Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική (2023-2025)

Ιστοσελίδα προγράμματος: https://msc-apep.gr/

Παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι 30/9

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» (Applied Public Economics and Policy), που διοργανώνει για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2023-2025.

Γενικές Πληροφορίες

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή άλλων συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το Π.Μ.Σ. αποτελεί πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και η διάρκειά του είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε €3.600 και καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις στην αρχή του κάθε εξαμήνου. Τα μαθήματα θα λαμβάνουν χώρα κάθε Πέμπτη ή/και Παρασκευή το απόγευμα (ανάλογα με την Κατεύθυνση) και Σάββατο το πρωί.

Χρονοδιάγραμμα Αιτήσεων

Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους: 

 • 1ος κύκλος: από 12/04/2023 έως 31/05/2023
 • 2ος κύκλος: από 14/06/2023 έως 26/07/2023
 • 3ος κύκλος: από 27/07/2023 έως 30/09/2023

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων και με σειρά προτεραιότητας. Μετά τη συμπλήρωση του αριθμού των θέσεων, αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

 1. Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας: Έντυπη ή Ηλεκτρονική
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (όπως στο υπόδειγμα)
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση περάτωσης σπουδών
  Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές τους, θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση αποδοχής/εισαγωγής τους στο πρόγραμμα δέχονται ότι θα εγγραφούν μόνο, εφόσον γίνουν πτυχιούχοι μέχρι την περίοδο Σεπτεμβρίου 2023. Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν είτε πράξη αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ είτε τίτλο σπουδών ώστε να γίνει έλεγχος εάν το ίδρυμα της αλλοδαπής περιλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρώο αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και το Εθνικό Μητρώο τύπων τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σημειώνεται ότι αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγινε στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 5. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2)
  Δεκτό ευκρινές φωτοαντίγραφο με επικύρωση από δικηγόρο ή την εκδούσα αρχή (συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ για τα πιστοποιητικά, που γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά γλωσσομάθειας).
 6. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου
  Σε περίπτωση έντυπης κατάθεσης της αίτησης, η φωτογραφία πρέπει να έχει οπισθογραφημένο το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
 7. Δύο (2) συστατικές επιστολές (όπως στο υπόδειγμα)
  Σε περίπτωση που η αίτηση κατατεθεί ηλεκτρονικά, οι συστατικές επιστολές δύνανται να αποσταλούν με τους εξής τρόπους:
  • Ηλεκτρονικά, απευθείας από τους συντάκτες, στη διεύθυνση apep@unipi.gr
  • Σε φακέλους, σφραγισμένους και υπογεγραμμένους από τους συντάκτες, οι οποίοι θα αποσταλούν ταχυδρομικά απευθείας από τους συντάκτες ή τους υποψηφίους
 8. Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω της υπηρεσίας εδώ), όπου θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κατατίθενται στο φάκελό του είναι αληθή.
 9. Φωτοτυπία δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
 10. Αλλοδαποί υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας, που αποδεικνύεται από πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Προαιρετικά Δικαιολογητικά

Τα παρακάτω δικαιολογητικά δεν είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της αίτησης και αποστέλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο apep@unipi.gr, εφόσον ο υποψήφιος θεωρεί ότι ενισχύουν την υποψηφιότητά του.

 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
 • Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών, πέραν της αγγλικής
 • Ερευνητικές δραστηριότητες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις
 • Επιπρόσθετα προσόντα, υποτροφίες, ειδικά σεμινάρια, μαθήματα σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κλπ. (εάν υπάρχουν)

Αξιολόγηση Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι, εφόσον πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, θα κληθούν σε συνέντευξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως (μέσω προγράμματος τηλεδιάσκεψης).

Τρόποι Υποβολής Αιτήσεων - Δικαιολογητικών

Η συμπληρωμένη αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας εδώ ή κατατίθενται στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Καραολή και Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς (1ος όροφος, γραφείο 110)

Επικοινωνία - Πληροφορίες

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Προγράμματος (https://msc-apep.gr/) ή να απευθύνονται στις εξής υπηρεσίες:

Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
Email: oik-secr@unipi.gr
Tηλ.: 210 414-2080, 210 414-2077
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινές 10:00-14:00

Διεύθυνση - Συντονισμός Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική»
Καραολή και Δημητρίου 80, 5ος όροφος, γραφείο 515
Email: apep@unipi.gr
Tηλ.: 210 414-2296, 698-710-6326


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο