ΟΠΑ - Management Information Systems
ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Κλινικές Μελέτες, Σχεδιασμός και Εκτέλεση

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας: Προηγμένη Φυσικοθεραπεία (2018-2019)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι 31 Ιανουαρίου 2019

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει την έναρξη του 1ου κύκλου σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 (έναρξη τον Φεβρουάριο του 2019), του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» σε εκτέλεση της απόφασης 4405 (ΦΕΚ 3054/27-7-2018, τ. Β’) και προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Το Π.Μ.Σ. οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» - “Master of Science in Advanced Physiotherapy”.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη παραγωγή και μετάδοση προηγμένων γνώσεων, τεχνογνωσίας, κλινικών εργαλείων, μεθοδολογιών, τεχνικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της Φυσικοθεραπείας με έμφαση στη πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιοαγγειακό σύστημα. Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος αναφέρονται στην πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση, ενώ διακρίνονται σε τρεις επιμέρους γενικές θεματικές περιοχές εμφάνισης διαταραχών: στο μυοσκελετικό, νευρικό και καρδιο-αναπνευστικό σύστημα. Σκοποί του προγράμματος είναι: Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. επιστημονικές περιοχές της φυσικοθεραπείας και η δημιουργία υψηλού επιπέδου φυσικοθεραπευτών.

Στον 1ο κύκλο σπουδών του νέου Π.Μ.Σ. θα εισαχθούν – εγγραφούν μετά από αξιολόγηση, τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Όσοι υποψήφιοι ισοβαθμήσουν με τον τελευταίο επιλεγέντα ή είναι υπότροφοι, εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του προαναφερόμενου αριθμού. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 3000 ευρώ για το συνολικό χρονικό διάστημα παρακολούθησης του ΠΜΣ και ειδικότερα 1000 ευρώ ανά εξάμηνο σε καθεστώς πλήρους φοίτησης και καταβάλλονται τμηματικά κατά την διάρκεια φοίτησης του φοιτητή. Τα προαναφερόμενα δεν αφορούν φοιτητές που απαλλάσσονται από τέλη φοίτησης βάσει των προβλεπομένων στις διατάξεις του αρ. 35 του ν. 4485/2017.

Ο 1ος κύκλος σπουδών του νέου Π.Μ.Σ. θα είναι αποκλειστικά πλήρους φοίτησης και στην Ελληνική Γλώσσα. Η συνολική διάρκεια των σπουδών για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (Κύκλος Σπουδών). Τα πρώτα δύο εξάμηνα (Α’ και Β’) αφιερώνονται στην παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων ανά εξάμηνο, ενώ το τρίτο (Γ’) για τη συγγραφή και εξέταση της διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS) που προκύπτουν από την επιτυχή παρακολούθηση οκτώ (8) μεταπτυχιακών μαθημάτων, καθώς και τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας.

Κάθε εξάμηνο σπουδών του Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει υποχρεωτικά 13 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Τα μαθήματα, εργαστήρια ή ασκήσεις πράξεις διδάσκονται 14 ώρες ανά εβδομάδα για τα 2 πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η εβδομαδιαία διδασκαλία θα πραγματοποιείται σε ημέρες και ώρες λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες των εργαζόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών. Παράλληλα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, στα πλαίσια των μεταπτυχιακών τους δραστηριοτήτων, αναλαμβάνουν υποχρεωτικά επικουρικό διδακτικό έργο στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας. Θεωρείται απαραίτητη η γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, ενώ υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία.

O φάκελος υποψηφιότητας κατατίθεται στην γραμματεία του Τμήματος και πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:

 • Έντυπη αίτηση ή οποία διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Επίσημο αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (με την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., αν προέρχεται από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού).
 • Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή Παραρτήματος Διπλώματος.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν (έγγραφα από Ασφαλιστικό Φορέα ή από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία). 
 • Αποδεικτικά καλής γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (σε περίπτωση έλλειψης πιστοποιητικών δίνεται η δυνατότητα εξέτασης καλής γνώσης από τριμελή επιτροπή)
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, διακρίσεις (εάν υπάρχουν), κ.λπ.
 • Δύο Συστατικές Επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ (τα έντυπα των συστατικών επιστολών παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ ή αναζητούνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ),
 • Αποδεικτικά συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγών πχ Erasmus (εάν υπάρχουν).
 • Βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, όπου να αναγράφονται το θέμα, ο βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές.
 • Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας.
 • Πιστοποιητικά γνώσης χρήσης Η/Υ (εάν υπάρχουν).
 • Επιπρόσθετα προσόντα όπως ειδικά σεμινάρια, μελέτες, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, κ.λπ. (εάν υπάρχουν)

Για την επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. συνεκτιμώνται τα ειδικά προσόντα τους, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες με το φάκελο της υποψηφιότητας τους, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και την πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής Επιλογής μετά από συνέντευξη των υποψηφίων.

Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ., συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας εισαγωγής και αξιολόγησης – βαθμολόγησης των προσόντων των υποψηφίων, καθώς και η διαδικασία αξιολόγηση τους στο σύνολο της, αναφέρονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος (http://mscphysio.teiste.gr) και στο σχετικό έντυπο με τίτλο: «Αναλυτικές Πληροφορίες του προγράμματος για τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές». Επίσης, πληροφορίες παρέχονται, τόσο από την γραμματεία του προγράμματος, όσο και από το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 31/01/2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής). Οι φάκελοι υποψηφιότητας κατατίθενται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, 3ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών, 35 131 Λαμία, 1ος όροφος κτιρίου Σ.Ε.Υ.Π., ΤηλέφωνοFAX: 2231 0 60177 & 60176, Δευτέρα έως και Παρασκευή 10:00-14:00 (Πληροφορίες: κος. Τσιλαλής Δημήτριος & κα. Σάλτα Φωτεινή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mscphysio@teiste.gr).

 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Νικόλαος Στριμπάκος

Καθηγητής


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα