Neapolis University
Neapolis University
International Hellenic University

Πολυτεχνείο Κρήτης: Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον (2018-2019)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 2018

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Χώρος, Σχεδιασμός, και Δομημένο Περιβάλλον». Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2018- 19 θα εισαχθούν σαράντα (40) μεταπτυχιακοί φοιτητές, σύμφωνα με το ΦΕΚ (αναμένεται η δημοσίευση με Κ.Α.Δ. 36234).

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις ειδικεύσεις:

Α) «Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός χώρος: Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις»

Β) «Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά»

Η Α’ ειδίκευση εμβαθύνει στον σχεδιασμό και τη διαχείριση του δομημένου περιβάλλοντος σε σχέση με τον τουρισμό με έμφαση στο μεσογειακό χώρο και στον πολιτισμό. Πρόκειται για μια διεπιστημονική και ανοιχτή σε καινοτόμες προσεγγίσεις εξέταση της επιρροής του τουρισμού στον μεσογειακό χώρο που στοχεύει στην ένταξη αλλά και στον καινοτόμο διάλογο με αυτόν. Η σχέση που αναπτύσσει ο τουρισμός με τον πολιτισμό, όπως αυτός αποτυπώνεται τόσο στο κτηριακό απόθεμα όσο και στο φυσικό περιβάλλον, θα αποτελέσουν τους άξονες των προσεγγίσεων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το πεδίο ενδιαφέροντος της ειδίκευσης θα εστιάσει στη διερευνητική συσχέτιση της νέας αρχιτεκτονικής/χωρικής πρότασης που αφορά στον τουρισμό με το υφιστάμενο φυσικό, δομικό, αστικό, περιβαλλοντικό νοητικό περικείμενο (context).

H Β’ ειδίκευση στοχεύει στην διεπιστημονική διαχείριση του ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος στην ειδίκευση του ολοκληρωμένου σχεδιασμού και της προστασίας, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη καινοτόμων ερευνητικών πρακτικών για την προστασία του, με την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και την εφαρμογή νέων προηγμένων τεχνολογιών για τα υλικά και τις κατασκευές.

Κύρια χαρακτηριστικά του ΠΜΣ κατά την προσέγγιση και επεξεργασία των γνωστικών του αντικειμένων είναι η διεπιστημονικότητα και πολυεπιστημονικότητα, η σύνδεση του σχεδιασμού, σε όλες τις κλίμακες, με αρχές και στρατηγικές αειφορίας και οικολογίας, η εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών (έξυπνα συστήματα, έξυπνα υλικά, ρομποτική) όσον αφορά τόσο στην αρχιτεκτονική τεχνολογία όσο και στη διαχείριση του δομημένου περιβάλλοντος, η θεώρηση του πολιτιστικού τοπίου καθώς και του ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος όχι μόνον ως πολιτιστικών αγαθών αλλά και ως σημαντικών παραγόντων οικονομικής ανάπτυξης.

Η τυπική χρονική διάρκεια για την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο τελευταία εξάμηνα διατίθενται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας. Για κάθε διδακτικό εξάμηνο θα καταβάλλεται τέλος εγγραφής 500,00 ευρώ. Από τα ίδια έσοδα του Π.Μ.Σ. θα χορηγείται αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές του προγράμματος.

Η έναρξη των μαθημάτων αναμένεται στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2018.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί: α) διπλωματούχοι Τμημάτων και Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολεοδομίας/Χωροταξίας, Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Χημικών Μηχανικών, Επιστημόνων Υλικών, Χημικών και Τμημάτων συναφών γνωστικών αντικειμένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αντίστοιχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων και ομοταγών, β) Πτυχιούχοι Τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας της Τέχνης, και Γεωγραφίας, καθώς και Τμημάτων συναφών γνωστικών αντικειμένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αντίστοιχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων και ομοταγών και γ) πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η διαδικασία εισαγωγής φοιτητών περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Α. Κατάρτιση φακέλου από τους υποψηφίους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Η Συνέλευση Τμήματος δύναται να ορίζει κατά περίπτωση συγκεκριμένα μαθήματα από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών μιας από τις Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης ως προαπαιτούμενα για την συμμετοχή υποψηφίου στο Π.Μ.Σ. Στην περίπτωση αυτή ο συγκεκριμένος υποψήφιος παρακολουθεί, αφού επιλεγεί, κατά προτεραιότητα τα μαθήματα αυτά, και μετά την επιτυχή συμπλήρωσή τους συνεχίζει με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ.

Β. Διαδικασία επιλογής των υποψηφίων φοιτητών μετά από υποχρεωτική προσωπική συνέντευξη. Βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των υποψηφίων είναι η αναλυτική βαθμολογία του διπλώματος ή του πτυχίου τους, καθώς και οι επιδόσεις τους σε μαθήματα συγγενή/συναφή προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Συνεκτιμώνται η τυχόν γνώση επιπρόσθετων ξένων γλωσσών, οι τυχόν εργασίες και επιστημονικές δημοσιεύσεις τους και η συναφής επαγγελματική δραστηριότητα, οι συστατικές επιστολές, η προσωπικότητα των υποψηφίων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 2018 στη Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secretary_arch@lists.tuc.gr.

Μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και όσοι θα γίνουν πτυχιούχοι/διπλωματούχοι το Σεπτέμβριο του 2018, αρκεί να καταθέσουν µε την εγγραφή τους αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή επίσημο πιστοποιητικό ότι έχουν περατώσει τις σπουδές τους.

 1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από την Γραμματεία της Σχολής. Η αίτηση και ο κατάλογος των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την επιλογή μπορεί να αναζητηθούν στη ιστοσελίδα του προγράμματος στην διεύθυνση: https://www.arch.tuc.gr/el/spoydes/metaptychiakes-spoydes
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν περατώσει τις σπουδές τους.
 3. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού). 
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 5. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή / και επαγγελματική δραστηριότητα .
 6. Τεκμηρίωση πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Θα συνεκτιμηθεί η καλή γνώση και άλλης κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας (γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής, ιταλικής)
 7. Υπόμνημα για τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεται να φοιτήσει στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ.
 8. Δύο (2) συστατικές επιστολές
 9. Φάκελο τυχόν επιστημονικών δημοσιεύσεων
 10. Φάκελο εργασιών για τους υποψήφιους της Β’ ειδίκευσης.
 11. Ειδικά για τους διπλωματούχους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς της Α’ ειδίκευσης απαιτείται και portfolio εργασιών, οι οποίες θα πιστοποιούν τις ιδιαίτερες ικανότητες και την έφεσή τους για το υπό φοίτηση αντικείμενο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται:

α) στη σελίδα του διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει συνεχής πληροφόρηση: https://www.arch.tuc.gr/el/spoydes/metaptychiakes-spoydes

β) στη Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης,

Τηλ.: 28210-37111, FAX: 28210-37183


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα