Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (2023-2024)

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 11/02 (Ανακοίνωση)

Λόγω τεχνικών προβλημάτων, τα οποία έχουν διορθωθεί, στην σελίδα αιτήσεων του ΠΜΣ παρατείνεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων έως τις 11 Φεβρουαρίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

........................

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» με ειδικεύσεις: (α) Ευφυή Κυβερνοσυστήματα και Υπηρεσίες, (β) Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και (γ) Αναλυτική των Επιχειρήσεων και της Επιστήμης των Δεδομένων, σύμφωνα με την απόφαση 38/27.05.2020 της Συγκλήτου (συνεδρίαση 173η) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 3743/Β/07.09.2020) και σύμφωνα με το νέο κανονισμό που θα εγκριθεί με προσεχή απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Το νέο ακαδημαϊκό εξάμηνο του Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» θα ξεκινήσει τον Μάρτιο 2024.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής & Επικοινωνιών» έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη τεχνολογιών, μοντέλων και μεθόδων οι οποίες αναφέρονται στην αποδοτική διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων μεγάλου όγκου, την εξαγωγή της γνώσης και την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων σε κρίσιμους εθνικούς και περιφερειακούς τομείς και ειδικότερα στα σύγχρονα κυβερνοσυστήματα, στην εκπαίδευση και στις επιχειρήσεις – οργανισμούς. Επίσης δίνεται έμφαση στην εξοικείωση και εφαρμογή της επιχειρηματικότητας και ανοικτής καινοτομίας. Πιο αναλυτικά, το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην ανάπτυξη, παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στα επιμέρους επιστημονικά πεδία των ειδικεύσεων: (α) Ευφυή Κυβερνο-συστήματα και Υπηρεσίες, (β) Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και (γ) Αναλυτική των Επιχειρήσεων και της Επιστήμης των Δεδομένων.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) φοιτητές.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συγκεκριμένα πτυχιούχοι:

(α) Πολυτεχνείων, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής,

(β) Τμημάτων Τ.Ε.Ι. των οποίων το αντικείμενο είναι συναφές με το αντικείμενο της Επιστήμης των Υπολογιστών, της Πληροφορικής, της Ηλεκτρονικής, των Δικτύων, των Τηλεπικοινωνιών, της Διοίκησης και Οικονομίας.

(γ) Στρατιωτικών σχολών και σωμάτων ασφαλείας των οποίων το αντικείμενο είναι συναφές με το αντικείμενο της Επιστήμης των Υπολογιστών, της Πληροφορικής, της Ηλεκτρονικής, των Δικτύων, των Τηλεπικοινωνιών, της Διοίκησης και Οικονομίας.

Εντός του συνολικού αριθμού των εισακτέων μπορούν να γίνουν δεκτοί και απόφοιτοι άλλων Σχολών και Τμημάτων των Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή της ημεδαπής όπου δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και σε ποσοστό 20%. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί ώστε να καλυφθεί και ο αριθμός θέσεων των ανωτέρω κατηγοριών, εφ’ όσον δεν υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι των κατηγοριών αυτών.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι και φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο υποχρεωτικής φοίτησης και οι οποίοι θα προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης των μαθημάτων τους από το οικείο Τμήμα στο οποίο φοιτούν μέχρι τέλος της περιόδου εγγραφών στο Π.Μ.Σ.

Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, του άρθρου 34 του ν.4485/17, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στον Κανονισμό, μόνο σε Π.Μ.Σ. που οργανώνεται σε Τμήμα του Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο Ίδρυμα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Ως έναρξη υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 11η Δεκεμβρίου 2023 και η καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 11η Φεβρουαρίου 2024. Η αίτηση συμμετοχής συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://smart-ict.ece.uop.gr/ επιλογή ΑΙΤΗΣΗ Π.Μ.Σ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν και καταθέτουν τα ακόλουθα:

1. Προσωπικά στοιχεία,

2. Βιογραφικό σημείωμα,

3. Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων, στην οποία αναφέρονται τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και μια τεκμηρίωση των λόγων για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για το Π.Μ.Σ.,

4. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος πρώτου κύκλου σπουδών[1]

5. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών,

6. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται),

7. Αναγνωρισμένους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (εάν υπάρχουν),

8. Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης (Β2),

9. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές (οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται με email στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο email smart-ict.ece@uop.gr με κοινοποίηση στον διευθυντή του Π.Μ.Σ. στο email npetrellis@go.uop.gr ,

10. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν),

11. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν),

12. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας δύο όψεων, ή Διαβατηρίου.

Αλλοδαποί που υποβάλλουν αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές καταθέτουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. επικυρωμένα και μεταφρασμένα από τις κατά τόπους προξενικές αρχές, πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών. Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από το Τμήμα. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αποφαίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υποβολή πλήρους φακέλου. Μετά την επιστροφή τους στο Τμήμα γίνεται η οριστική αποδοχή του ενδιαφερόμενου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Μετά τη λήξη της προθεσμίας η Γραμματεία προωθεί τις αιτήσεις των υποψηφίων σε τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει τον πλήρη φάκελο κάθε υποψηφίου και δικαιούται να ζητήσει τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά που δεν έχουν υποβληθεί ή συμπληρωματικά στοιχεία. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, καλεί τους υποψήφιους σε συνέντευξη και προχωρά στην κατάστρωση πίνακα αξιολόγησης με αναλυτική βαθμολογία των επιτυχόντων και επιλαχόντων του Π.Μ.Σ. συνεκτιμώντας τα παρακάτω κριτήρια:

• Τον γενικό βαθμό πτυχίου, με συντελεστή βαρύτητας 30%,

• Τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., με συντελεστή βαρύτητας 20%,

• Τις ενδεχόμενες δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες, τα πρόσθετα πτυχία ή τους μεταπτυχιακούς τίτλους του υποψηφίου, με συντελεστή βαρύτητας 10%,

• Την τυχόν επαγγελματική δραστηριότητα, με συντελεστή βαρύτητας 10%,

• Την απόδοση κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης, με συντελεστή βαρύτητας 30%.

Με βάση τα θεσπισθέντα κριτήρια, η Επιτροπή Αξιολόγησης καταρτίζει τον Πίνακα Αξιολόγησης των υποψηφίων σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης καλεί τους υποψήφιους σε προφορική συνέντευξη δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη, η οποία αποβλέπει:

• Στη διαπίστωση ειδικών δεξιοτήτων και άλλων χαρακτηριστικών και γενικότερα της συγκρότησης της προσωπικότητάς του υποψηφίου.

• Στη διακρίβωση ιδιαιτεροτήτων και άλλων στοιχείων τα οποία διαθέτει ο υποψήφιος και τα οποία μπορεί να παίξουν ρόλο στην ομαλή ένταξή του στο Π.Μ.Σ.

2. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης αξιολογούν χωριστά κάθε υποψήφιο και τον βαθμολογούν στην κλίμακα 0 έως 10. Η απόδοση του υποψηφίου στην προφορική συνέντευξη προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμολογιών των μελών της Επιτροπής.

3. Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα του γινομένου κάθε κριτηρίου με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας.

4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, επιλέγεται ο υποψήφιος με τον υψηλότερο βαθμό πτυχίου βασικών σπουδών.

5. Η επιτροπή αξιολόγησης υποβάλλει τον Πίνακα Αξιολόγησης προς έγκριση στη Συνέλευση.

6. Με μέριμνα της Γραμματείας του Π.Μ.Σ αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ο εγκεκριμένος από τη Συνέλευση πίνακας αξιολόγησης. Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

7. Τις ενστάσεις εξετάζει τριμελής επιτροπή ενστάσεων αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π., την οποία ορίζει η Συνέλευση. Η επιτροπή ενστάσεων εισηγείται στη Συνέλευση σχετικά με τις υποβληθείσες ενστάσεις.

8. Η Συνέλευση αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι των εισηγήσεων, ανακηρύσσει τους εισακτέους (επιτυχόντες) μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους επιλαχόντες και η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μεριμνά για την ανάρτηση του τελικού πίνακα στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

9. Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες καλούνται να απαντήσουν γραπτά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. σχετικά με την αποδοχή ή όχι της ένταξής τους στο Π.Μ.Σ., καταθέτοντας σχετική δήλωση ένταξης. Η μη ανταπόκριση από επιλεγέντα υποψήφιο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ισοδυναμεί με παραίτηση από την υποψηφιότητά του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς από τον επιλεγέντα, η Συνέλευση μπορεί να αποδεχθεί καθυστερημένη δήλωση ένταξης φοιτητή στο Π.Μ.Σ. εφόσον προσκομίσει τεκμήρια για συνθήκες που αντικειμενικά τον εμπόδισαν να υποβάλει έγκαιρα τη δήλωση ένταξης στο Π.Μ.Σ. Στην περίπτωση παραιτήσεων ή μη έγκαιρης υποβολής της δήλωσης ένταξης, η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ενημερώνει τους αμέσως επόμενους (επιλαχόντες) στη σειρά αξιολόγησης του σχετικού καταλόγου, οι οποίοι καταλαμβάνουν τις κενές θέσεις.

ΕΞ’ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΦΟΙΤΗΣΗ
Στο νέο κανονισμό σπουδών ο οποίος βασίζεται στα σχέδια κανονισμού για τα προγράμματα 2ου και 3ου κύκλου σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Απόφαση Συγκλήτου 238/12/06.07.2023) προβλέπεται εξ’ αποστάσεως φοίτηση για τη διευκόλυνση φοιτητών που δεν διαμένουν στην Πάτρα. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν δια ζώσης μόνο την πρώτη εβδομάδα κάθε εξαμήνου ενώ και η εξέταση των μαθημάτων θα γίνεται δια ζώσης για την εξασφάλιση του αδιάβλητου. Θα γίνεται προσπάθεια σύμπτυξης των ημερομηνιών πραγματοποίησης των δια ζώσης μαθημάτων ή εξετάσεων ώστε οι φοιτητές που δεν διαμένουν στην Πάτρα να μην είναι αναγκασμένοι να απουσιάσουν πολλές ημέρες από τις εργασίες και τον τόπο διαμονής τους.

ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Στους απόφοιτους του Π.Μ.Σ. που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» και ειδικεύσεις μια εκ’ των: (α) Ευφυή Κυβερνοσυστήματα και Υπηρεσίες, (β) Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και (γ) Αναλυτική των Επιχειρήσεων και της Επιστήμης των Δεδομένων.

ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
1. Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί με την καταβολή τελών φοίτησης από τους φοιτητές, που αποσκοπούν στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Προγράμματος. Για την περίοδο αρχικής λειτουργίας του Π.Μ.Σ., το ύψος των τελών φοίτησης διαμορφώνεται σε 2.100 € για κάθε φοιτητή για το σύνολο του κύκλου σπουδών (3 εξάμηνα).

2. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται από τους φοιτητές σε τρεις (3) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις στην αρχή του αντίστοιχου εξαμήνου.

3. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.

4. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη, από Επιτροπή που συγκροτείται από τη Συνέλευση, τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ.

5. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

6. Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών υποχρεώσεων από την πλευρά του φοιτητή, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, ο Διευθυντής οφείλει να τον ενημερώσει εγγράφως για το ύψος της οφειλής του και να ζητήσει την άμεση τακτοποίηση της οφειλής. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση από τον φοιτητή, τότε ο Διευθυντής ενημερώνει τη Συνέλευση, η οποία αποφασίζει για τις περαιτέρω ενέργειες, οι οποίες μπορεί να είναι έγγραφη ενημέρωση του φοιτητή και σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, μπορεί να αποφασίσει την αναστολή της φοίτησης του φοιτητή μέχρι την εξόφληση των οφειλών.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Σημαντικό μέρος των διδάκτρων μπορεί να καλυφθεί με τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας που έχει ήδη εγκριθεί στο τμήμα μας. Μέσω του προγράμματος αυτού οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα φοιτούν στο ΠΜΣ θα έχουν την επικουρία του εκπαιδευτικού έργου των μελών ΔΕΠ και του λοιπού διδακτικού προσωπικού του τμήματος επί πληρωμή.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ – ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Το Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγεί υποτροφίες και βραβεία σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με βάση τις επιδόσεις τους στα μαθήματα και στη διπλωματική εργασία. Με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης ορίζονται ανά εξάμηνο το πλήθος και το ύψος των υποτροφιών που χορηγούνται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Για τον καθορισμό του πλήθους των υποτροφιών, η Συνέλευση συνεκτιμά τη δυνατότητα χρηματοδότησής τους από τον προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. Προϋπόθεση για τη διεκδίκηση υποτροφίας από μεταπτυχιακό φοιτητή είναι να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το σύνολο των υποχρεώσεων του προηγούμενου εξαμήνου. Η ανάληψη υποτροφίας μπορεί να συνεπάγεται την ανάθεση επικουρικού ερευνητικού ή διδακτικού έργου στους υποτρόφους, όπως η διδασκαλία φροντιστηριακών ή εργαστηριακών ασκήσεων στους προπτυχιακούς φοιτητές ή άλλο εκπαιδευτικό/ερευνητικό έργο που θα προσδιορίσει η Συνέλευση. Στους φοιτητές του Π.Μ.Σ. που έχουν αριστεύσει στη διπλωματική εργασία χορηγούνται βραβεία, τα οποία δεν έχουν οικονομικό περιεχόμενο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Μεγ. Αλεξάνδρου 1, Πάτρα
ΤΚ 26334, Ελλάδα
Ιστοσελίδα: http://smart-ict.ece.uop.gr Email: smart-ICT.ece@uop.gr
Τηλέφωνο: (+30) 2610 369236

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο