Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πάντειο Πανεπιστήμιο: Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη Ιστορία (2024-2025)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ «Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη Ιστορία» για το ακαδημαϊκό έτος 2024–2025.

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ως εξής:

 • Ειδίκευση "Πολιτικής Επιστήμης", στις Θεματικές Ενότητες:
  • "Πολιτική Κοινωνιολογία και Συγκριτική Πολιτική"
  • "Κοινωνική Θεωρία και Πολιτική Φιλοσοφία"
 • Ειδίκευση "Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας".

Το ΠΜΣ διαρκεί δύο διδακτικά εξάμηνα και ένα επιπλέον για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και η φοίτηση για κάθε φοιτητή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.

Το ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2024–2025 θα επιλέξει έως πενήντα (50) υποψήφιους· εικοσιπέντε (25) για την Ειδίκευση «Πολιτική Επιστήμη» και εικοσιπέντε (25) για την Ειδίκευση «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία».
Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μόνο με αποστολή φακέλου (ταχυδρομείο) έως και την 5η Μαΐου 2024 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 136 ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 17671

Πληροφορίες για την προκήρυξη δίνονται μόνο με αποστολή e-mail στο: pms.polhist@panteion.gr

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι τα εξής:

 • Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας εγγραφής στο ΠΜΣ "Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη Ιστορία για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
 • Έντυπα Αιτήσεων
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Φωτοαντίγραφο του πτυχίου. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Παν/μιο της αλλοδαπής και δεν είναι αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ, ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί από το αρμόδιο για την επιλογή όργανο.
 • Πιστοποιητικό που αποδεικνύει την γνώση (επίπεδο B2) της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας· εάν ο υποψήφιος έχει προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ο τίτλος σπουδών του νοείται ως πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ξένης γλώσσας· το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει την ξένη γλώσσα ως μητρική.
 • Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς (επίπεδο Β2 τουλάχιστον) την ελληνική γλώσσα τόσο για τη συμμετοχή τους στη γραπτή και προφορική εξέταση (οι οποίες διεξάγονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα) όσο και για την παρακολούθηση των μαθημάτων (συγγραφή εργασιών). Η γνώση της ελληνικής γλώσσας τεκμαίρεται από την κατάθεση Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας του αντίστοιχου επιπέδου
 • Ειδικά για τους επί πτυχίω φοιτητές που θα αποφοιτήσουν τον Σεπτέμβριο του 2024, απαιτείται η αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών και υπεύθυνη δήλωση ότι θα καταθέσουν το πτυχίο τους έως τον Δεκέμβριο 2024. Οι φοιτητές που είναι επί πτυχίω θα πρέπει να αναγράψουν στην υπεύθυνη δήλωση με δική τους ευθύνη τον μέσο όρο των μαθημάτων που έχουν περάσει ως τη στιγμή που θα καταθέσουν την αίτηση υποψηφιότητας.

Πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι καταθέτουν υποχρεωτικά και Δήλωση Ερευνητικού Ενδιαφέροντος. Στη Δήλωση αυτή αναγράφουν την Ειδίκευση και την Θεματική Ενότητα που έχουν επιλέξει και εκθέτουν αναλυτικά:

 1. τα γενικότερα ακαδημαϊκά τους ενδιαφέροντα, το ειδικότερο γνωστικό πεδίο στο οποίο προτίθενται να εντάξουν τη διπλωματική τους εργασία, και το θέμα της έρευνάς τους, εάν το έχουν ήδη προσδιορίσει·
 2. την προηγούμενη ακαδημαϊκή ή εξω-ακαδημαϊκή εμπειρία που τους έχει προετοιμάσει για μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο που επέλεξαν·
 3. τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να ενταχθούν στη συγκεκριμένη Ειδίκευση και Θεματική Ενότητα που προσφέρει το ΠΜΣ του Τμήματος.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν την Δήλωση Ερευνητικού Ενδιαφέροντος εκτυπωμένη στον φάκελο που θα αποστείλουν, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να την στείλουν σε μορφή pdf και στο μέηλ του ΠΜΣ: pms.polhist@panteion.gr.

Σημείωση: Δεν απαιτείται επικύρωση των φωτοαντιγράφων που προσκομίζονται.

Επιπλέον των ανωτέρω, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν:

 • Πιστοποιημένη ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιευμένες μελέτες
 • Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας, πέραν της μιας υποχρεωτικής (δεν γίνονται δεκτά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας μετά την κατάθεση της αίτησης)
 • Συστατικές επιστολές (έως δύο)
 • Πτυχιακή Εργασία (εφ' όσον υπάρχει) ή/και προπτυχιακές εργασίες σχετικές με τις γνωστικές περιοχές του ΠΜΣ

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Μετά την συλλογή όλων των υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή του ΠΜΣ εξετάζει κατά πόσον ανταποκρίνονται στις τυπικές προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Στον ιστότοπο του ΠΜΣ μετά τις 25 Μαΐου 2024 αναρτώνται τα ονόματα όσων διαθέτουν τις τυπικές προϋποθέσεις και οι οποίοι καλούνται στην επόμενη φάση.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Μετά την ανάρτηση των ονομάτων των υποψηφίων που ανταποκρίνονται στις τυπικές προϋποθέσεις, οι επιλεγέντες θα προσέλθουν στο Πάντειο Πανεπιστήμιο σε γραπτή δοκιμασία το Σάββατο 15 Ιουνίου 2024 και ώρα 11.00 πμ,, για να εξετασθούν σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά πεδία: 

 1. Πολιτική Επιστήμη – Συγκριτική Πολιτική
 2. Πολιτική Επιστήμη – Κοινωνική Θεωρία και Πολιτική Φιλοσοφία
 3. Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία (19ος – 20ος αιώνας)

Οι φοιτητές μπορούν να ενημερώνονται για την εξεταστέα ύλη των γνωστικών πεδίων από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Οι αίθουσες στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις θα γνωστοποιηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος μία βδομάδα πριν τη διενέργεια της γραπτής εξέτασης.

ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Όσοι πέτυχαν στις γραπτές εξετάσεις (προβιβάσιμος βαθμός από 5/10 έως 10/10) καλούνται σε προφορική Συνέντευξη, όπου αναπτύσσουν όσα εκθέτουν στη Δήλωση Ερευνητικού Ενδιαφέροντος. Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν εντός του μήνα Ιουλίου 2024 (η ακριβής ημερομηνία θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Τμήματος), ενώπιον Επιτροπής από Καθηγητές της αντίστοιχης Ειδίκευσης και Θεματικής Ενότητας.

Προκήρυξη

Εξεταστέα ύλη 2024-2025


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο