Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος: Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ (2024-2025)

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (με έδρα τις Σέρρες) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε) (http://ict.ihu.gr/), ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου Κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα Η/Υ» για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 βάσει της τροποποίησης επανίδρυσής του (ΦΕΚ 6755/Β'/01-12-2023). Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/ Υ. Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα λειτουργεί Ακαδημία Cisco, για προετοιμασία λήψης πιστοποιητικού από την Cisco. Ο νέος κύκλος του Προγράμματος θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2024.

Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης διαρκούν τρία (3) εξάμηνα σπουδών και αντιστοιχούν σε 90 διδακτικές μονάδες (μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια επεκτείνεται κατά δύο (2) επιπλέον εξάμηνα.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων θα γίνεται διά ζώσης ή/και εξ’ αποστάσεως, με τις μεθόδους και τις υποδομές που διαθέτει το Π.Μ.Σ. στις Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ.

Γλώσσα διδασκαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 είναι η Ελληνική.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και πρώην Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) και σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 304 του ν. 4957/2022. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το Πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία. Ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, ως συναφείς ειδικότητες θεωρούνται οι ακόλουθες: Μηχανικοί ειδικοτήτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών, Αυτοματιστών, Μηχανολόγων καθώς και απόφοιτοι Σχολών Θετικών Επιστημών (π.χ. Μαθηματικοί και Φυσικοί). Δεκτοί γίνοται απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών, της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και της Σχολής Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Επίσης, δεκτοί γίνονται όσοι είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών συναφούς ειδικότητας, ακόμη κι εάν το βασικό τους Πτυχίο δεν είναι συναφές προς το γνωστικό αντικείμενο των Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ.

Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε 30.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:    
• Αίτηση (Το έντυπο της αίτησης πρέπει να συμπληρωθεί δύο φορές):
α) Σε ηλεκτρονική μορφή (εδώ)
β) Σε έντυπη μορφή.    
• Βιογραφικό σημείωμα.    
• Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου    
• Θεωρημένο αντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών.    
• Θεωρημένη αναλυτική βαθμολογία.    
• Δύο (2) συστατικές επιστολές, σε ξεχωριστό, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο φάκελο    
• Αντίγραφο της Πτυχιακής/Διπλωματικής Εργασίας (κατά περίπτωση).    
• Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής Γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστο Β2    
• Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή καθαρά αντίγραφά τους (για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται επικυρωμένη μετάφραση στα ελληνικά).    
• Επιπλέον, ενθαρρύνεται η υποβολή οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων που ενδεχομένως θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την αίτηση (π.χ. επιστημονικές δημοσιεύσεις, βραβεία, υποτροφίες ή πιστοποιητικά εργασίας, κλπ.).    

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από Τετάρτη 8 Μαΐου 2024 έως Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2024 στην Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε), Πανεπιστημιούπολη Σερρών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ., κ. Δημήτριο Ευσταθίου (τηλ.: 23210-49344).

αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων, που έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, γίνεται από Επιτροπή Επιλογής στην οποία συμμετέχουν τρία μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος.

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε 2.400€ για το σύνολο των εξαμήνων σπουδών φοίτησης (για τις σπουδές πλήρους φοίτησης: 800€ ανά εξάμηνο σπουδών και για τις σπουδές μερικής φοίτησης: 400€ ανά εξάμηνο σπουδών και 800€ για το εξάμηνο εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας).

Το Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγεί υποτροφίες στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σκοπός των υποτροφιών, είναι να επιβραβεύσει και να υποκινήσει τους φοιτητές του προγράμματος για την επίτευξη βελτιωμένων επιδόσεων, καθώς και για να προσελκύσει φοιτητές υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων.

Μέχρι ποσοστού 30% των εισακτέων φοιτητών, απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, για όσους φοιτητές εμπίπτουν στα κριτήρια απαλλαγής, που προβλέπει το άρθρο 86 του νόμου 4957/2022.

Επιπλέον μπορεί να καθοριστεί ειδική συμφωνία για το ύψος των τελών φοίτησης με επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς.

Περισσότερες πληροφορίες για την δομή και το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ. είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Π.Μ.Σ. (http://msctelecomms.ict.ihu.gr/).

Προκήρυξη

 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο