Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πάντειο Πανεπιστήμιο: Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα- κατεύθυνση Πολιτιστική Διαχείριση (2023-2024)

Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει έως σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών (έως είκοσι -20- ανά κατεύθυνση ειδίκευσης) που επιθυμούν να συμμετάσχουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, σε μία από τις κάτωθι κατευθύνσεις του:

α) Πολιτιστική Διαχείριση,

β) Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία.

* Η Κατεύθυνση «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων» δε θα προσφερθεί το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 λόγω αντικειμενικών δυσκολιών.

Το Πρόγραμμα απαιτεί την πλήρη απασχόληση των φοιτητών που θα επιλεγούν κατά τη διάρκεια τριών εξαμήνων. Για την επιτυχή ολοκλήρωσή του, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν την υποχρέωση να συμμετάσχουν ανελλιπώς και να εξετασθούν σε έξι (6) μαθήματα και να εκπονήσουν, υπό την επίβλεψη συμβούλου καθηγητή, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία περίπου 20.000 λέξεων την οποία θα κληθούν να υποστηρίξουν ενώπιον τριμελούς επιτροπής.

Οι αιτήσεις και ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικώς από 01-06-2023 έως 24-08-2023 στη διεύθυνση:

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Π.Μ.Σ. «Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα»
Λεωφόρος Συγγρού 136, Αθήνα, Τ.Κ. 176 71
Γραμματεία Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα εξής:

1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου

2. Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένου οµοταγούς ιδρύµατος της αλλοδαπής ή πτυχίου ΤΕΙ. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση που πιστοποιεί την τρέχουσα ακαδηµαϊκή τους κατάσταση. Τυχόν επιλογή τους θα τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης των σπουδών τους το αργότερο κατά την περίοδο του Σεπτεµβρίου του ίδιου έτους, όπως θα πιστοποιείται από σχετική νόµιµη βεβαίωση που πρέπει να κατατεθεί µέχρι την ηµεροµηνία ανακοίνωσης των τελικών αποτελεσµάτων.

3. Αναλυτική βαθµολογία των προπτυχιακών ή και µεταπτυχιακών µαθηµάτων.

4. Αντίγραφα διπλωµάτων ή τίτλων πιστοποίησης της γλωσσικής επάρκειας.

5. Βιογραφικό σηµείωµα

6. Eκτενές υπόµνηµα στο οποίο οι υποψήφιοι εκθέτουν τι προσδοκούν από τη φοίτησή τους στο ΠΜΣ.

7. Περίληψη των τυχόν δηµοσιεύσεων ή άλλων ερευνητικών εργασιών τους και δικαιολογητικά που πιστοποιούν την ενδεχόµενη πρόσθετη ερευνητική, δηµιουργική ή επαγγελµατική τους δραστηριότητα.

8. Δύο  συστατικές επιστολές

Στις περιπτώσεις 2, 3 και 4 αρκούν ευκρινή φωτοαντίγραφα των εγγράφων κατά την υποβολή της αίτησης. Όσοι επιτύχουν, μπορεί να κληθούν να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα κατά την εγγραφή τους

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Αιτήσεις που έχουν σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δε θα γίνουν δεκτές
 •  Αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο σε μία από τις κατευθύνσεις του ΠΜΣ
 • Αιτήσεις που δεν είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένες και δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απορρίπτονται
 • Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται δεν επιστρέφονται

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές. Το εκπρόθεσμο της αίτησης διαπιστώνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο υποβολής της αίτησης και ο υποψήφιος δεν προσκομίσει την απόδειξη ταχυδρομικής αποστολής της, η αίτηση απορρίπτεται

 • Η αίτηση του υποψηφίου συνιστά Υπεύθυνη Δήλωση. Ψευδείς δηλώσεις επισείουν ποινικές κυρώσεις προβλεπόμενες στο Ν. 1599/86.
 • Καμία αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης δεν είναι εφικτή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
 • Κανένα δικαιολογητικό που θα σταλεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, με οποιονδήποτε τρόπο, δεν γίνεται δεκτό

Οι υποψήφιοι καλούνται σε γραπτή δοκιμασία τον Σεπτέμβριο του 2023 κατά την οποία αναπτύσσουν θέματα σχετικά µε το γνωστικό αντικείμενο της εκάστοτε κατεύθυνσης. Όσοι επιτυγχάνουν, καλούνται κατόπιν σε συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής, η οποία αξιολογεί επίσης τους φακέλους τους. Η βαρύτητα των παραπάνω στην τελική αξιολόγηση προκύπτει ως εξής: γραπτή δοκιμασία 40%, φάκελος 30% και συνέντευξη 30%. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή στη γραπτή δοκιμασία δεν σημαίνει την αποδοχή της πληρότητας του φακέλου των υποψηφίων ούτε διασφαλίζει την εισαγωγή τους στο ΠΜΣ.

Ο τόπος της γραπτής δοκιμασίας και τυχόν αλλαγή του χρόνου τέλεσής της, όπως και ο χρόνος και ο τόπος της συνέντευξης, καθώς και τα ονόματα των επιτυχόντων υποψηφίων σε κάθε φάση αξιολόγησης, του τελικού καταλόγου επιτυχόντων περιλαμβανομένου, θα δημοσιευθούν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Η ενημέρωση περί αυτών αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων.

Ο βαθμός πτυχίου των υποψηφίων απαιτείται να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς». Κατ’ εξαίρεση, µπορούν να γίνουν δεκτοί µε απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υποψήφιοι µε µικρότερο βαθµό πτυχίου, αν έχουν βαθµολογηθεί µε «λίαν καλώς» στα µαθήµατα ή στην τυχόν πτυχιακή τους εργασία που σχετίζονται µε το γνωστικό αντικείµενο της εκάστοτε κατεύθυνσης ή εάν διαθέτουν δεύτερο πτυχίο, µεταπτυχιακό τίτλο, ή πλούσιο συναφές ερευνητικό, επαγγελματικό, καλλιτεχνικό ή δηµιουργικό έργο.

Οι υποψήφιοι απαιτείται να γνωρίζουν πολύ καλά μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική (που αποδεικνύεται από σχετικό δίπλωμα γλωσσομάθειας επιπέδου C2), γνώση που αποδεικνύεται από σχετικό δίπλωμα ή από τίτλο σπουδών σε αλλοδαπό πανεπιστήμιο, ειδάλλως διαπιστώνεται από εξέταση ή συνέντευξη. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι απαιτείται να γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική γλώσσα, γνώση που αποδεικνύεται από 4 σχετικό δίπλωμα, ειδάλλως διαπιστώνεται από εξέταση ή συνέντευξη.

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, και εκτός διαδικασίας γραπτής δοκιμασίας, γίνονται δεκτοί έως δύο (2) υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχαν στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού σε γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους (άρθρο 4 παρ.3 ν. 3685/2008, όπως ισχύει), εφόσον καταθέσουν αίτηση και σχετική βεβαίωση υποτροφίας, μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά (πλην των συστατικών επιστολών), εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας, τα κριτήρια και τις διαδικασίες επιλογής και την οργάνωση και λειτουργία των μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμβουλευτούν τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ, που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 Προκήρυξη εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. Κατεύθυνση: «Πολιτιστική Διαχείριση»

Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει έως είκοσι (20) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στην Κατεύθυνση «Πολιτιστική Διαχείριση» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα», που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Πολιτιστική Διαχείριση.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι των Τμημάτων Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας, Πολιτικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών Σπουδών, Οικονοµικών Επιστηµών, Κοινωνικών Επιστημών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας, Νοµικής, Φιλοσοφικής, Επιστηµών της Αγωγής, Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Αρχιτεκτονικής, Καλών Τεχνών, Θεατρικών, Μουσικών ή Κινηµατογραφικών Σπουδών Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τµηµάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειµένου. Μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι και άλλων Τµηµάτων µε αυξηµένα προσόντα και εµπειρία σε τοµέα σχετικό µε το γνωστικό αντικείµενο της Κατεύθυνσης, µε εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Ενδεικτική βιβλιογραφία για τη γραπτή δοκιμασία: 

 • Αυδίκος, Β. (2014). Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες στην Ελλάδα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο
 • Ζορμπά, Μ. (2014). Πολιτική του πολιτισμού. Ευρώπη και Ελλάδα στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. Αθήνα: Πατάκης.
 • Λεκάκης Σ. & Πάντζου Ν. (2021). Εισαγωγή στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αθήνα: εκδόσεις Ασίνη.

Τα κεφάλαια:

-Πάντζου, Ν. “Το πεδίο της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς σε διεθνές επίπεδο”.

- Λεκάκης, Σ. “Η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα”

-Παπαδόπουλος, Δ. “Πολιτιστική διαχείριση και νέες τεχνολογίες”

-Μπαντιμαρούδης, Φ. - Πολιτιστική επικοινωνία: Οι πολιτιστικοί οργανισμοί στην αναζήτηση του κοινού τους.

 • Χαμηλάκης, Γ. (2012). Το έθνος και τα ερείπιά του. Αθήνα: Eκδ. του Εικοστού Πρώτου.
 • Hellmanzik, C. (2022). Οικονομικά του πολιτισμού. Αθήνα: Eκδόσεις Προπομπός.
 • Hooper-Greenhill, E. (2006). Το μουσείο και οι πρόδρομοί του. Αθήνα: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς. 
 • Storey, J. (2015). Πολιτισμική θεωρία και λαϊκή κουλτούρα. Αθήνα: Πλέθρον.

Προκήρυξη

Αίτηση υποψηφιότητας

Υπόμνημα

 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο