Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση (2020-2021)

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση», το οποίο ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Σ.Κ.Α.ΕΠ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων και το Τμήμα Ψυχολογίας της οικείας Σχολής καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη ογδόντα (80) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση» (Φ.Ε.Κ. 4400/6-10-2020, Τ.Β΄) οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση».

Την ευθύνη και τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος έχει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Π.Δ.Μ. Ο αριθμός των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021 ορίζεται σε ογδόντα (80) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιείται σε δύο (2) τμήματα φοιτητών, ένα (1) τμήμα με έδρα την πόλη της Φλώρινας και ένα (1) τμήμα με έδρα την πόλη της Κοζάνης.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 1.100 €, τα οποία θα καταβάλλονται σε δύο δόσεις (600€ στην έναρξη του 1ου και 500 € στην έναρξη του 2ου εξαμήνου).

Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ελληνικών Α.Ε.Ι. ή T.E.I. ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που προτίθενται να διδάξουν γνωστικά αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνονται στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής), καθώς και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που ήδη υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια ή τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών ιδρυμάτων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Επιλεξιμότητα υποψηφίων

Επιλέξιμοι είναι οι υποψήφιοι εφόσον, βάσει της εκπαιδευτικής ειδικότητάς τους, συνιστούν τμήμα που αποτελείται από 10 άτομα, κατ’ ελάχιστον, για την παρακολούθηση «Διδακτικής Ειδικότητας» ως εξής:

(Ι) Ανθρωπιστικών Επιστημών,
(ΙΙ) Κοινωνικών Επιστημών,
(ΙΙΙ) Φυσικών Επιστημών,
(ΙV) Μαθηματικών,
(V) Αισθητικής Αγωγής,
(VΙ) Φυσικής Αγωγής, Διατροφής, Υγείας – Πρόνοιας & Ευεξίας, καθώς και
(VIΙ) Τεχνολογικών Επιστημών και Επιστημών Πληροφορικής.

Σε αντίθετη περίπτωση, και κατόπιν απόφασης της ΕΔΕ (Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής) του Προγράμματος, οι προς κάλυψη θέσεις δύνανται να διατεθούν σε άλλο τμήμα Διδακτικής Ειδικότητας, στο οποίο έχει κατατεθεί επαρκής αριθμός αιτήσεων.

Διάρκεια σπουδών – Προϋποθέσεις για την απονομή Μ.Δ.Ε.

Η λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα μαθήματα του 1ου και 2ου εξαμήνου.

Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 10/10 έως τις 31/10/2020. Η αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: foe@uowm.gr

Απαραίτητα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή:

  • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής)
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων προπτυχιακών/ μεταπτυχιακών σπουδών
  • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών), επιπέδου Β2 ή ανώτερου, όπως αυτά αναγνωρίζονται από το Α.Σ.Ε.Π.
  • Αντίγραφο δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου
  • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Τα παραπάνω θα πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως σε απλή φωτοτυπία ή να σταλούν ταχυδρομικά, με την ένδειξη: για το ΔΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών», στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
3ο χλμ Φλώρινας-Νίκης
53100 Φλώρινα

Σημειώνεται ότι

- Τα έντυπα δικαιολογητικά κατατίθενται σε απλή φωτοτυπία και δεν επιστρέφονται.
- Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, το ποσό των διδάκτρων που έχει ήδη καταβληθεί δεν επιστρέφεται. Πρόσθετες πληροφορίες - έγγραφα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία της Κοσμητείας.
Τηλ. επικοινωνίας: +302385055045 Email: foe@uowm.gr

Αίτηση
Προκήρυξη


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα