Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πάντειο Πανεπιστήμιο: Οικονομική Επιστήμη (2022-2023)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν υποψηφιότητα για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης «Οικονομική Επιστήμη», για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Το εν λόγω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Οικονομική Επιστήμη». Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος ορίζεται συνολικά σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων το τέταρτο (4ο) εξάμηνο είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στην εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας.

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής  και αναγνωρισμένων, από το ΔΟΑΤΑΠ, ομοταγών τμημάτων της αλλοδαπής με επαρκείς γνώσεις για την παρακολούθηση του διδακτικού προγράμματος (ενδεικτικά Μικροοικονομική και Μακροοικονομική Θεωρία, Μαθηματικών και Στατιστικής - Οικονομετρίας). Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους 20 (είκοσι) μεταπτυχιακούς φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων (εάν υπάρχουν), οι οποίοι έχουν λάβει υποτροφία σε γνωστικό αντικείμενο συναφές του παρόντος Π.Μ.Σ., από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα καλούνται να υποβάλουν ταχυδρομικώς (ή μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier)), από τη Δευτέρα 20/06/2022 έως και την Παρασκευή 09/09/2022 (συστημένη επιστολή με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 09/09/2022), τα κατωτέρω δικαιολογητικά σε φάκελο με λάστιχο, στο εξώφυλλο του οποίου να αναγράφεται ευκρινώς το όνομα, το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίου, στη διεύθυνση: Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Π.Μ.Σ. Οικονομική Επιστήμη, Λεωφ. Συγγρού 136 – Τ.Κ. 17671 Καλλιθέα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: (1). Βαθμός πτυχίου 6,50 και άνω («Λίαν Καλώς»). (2). Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όπως αποδεικνύεται από τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά του θεσμικού πλαισίου του Α.Σ.Ε.Π. (βλέπε το Παράρτημα της παρούσης Προκήρυξης – η επαρκής γνώση άλλης γλώσσας, πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ., δηλαδή της Ελληνικής, και της Αγγλικής γλώσσας, συνεκτιμάται). Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν πληροί μία (1) από τις ως άνω απαραίτητες προϋποθέσεις, δεν μπορεί να καταθέσει φάκελο υποψηφιότητας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Έντυπη Αίτηση, η οποία δίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος (γενική αίτηση).
  2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.
  3. Φωτοαντίγραφο του Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών ή ισότιμου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν έχουν περατώσει τις Προπτυχιακές Σπουδές τους, υποβάλουν δήλωση ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Εξεταστικής Περιόδου του Σεπτεμβρίου 2022.
  4. Πίνακας στον οποίο αναγράφονται ο τίτλος και ο βαθμός σε Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον Προπτυχιακό Κύκλο Σπουδών, και οι τελικοί βαθμοί (όσοι υφίστανται) των υποψηφίων στα ακόλουθα Προπτυχιακά Μαθήματα (ή σε ισοδύναμα αυτών), τα οποία είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του παρόντος ΠΜΣ: Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία, Οικονομικά Μαθηματικά, Στατιστική, Ιστορία Οικονομικών Θεωριών, Μικροοικονομική, Μακροοικονομική, Διεθνής Οικονομική, Θεωρία Γενικής Ισορροπίας, Λογιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομική Πολιτική, Δημόσια Οικονομική, Διάρθρωση της Ελληνικής Οικονομίας, Κοινωνική Οικονομία, Οικονομετρία, Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης, Χρηματοοικονομική, Θεωρία Κυκλικών Διακυμάνσεων (ή, εναλλακτικά, Δυναμική Μακροοικονομική), Ανάλυση Εισροών-Εκροών, Εθνικοί Λογαριασμοί.
  5. Φωτοαντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας.
  6. Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, όπως αποδεικνύεται από τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο θεσμικό πλαίσιο του Α.Σ.Ε.Π., καθώς και κάθε άλλου αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποδεικτικού (αντιστοίχως για τις άλλες γλώσσες).
  7. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από καθηγητές ή μία (1) από καθηγητή και μία (1) από εργοδότη που γνωρίζουν τον υποψήφιο. Οι υποψήφιοι που προέρχονται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου δεν υποβάλουν συστατικές επιστολές.
  8. Φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
  9. Μία (1) Φωτογραφία ταυτότητας.
  10. Υπεύθυνη Δήλωση ότι: (α) δεν παρακολουθούν άλλο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, (β) τα προσκομιζόμενα φωτοαντίγραφα δικαιολογητικών είναι ακριβή αντίγραφα από τα πρωτότυπα που υπάρχουν στην κατοχή του/της υποψηφίου/φιας, και (γ) όταν ζητηθούν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα προσκομισθούν εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από τον/την υποψήφιο/φια (επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση).

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Εάν οι υποψήφιοι πληρούν τις ως άνω τυπικές προϋποθέσεις, τότε κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2022 καλούνται σε Συνέντευξη από τη Συντονιστική Επιτροπή βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή. Ο πίνακας επιτυχόντων θα αναρτηθεί στις "Ανακοινώσεις Γραμματείας" της ιστοσελίδας του τμήματος και στην κεντρική σελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του ΠΜΣ Οικονομικής Επιστήμης
 

Δείτα αναλυτικά την Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο