Management Engineering
Food Law - Auth
ΠΜΣ Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών
MBA Food and Agribusiness
Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική- Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ELGS Postrgraduate Programmes

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής - Advanced Control Systems and Robotics (2020-2021)

Το Γενικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εδρεύει στα Ψαχνά Ευβοίας, πλησίον της Χαλκίδας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής ως μεταπτυχιακοί φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής-Advanced Control Systems and Robotics» για Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στα «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής» (MSc in Advanced Control Systems and Robotics). Το ΠΜΣ λειτουργεί από το 2014 και πλέον η λειτουργεία του διέπεται από την απόφαση επανίδρυσης (ΦΕΚ 3379/13-8-2020, τ. Β΄) και τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ 3351/11-8-2020, τ. Β΄). 

Το ΠΜΣ διεξάγεται στους χώρους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στα Ψαχνά Ευβοίας, πλησίον της Χαλκίδας.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων του ΠΜΣ και εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η Ελληνική ή η Αγγλική.

Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα γίνεται απογευματινές ώρες σύμφωνα με πρόγραμμα που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Αντικείμενο – Σκοπός του ΠΜΣ

Αντικείμενα του προγράμματος είναι τα Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα με προηγμένες τεχνολογίες πληροφορικής, η εξειδίκευση των φοιτητών σε αυτά και η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον χώρο της βιομηχανίας, των παραγωγικών μονάδων (διεργασιών και κατεργασιών), στις μεταφορές, και τα βιοσυστήματα, στη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στα προαναφερόμενα αντικείμενα.

Η αναλυτική περιγραφή του ΠΜΣ, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων του ΠΜΣ και των όρων λειτουργίας του, παρουσιάζονται στην απόφαση επανίδρυσης του ΠΜΣ (ΦΕΚ 3379/13-8-2020, τ. Β΄) και τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ (ΦΕΚ 3351/11-8-2020, τ. Β΄), που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (https://acsr.core.uoa.gr/)

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

1. Στο ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συγκεκριμένα:

α. πτυχιούχοι ΤΕΙ Τμημάτων Αυτοματισμού, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Τεχνολογίας Αεροσκαφών, Πληροφορικής ή Τμημάτων ΤΕΙ σε συναφή με τα παραπάνω επιστημονικά αντικείμενα της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
β. διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Η/Υ, Μηχανικοί Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών ή Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίων, ή Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών ή Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίων σε συναφή με τα παραπάνω επιστημονικά αντικείμενα της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
γ. πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών, Πληροφορικής Πανεπιστημίων ή Τμημάτων Πανεπιστημίων σε συναφή με τα παραπάνω επιστημονικά αντικείμενα της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

3. Στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. στην ελληνική γλώσσα, θεωρείται απαραίτητη η γνώση της ελληνικής γλώσσας που θα αποδεικνύεται από πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή από εξέταση από ειδική επιτροπή που θα ορίζεται στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.

4. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις, το οποίο πρέπει να τεκμαίρεται με βεβαίωση της γραμματείας του Τμήματος όπου πραγματοποίησαν τις προπτυχιακές σπουδές τους, έως την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για την αποδοχή τους στο Π.Μ.Σ.. Για τους υποψηφίους αυτής της περίπτωσης, η αξιολόγηση της αίτησης τους θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τον τρέχοντα μέσο όρο της αναλυτικής βαθμολογίας που θα υποβάλλουν. Ο υποψήφιος που αξιολογείται με αυτή τη διαδικασία δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει επαναξιολόγηση της αίτησής του αφού καταθέσει την τελική αναλυτική βαθμολογία, εφόσον αυτό γίνει μετά την ολοκλήρωση της διεξαγωγής των εξετάσεων και συνεντεύξεων για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως προκύπτει i) από την κατοχή ενός από τα εξής πτυχία: (α) Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για την αγγλική Γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον Β2, ή άλλο πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας το οποίο αναγνωρίζεται από το ελληνικό δημόσιο ότι αντιστοιχεί σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που δέχεται το ΑΣΕΠ ως επιπέδου Β2 και άνω), όπως FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου Cambridge, EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου Michigan, και (β) πτυχίο από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο ή πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ή ii) από την επιτυχή παρακολούθηση κατά τις προπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ μαθήματος αγγλικής τεχνικής ορολογίας στον Αυτοματισμό ή iii) από την επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις που θα διοργανωθούν από το Γενικό Τμήμα στο αντικείμενο αγγλικής τεχνικής ορολογίας στον Αυτοματισμό.

Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων & Κριτήρια Επιλογής 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου acsr@core.uoa.gr είτε εγγράφως στην διεύθυνση
Π.Μ.Σ. «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Ψαχνά Ευβοίας, ΤΚ 34400

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης μέχρι την 27η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00.

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση (εφόσον υποβληθούν ηλεκτρονικά θα πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή PDF) είναι:

• Βιογραφικό σημείωμα
• Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών ή Παραρτήματος Διπλώματος
• Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν
• Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, διακρίσεις (εάν υπάρχουν), κ.λπ.
• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
• Δύο συστατικές επιστολές
• Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, εάν υπάρχει, καθώς και της ελληνικής γλώσσας, αν υπάρχει και εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους.

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα δικαιολογητικά μπορούν να προσκομιστούν αυτοπροσώπως στο Π.Μ.Σ. την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων και έως την ώρα έναρξης των εξετάσεων.

Αιτήσεις υποψηφιότητας που υποβάλλονται με άλλον τρόπο εκτός των προαναφερόμενων, εκπρόθεσμες αιτήσεις υποψηφιότητας ή αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απορρίπτονται.

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον το έχουν στην κατοχή τους, ή να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης του βασικού πτυχίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17 και το άρθρο 101 παρ. 5 του Ν. 4547/18. Ειδικότερα, στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνουν υποχρεωτικά στην αίτησή τους όλα τα σχετικά έγγραφα, όπως αυτά εκάστοτε προσδιορίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., που απαιτούνται προκειμένου το Γενικό Τμήμα να υποβάλει στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. την αίτηση αναγνώρισης του πτυχίου/διπλώματός τους, η οποία προβλέπεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του αρ. 101 του Ν. 4547/2018. Εφόσον ο υποψήφιος γίνει δεκτός στο Π.Μ.Σ. έχει την υποχρέωση να προσκομίσει στο Γενικό Τμήμα οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο τυχόν κριθεί απαραίτητο για την έκδοση της αναγνώρισης εκ μέρους του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εντός προθεσμίας 5 ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της ανάγκης προσκόμισης των επιπλέον εγγράφων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Σ.Ε.. Εάν ο φοιτητής δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα ή εάν απορριφθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. η αίτηση αναγνώρισης, ο φοιτητής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ., χωρίς να έχει δικαίωμα απαίτησης επιστροφής τελών φοίτησης τα οποία τυχόν έχει καταβάλει.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που υπέβαλαν εμπρόθεσμη αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά αξιολογική σειρά βάσει μορίων που συγκεντρώνουν από συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών κριτηρίων και από τη συμμετοχή τους σε εισαγωγικές εξετάσεις. Με βάση την παραπάνω αξιολογική σειρά, καταρτίζεται κατάλογος που περιλαμβάνει τους υποψηφίους, οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος και γίνεται η τελική επιλογή με βάση τη σειρά επιτυχίας τους (οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο επιλέγονται).

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Ιστοσελίδα: https://acsr.core.uoa.gr/


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο