Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: ΠΜΣ Πληροφορικής και Δικτύων (2024-2025)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με έδρα την Άρτα λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με Τίτλο «ΠΜΣ Πληροφορικής & Δικτύων».

Το Π.Μ.Σ. έχει ως σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου προς πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους βασικούς τομείς της Πληροφορικής και των Δικτύων. Ειδικότερα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να αναλάβουν άμεσα επαγγελματικές δραστηριότητες με εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές απαιτήσεις, την προετοιμασία στελεχών ικανών να συμμετάσχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες σε διάφορους τομείς καθώς και την προετοιμασία για διδακτορικές σπουδές.

Το Π.Μ.Σ. έχει χρονική διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων πλήρους φοίτησης. Παρέχεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές η δυνατότητα, μετά από αίτησή τους και έγκρισή της από τη Συνέλευση της Σχολής, να υπάγονται σε καθεστώς μερικής φοίτησης, με αντίστοιχη παράταση της συνολικής χρονικής διάρκειας κατά διάστημα ίσο με το διάστημα της μερικής φοίτησης, με ανώτατο όριο το διπλάσιο του χρόνου σπουδών, δηλαδή έως έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής T.E., Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής, πτυχιούχοι Φυσικής, Μαθηματικών και άλλων συναφών ειδικοτήτων. Κατ' εξαίρεση, μπορούν να γίνονται δεκτοί απόφοιτοι από άλλες επιστημονικές περιοχές, για τους οποίους συνεκτιμάται αιτιολογημένα η αποδεδειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στην Πληροφορική ή τις Τηλεπικοινωνίες. Επίσης δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι, εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΠΜΣ μόνο εάν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος ή να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email: grampt@uoi.gr κατά την περίοδο από 25.06.2024 έως και τις 06.09.2024.

Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:
α. Αίτηση υποψηφιότητας.
β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV).
γ. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση του οικείου Τμήματος με την οποία πιστοποιείται ότι για την λήψη του πτυχίου απομένει περιορισμένος αριθμός μαθημάτων (μέχρι 3 εξαμηνιαία μαθήματα). Σε κάθε περίπτωση, για την ολοκλήρωση της εγγραφής στο ΠΜΣ, προαπαιτείται η απόκτηση του προπτυχιακού τίτλου σπουδών.
δ. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2.
ε. Υποστηρικτικό υπόμνημα, στο οποίο ο υποψήφιος αναπτύσσει τους λόγους για τους οποίους ζητά να γίνει δεκτός στο Π.Μ.Σ. και πώς το Π.Μ.Σ. θα βοηθήσει την επιστημονική και επαγγελματική του πορεία.
στ. Δημοσιευμένο Επιστημονικό Έργο.
ζ. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα επιτρέψει την πληρέστερη αξιολόγησή του.

Οι υποψήφιοι του Π.Μ.Σ. συμπληρώνουν εμπρόθεσμα αίτηση στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Παράλληλα με την αίτηση καταθέτουν και αντίγραφα των δικαιολογητικών που υποστηρίζουν τα αναγραφόμενα στην αίτηση τους. Η υποβολή της αίτησης και των συναφών δικαιολογητικών μπορούν να υποβληθούν προσωπικώς ή εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και στις δυο περιπτώσεις είναι ευθύνη το υποψηφίου να ζητήσει αριθμό πρωτοκόλλου και υποχρέωση της Γραμματείας να εκδώσει και να παραδώσει το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μετά από συνολική αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας. Η επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών έχει την δυνατότητα να καλέσει τους υποψηφίους σε προσωπική συνέντευξη για την πληρέστερη αξιολόγησή τους.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνουν:
α. Συναφές πτυχίο.
β. Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2.
γ. Γενικός βαθμός πτυχίου.
δ. Ερευνητική εμπειρία.
ε. Συγγραφική εμπειρία.
στ. Εμπειρία παρουσίασης σε επιστημονικά συνέδρια.
ζ. Εργασιακή εμπειρία.
η. Προσωπική συνέντευξη

Η συντονιστική επιτροπή (Σ.Ε.) του μεταπτυχιακού, μετά από συνολική αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση της Σχολής. Η τελική επιλογή των υποψηφίων γίνεται από τη Συνέλευση της Σχολής.

Τα πρώτα δύο (2) κριτήρια, 1) Συναφές πτυχίο και 2) Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Β2, αποτελούν προαπαιτούμενα για τη δυνατότητα συμμετοχής στις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής. Έλλειψη των ανωτέρω προαπαιτουμένων, οδηγεί σε αποκλεισμό από περαιτέρω κρίση για επιλογή φοίτησης στο Π.Μ.Σ.

  • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί το συναφές πτυχίο να αντικατασταθεί από αποδεδειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στην επιστήμη της Πληροφορικής ή σε τηλεπικοινωνίες και δίκτυα (εφόσον ο υποψήφιος είναι απόφοιτος Α.Ε.Ι.)
  • Φοιτητές που δεν έχουν λάβει το πτυχίο τους μέχρι την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, επισυνάπτοντας όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και αναφέροντας ότι αναμένουν να λάβουν το πτυχίο τους το Σεπτέμβριο του 2023.
  • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να αντικατασταθεί η Βεβαίωση Αγγλικών τουλάχιστον Β2 με απόδειξη ότι η Αγγλική γλώσσα αποτελεί μητρική γλώσσα του υποψηφίου ή με απόδειξη ότι ο υποψήφιος είναι απόφοιτος αγγλόφωνου δευτεροβάθμιου ή τριτοβάθμιου ιδρύματος είτε μετά από γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα που θα υποβληθεί ο υποψήφιος από την Επιτροπή αξιολόγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 26810 50499, 50350, 50341) στο pms_dit@uoi.gr και στην ηλεκτρονική σελίδα του μεταπτυχιακού του Τμήματος (https://pms.dit.uoi.gr/) όπου υπάρχει αναρτημένος και ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο