Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες (2022-2023)

Παράταση υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών έως και 9 Σεπτεμβρίου 2022.

Το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.), ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες» Κατεύθυνση «Ψηφιακές δεξιότητες».

Αντικείμενο της Κατεύθυνσης «Ψηφιακές δεξιότητες» του Π.Μ.Σ. είναι η ευρύτερη περιοχή της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, με έμφαση στις θεμελιώδεις γνώσεις όπως αυτές καθορίζονται από βασικές γνώσεις, διακριτών μαθηματικών, αλγορίθμων, δομών δεδομένων, προγραμματισμού, αρχών τηλεπικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών δικτύων και δικτύων υπολογιστών, διαδικτυακών εφαρμογών και συστημάτων υλικού.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών σε επιστήμονες χωρίς ισχυρό υπόβαθρο σε αυτά τα αντικείμενα προς όφελος της παραγωγής και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, καθώς και η απόκτηση εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και δεξιοτήτων έτσι ώστε οι απόφοιτοι:

 • να αποκτήσουν ικανότητα αξιολόγησης και σύνθεσης της υπάρχουσας γνώσης πάνω στο εξειδικευμένο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 • να αποκτήσουν το απαραίτητο υπόβαθρο ώστε να αναπτύξουν αυτόνομες ικανότητες έρευνας και ανάπτυξης στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 • να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια και τις ειδικές δεξιότητες που απαιτούνται, τόσο για την επαγγελματική, όσο και για την ακαδημαϊκή και ερευνητική τους σταδιοδρομία στις ανταγωνιστικές συνθήκες που διαμορφώνονται στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό περιβάλλον αλλά και παγκοσμίως.

Δικαίωμα εγγραφής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή απόφοιτοι Τμημάτων (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημίου και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, με πτυχίο επιπέδου Bachelor αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ., Μηχανικών, Πληροφορικής, Θετικών Επιστημών ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Επιπλέον, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές/τριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση περάτωσης σπουδών μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων από την Επιτροπή Επιλογής/Εξέτασης.

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ ανώτατο όριο ορίζεται σε πενήντα (50), εκ των οποίων το 30% (ήτοι 15 φοιτητές) θα έχουν δικαίωμα απαλλαγής από τα δίδακτρα σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με συνεκτίμηση κυρίως των ακόλουθων κριτηρίων:

 • Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ 
 • Συνάφεια Διπλωματικής Εργασίας με τους στόχους του Π.Μ.Σ.
 • Διαθέσιμη Επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το Π.Μ.Σ.
 • Επιστημονικό & Ερευνητικό έργο, όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, σχετικά με το Π.Μ.Σ.
 • Επίπεδο γνώσης Αγγλικής γλώσσας • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγών
 • Γνώση χρήσης Η/Υ
 • Συστατικές Επιστολές (συνολικά)
 • Επιπρόσθετα προσόντα (σεμινάρια, μελέτες, κτλ.)

Φοίτηση

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες - Master of Science in Informatics and Telecommunications», Κατεύθυνση «Ψηφιακές δεξιότητες» και η διάρκειά του ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα από την ημερομηνία της εγγραφής.

Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά, επιλογής υποχρεωτικά και επιλογής κατά τη διάρκεια των τριών (3) πρώτων εξαμήνων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κατά τη διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου. Το Δ.Μ.Σ. απονέμεται μετά τη συμπλήρωση τουλάχιστον 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS), που κατανέμονται ως εξής:

1. τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες σε κάθε ένα από τα πρώτα τρία εξάμηνα. Οι πιστωτικές μονάδες συγκεντρώνονται με την επιτυχημένη παρακολούθηση και εξέταση σε σειρά μεταπτυχιακών μαθημάτων και

2. τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες με την επιτυχή εκπόνηση και παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων χρησιμοποιεί την υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία και υποστηρίζεται με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας εξ αποστάσεως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι, καθώς και οι διαμένοντες εκτός Λαμίας φοιτητές

Για την παρακολούθηση και απόκτηση του Δ.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να καταβάλλουν δίδακτρα, ύψους 2.000 ευρώ, με εξαίρεση τους φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 (παρ. 1,2,3) του Ν.4485/2017. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται τμηματικά, κατά την εγγραφή των φοιτητών στα τέσσερα εξάμηνα.

Περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού: http://pt.cs.uth.gr και στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://cs.uth.gr.

Υποβολή αιτήσεων – Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία θα υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.:

1. Έντυπη αίτηση ή οποία θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή.

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

4. Πρωτότυπο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή Παραρτήματος Διπλώματος.

5. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν (επικυρωμένα έγγραφα από Ασφαλιστικό Φορέα ή από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία).

6. Αποδεικτικά καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (καθώς και της ελληνικής αν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. στην ελληνική). (Γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που δέχεται το ΑΣΕΠ ως επιπέδου Β2 και άνω).

7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, διακρίσεις (εάν υπάρχουν), κ.λπ.

8. Δύο Συστατικές Επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.

9. Αποδεικτικά συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν).

10. Βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας, όπου να αναγράφονται το θέμα, ο βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές.

11. Αντίγραφο διπλωματικής/πτυχιακής Εργασίας.

12. Πιστοποιητικά γνώσης χρήσης Η/Υ (εάν υπάρχουν).

13. Επιπρόσθετα προσόντα όπως ειδικά σεμινάρια, μελέτες, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, κ.λπ.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν στο ΠΜΣ, θα πρέπει για την εγγραφή τους να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά και σε έντυπη μορφή.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σε δύο φάσεις:

I. Η πρώτη φάση αφορά τον έλεγχο των τυπικών προσόντων των υποψηφίων που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έως και 9 Σεπτεμβρίου 2022.

II. Στην δεύτερη φάση αξιολόγησης συμμετέχουν όσοι κρίθηκαν επιτυχόντες της α’ φάσης και περιλαμβάνει τη διαδικασία των συνεντεύξεων. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας MsTeams κατά το χρονικό διάστημα από 12 Σεπτεμβρίου 2022 έως και 16 Σεπτεμβρίου 2022.

Υποψήφιος ο οποίος κατά την υποβολή δεν είναι κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος, είναι υποχρεωμένος να το προσκομίσει κατά την ημερομηνία εγγραφής του (εφόσον επιλεγεί).

Όλα τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει υποχρεωτικά να σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση g-cst@uth.gr και με τίτλο/θέμα: ΕΓΓΡΑΦΕΣ Π.Μ.Σ. Χ.Ε. 2022-2023 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22310 – 66938, 66928, 66923, 60191, 60192 κα. Καρανίκα Αθανασία.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»
ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 2-4, ΛΑΜΙΑ, ΤΚ 35131

Προκήρυξη

Παράταση 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο