Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος: Νανοτεχνολογία (2021-2022)

Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο «Νανοτεχνολογία» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (ΦΕΚ Τεύχος Β΄ 4106/12-11-2019).

Το ΠΜΣ απόνέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ερευνητικού Χαρακτήρα (ΜΔΕ-ΕΧ), 120 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), στη «Νανοτεχνολογία». Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ-ΕΧ είναι δύο έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το πρώτο εξάμηνο διατίθεται στη διδασκαλία μαθημάτων, το δεύτερο εξάμηνο στον προσδιορισμό των βιομηχανικών εφαρμογών της έρευνας και τα υπόλοιπα δύο εξάμηνα στην έρευνα και τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Δεν απαιτούνται δίδακτρα ή τέλη εγγραφής.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στη Γραμματεία τουΠΜΣ ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 05/07/2021 έως και την Κυριακή 19/09/2021 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του προγράμματος (mphil.nanotech.teiemt.gr)
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (απλή φωτοτυπία)
5. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ
6. Άλλους τίτλους σπουδών (εάν υπάρχουν)
7. Επιστημονικέςδημοσιεύσειςή διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
8. Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας ή/και άλλης ξένης γλώσσας
9. Υπεύθυνη δήλωση από την πλατφόρμα https://www.gov.gr με την οποία θα βεβαιώνεται η ορθότητα των στοιχείων που υποβάλλονται.

Επίσης όσα άλλα συμπληρωματικά στοιχεία αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης.

Για την αξιολόγηση, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, θα πραγματοποιηθεί και προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον της Επιτροπής επιλογής. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων προβλέπεται να πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 20/09/2021 έως 24/09/2021, ενώ η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εκτιμάται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Όλα τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν ηλεκτρονικά (ψηφιοποιημένα) στη διεύθυνση mphil.nano@teiemt.gr ενώ τα πρωτότυπα θα κατατεθούν κατά την εγγραφή των επιτυχόντων οπότε θα γίνει και ο σχετικός έλεγχος.

Για τη διεξαγωγή του προγράμματος σπουδών θα ακολουθηθούν οι εκάστοτε οδηγίες και κανόνες λειτουργίας και προστασίας έναντι της επιδημίας COVID‐19, όπως θα ορίζονται από τα όργανα διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας.

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ. 2510– 462227, 369).

ΠροκήρυξηΈχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο