Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος: Ρομποτική (MSc in Robotics) (2024-2025)

Καλούνται οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, να καταθέσουν τους ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά της υποψηφιότητάς τους. Η πρόσκληση αυτή αφορά στον κύκλο λειτουργίας του προγράμματος που ξεκινά κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025. Υπενθυμίζεται ότι όλα τα μαθήματα προσφέρονται διαδικτυακά, για να φτάσουν σε ενδιαφερόμενους φοιτητές σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Η προθεσμία για την κατάθεση των δικαιολογητικών είναι η Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2024.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι συναφούς ειδικότητας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 304 του ν. 4957/2022. Δεκτοί γίνονται επίσης και όσοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος συναφούς ειδικότητας, ακόμη κι εάν το βασικό τους πτυχίο δεν είναι συναφές προς το γνωστικό αντικείμενο της Ρομποτικής.

Ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά, αναφέρονται ως συναφείς ειδικότητες οι ακόλουθες: Μηχανικοί ειδικοτήτων Πληροφορικής, Υπολογιστών, Δικτύων, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών, Αυτοματιστών, Μηχανολόγων και απόφοιτοι Σχολών Θετικών Επιστημών.

Μπορούν να γίνουν δεκτοί υπό προϋποθέσεις και απόφοιτοι Σχολών Επιστημών της Εκπαίδευσης, που έχουν συνάφεια με την εκπαιδευτική Ρομποτική.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι τα εξής:

  • έντυπη αίτηση,
  • αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
  • αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (με την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εάν προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού και σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 304 του ν. 4957/2022),
  • πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (για όλα τα πτυχία) ή Παράρτημα Διπλώματος,
  • δύο (2) συστατικές επιστολές,
  • επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν),
  • αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν),
  • αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (εάν υπάρχει),
  • αποδεικτικό συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν),
  • δήλωση όπου αναφέρεται το θέμα, ο βαθμός και ο επιβλέπων καθηγητής της διπλωματικής εργασίας (εφόσον έχει εκπονηθεί)

Η υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων φοιτητών θα γίνεται μέσω της εφαρμογής που είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα https://aitiseis.robotics.ihu.gr/

Η προθεσμία για την κατάθεση φακέλων υποψηφιότητας λήγει στις 20-9-2023.

H αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό του ΠΜΣ (ΦΕΚ τ. Β΄ 2724/2023), που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (robotics.ihu.gr).

Το Πρόγραμμα δέχεται φοιτητές πλήρους φοίτησης καθώς και φοιτητές μερικής φοίτησης και λειτουργεί κατά τα οριζόμενα στο Νόμο 4957/2022. Τα τέλη φοίτησης ορίζονται στα 2400€, ενώ ισχύουν οι απαλλαγές, με τους όρους που προβλέπονται από το Ν. 4957/2022.

Τα δικαιολογητικά για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης θα προσκομιστούν από τους ενδιαφερόμενους μετά το πέρας της διαδικασίας κατάταξης (βλέπε σχετικά την Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ τ. Β΄ 4899/2022).

Για διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 23210-49128 ή στο email: robotics@ict.ihu.gr, καθώς επίσης μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΠΜΣ robotics.ihu.gr.

 Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο