Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος: Πληροφοριακά Συστήματα - MSc in Information Systems (2023-2024)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για επιλογή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» (INFORMATION SYSTEMS) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Πληροφορίες:

 • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση ΔιπλώματοςΜεταπτυχιακών Σπουδών στα «Πληροφοριακά Συστήματα».
 • Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων πλήρους φοίτησης ή έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων μερικής φοίτησης.
 • Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Το πρόγραμμα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στην Καβάλα. Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος 2023
 • Τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι ο βαθμός του πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών, η βαθμολογία στα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. μαθήματα, η επίδοση στην πτυχιακή/διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς και η σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 • Η γλώσσα του προγράμματος είναι η Ελληνική. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η γνώση της Ελληνικής και μιας ξένης γλώσσας. Το επίπεδο γλωσσομάθειαςπου απαιτείται, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR), ορίζεται σε Γ2 (άριστη γνώση) για την Ελληνική και Β1 (μέτρια γνώση) για την ξένη γλώσσα. Η πλήρωση αυτής της προϋπόθεσης διαπιστώνεται από την επιτροπή επιλογής/εξέτασης των υποψηφίων η οποία μπορεί να ελέγχει σχετικά πιστοποιητικά από αναγνωρισμένους φορείς ή πιστοποιητικά που παρέχει το ΔΙΠΑΕ ή και να διενεργεί γραπτές ή προφορικές εξετάσεις.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3801/τ.Β ́/15-10-2019) και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, όπως ισχύει σήμερα και του Κανονισμού Σπουδών του ΠΜΣ (ΦΕΚ 3544/τ.Β’/27-8- 2020).

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (2.850 €) τα οποία αναλύονται τμηματικά ως εξής:

 • Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης : 950 € ανά εξάμηνο,
 • Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης : 475 € ανά εξάμηνο

Ειδικότερα, διασφαλίζεται η πρόσβαση των φοιτητών που πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4957/2022. Το ΠΜΣ δύναται επίσης να χορηγεί μείωση διδάκτρων, υποτροφίες και βραβεία επίδοσης με κριτήριο την αριστεία, σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

Δικαιολογητικά:
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα φάκελο υποψηφιότητας ο οποίος πρέπει να περιέχει τουλάχιστον:

 1. Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας.
 2. Τίτλους σπουδών (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).
 3. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών (ισχύει και για τους επί πτυχίω φοιτητές, που πρόκειται να αποφοιτήσουν μέχρι την έναρξη του προγράμματος).
 4. Αντίγραφο της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί για την απόκτηση πτυχίου, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.
 5. Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές.
 6. Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 7. Βιογραφικό Σημείωμα.

Συνοδευτικά μπορούν να κατατεθούν:

 • Υποψήφιοι με πρόσθετα προσόντα (πχ. προϋπηρεσίας, ερευνητικού έργου κ.ά.) θα καταθέσουν αντίγραφα αποδεικτικών των επιπρόσθετων προσόντων τους.
 • Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών.
 • Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν επιπλέον να καταθέσουν πιστοποιητικά επάρκειας γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

Η επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. γίνεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, θα αξιολογηθούν τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι. Στη δεύτερη φάση, οι υποψήφιοι που επιλέχθηκαν από την πρώτη φάση, θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Από τους υποψηφίους θα επιλεγούν κατ’ ανώτατο όριο τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας στη διεύθυνση:
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφοριακά Συστήματα»
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Άγιος Λουκάς
65404, Καβάλα

έως και 25 Ιουνίου του 2023 ή μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των θέσεων.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας μπορούν να κατατεθούν ηλεκτρονικά με αποστολή στο email: mais@mst.ihu.gr

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα του Π.Μ.Σ.: 2510462395, 2510462325, 6949089807 και στην ιστοσελίδα: http://mais.ihu.gr.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο