις όλων των μαθημάτων τους και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, οι φοιτητές αυτοί θα προσκομίζουν πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, στο οποίο θα φαίνεται ότι περάτωσαν τις σπουδές τους, θα αναφέρεται ο βαθμός πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μετά την προσκόμιση του αντίγραφου πτυχίου. Για όσους προέρχονται από ΑΕΙ του εξωτερικού, βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ,

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,

5. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Lower ή αντίστοιχων με αυτό τίτλων αγγλικής, οι δε αλλοδαποί και της ελληνικής γλώσσας.

6. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση η μία από μέλος ΔΕΠ. Οι συστατικές μπορούν να κατατίθενται και ηλεκτρονικά.

7. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, εκτός της Αγγλικής (εάν υπάρχουν) .

8. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου (εάν υπάρχουν).

9. Αποδεικτικά, (εάν υπάρχουν), επαγγελματικής εμπειρίας.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ., συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας εισαγωγής και αξιολόγησης υπάρχουν στην ιστοσελίδα: http://msc.it.teithe.gr

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Καθ. Διαμαντάρας Κων/νος

Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

 

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα