Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία (2022-2023)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Το τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος με τίτλο: Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία.

Υποβολή αιτήσεων - Δικαιολογητικά υποψηφιότητας:

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Παράρτημα Α) ή από τον ιστότοπο: εδώ
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
 3. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
 4. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 5. Βεβαίωση Καλής Γνώσης Ξένης Γλώσσας (Παράρτημα Β)
 6. Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου κ.λπ., εφόσον υπάρχουν.
 7. Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να ενισχύσει την επιλογή του υποψηφίου.
 8. Δύο συστατικές επιστολές.
 9. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 10. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. Οι φωτογραφίες προσκομίζονται μόνο σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου.
 11. Κείμενο προθέσεων παρακολούθησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (Παράρτημα Γ).

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο