Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Εργονομία - Επαγγελματική Φυσιολογία και Υγεία της Εργασίας - Ποιότητα ζωής (2023-2024)

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο: «Εργονομία - Επαγγελματική Φυσιολογία και Υγεία της Εργασίας – Ποιότητα ζωής»

Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται με τη σύμπραξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ), με το οποίο το ΤΕΦΑΑ-ΠΘ έχει συνάψει ειδικό Μνημόνιο Συνεργασίας, σε θέματα έρευνας και εκπαίδευσης.

Το ΠΜΣ του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας απονέμει: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών σπουδών (ΔΜΣ) στην κατεύθυνση «Εργονομία – Επαγγελματική Φυσιολογία και Υγεία της Εργασίας - Ποιότητας ζωής», με διακριτικό τίτλο στην Αγγλική, «Ergonomics – Occupational Physiology and Health - Quality of Life», και διέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το ΠΜΣ του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) αποσκοπεί:

 • Στην παραγωγή καταρτισμένων επιστημόνων στο επιστημονικό πεδίο της Εργονομίας και της Υγείας των εργαζόμενων, με έμφαση στην πρόληψη των καταπονήσεων του εργασιακού πληθυσμού και την εξειδίκευση εφαρμογής μεθόδων αποτελεσματικής χρήσης, παρέμβασης και έρευνας. Το Πρόγραμμα είναι καινοτόμο στη φύση του, καθώς συνδυάζει τα επιστημονικά πεδία της Εργονομίας, της επαγγελματικής Εμβιομηχανικής, της Φυσιολογίας & Υγείας στον εργασιακό χώρο και εμπεριέχει τεχνικές ανάλυσης και πρακτικές, που αφορούν την Ασφάλεια της εργασίας. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει το ρόλο που παίζει η Άσκηση στην πρόληψη και αντιμετώπιση εργασιακών συνδρόμων και παθήσεων, με εφαρμογές της στον Εργασιακό χώρο και στόχο την προαγωγή της ποιότητας ζωής.
 • Οι εκπαιδευόμενοι θα ενισχύσουν τα ηγετικά χαρακτηριστικά τους ώστε να λάβουν θέση στον παραγωγικό ιστό και να παράσχουν αποτελεσματική συμβουλευτική σε θέματα σωματικής επάρκειας, ασφάλειας και εργονομίας, για την προαγωγή της παραγωγικότητας και της υγείας των εργαζομένων.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα στελεχώσουν μελλοντικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, φορείς δημόσιας υγείας και πρόληψης ασθενειών, καθώς και τον επιχειρηματικό κλάδο και θα συμβάλουν στην αναβάθμιση οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων, που ενεργοποιούνται στα γνωστικά πεδία της Υγείας, της Ασφάλειας της εργασίας , της Άσκησης, της Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού κ.α.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το ΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους τμημάτων Ιατρικής, επιστημών Υγείας, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Βιολογίας και Διπλωματούχους Κλάδων Μηχανικής (πρώην ΤΕΙ και Πανεπιστημίων - Πολυτεχνείων). Ο αριθμός των θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών καθορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (30) και κατ’ ελάχιστο στους δέκα (10).

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), ορίζεται σε τρία εξάμηνα, με έναρξη τον Μάρτιο του 2024. Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 4.500 ευρώ ανά μεταπτυχιακό φοιτητή και θα αποδοθούν σε τρεις ισόποσες δόσεις (Α ́ Εξάμηνο 1.500 ευρώ, Β’ Εξάμηνο 1.500 ευρώ και Γ’ εξάμηνο 1.500 ευρώ).

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η συμπλήρωση 90 διδακτικών μονάδων (ECTS), οι οποίες προκύπτουν από την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε μαθήματα, την επιτυχή παρακολούθηση σεμιναρίων, εργαστηριακή εκπαίδευση, καθώς και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής. Οι 90 διδακτικές μονάδες αποκτώνται μετά από:

 • Επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση οκτώ (8) θεματικών ενοτήτων με 7 ECTS η κάθε μία (σύνολο 56 ECTS), έναν (1) εργαστηριακό κύκλο με 8 ECTS, δύο σεμιναριακούς κύκλους 2 ECTS έκαστος και εκπόνηση Πρωτότυπης Διπλωματικής Εργασίας με 22 ECTS, υπό την επίβλεψη και τη σύμφωνη γνώμη μέλους ΔΕΠ.
 • Η μεταπτυχιακή διατριβή ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου και είναι υποχρεωτική.

Για πληροφορίες της δομής και λειτουργίας του ΠΜΣ και του σχεδίου παραδόσεων, ακολουθήστε το σύνδεσμο εδώ.

Η επιλογή των φοιτητών στο ΠΜΣ γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των παρακάτω δικαιολογητικών:

 1. Αίτηση Υποψηφιότητας (κατεβάζετε από εδώ)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ
 4. Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας
 5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, και αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν)
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
 7. Έως δύο συστατικές επιστολές (συνεκτιμώνται, όχι υποχρεωτικές)
 8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 9. Αποδεικτικό γνώσης ξένων γλωσσών
 10. Μία φωτογραφία ταυτότητας

Λήξη προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων 8η Δεκεμβρίου 2023 
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 19η Ιανουαρίου 2024

Τα δικαιολογητικά και η αίτηση, θα πρέπει να σταλούν σε μορφή *pdf, σε ηλεκτρονικό φάκελο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο:
msc-ergonomicsohs@uth.gr (με αντικείμενο μηνύματος: αίτηση ΠΜΣ Εργονομία) Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6908 405560 ή 6972 074378

Προσοχή!!!
Εάν ο όγκος των αρχείων υπερβαίνει τα 10ΜΒ, θα πρέπει να αποσταλεί στο msc-ergonomicsohs@uth.gr σύνδεσμος μέσω της εφαρμογής WeTransfer, όπου θα έχουν ανέβει τα αρχεία και θα τα κατεβάσει η γραμματεία, διότι ο όγκος επισύναψης περιορίζεται στα 10ΜΒ.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο