Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Θέατρο και Κοινωνία: Θεωρία, Σκηνική Πράξη και Διδακτική (2023-2024)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για έκτη συνεχή  χρονιά Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Θέατρο και Κοινωνία: Θεωρία, Σκηνική πράξη και Διδακτική» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:
Α. «Θεατρολογία»
Β. «Σκηνική Πρακτική: Διδακτική και Κοινωνικές Εφαρμογές»

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος  Σπουδών (ΜΔΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο διδακτικά εξάμηνα και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας). Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Σάββατο και Κυριακή με μικτό και ευέλικτο τρόπο, συνδυάζοντας την εξ αποστάσεως και τη διά ζώσης διδασκαλία. 

Πληροφορίες σχετικά με τα διδασκόμενα μαθήματα θα βρείτε εδώ

Στο ΠΜΣ θα γίνουν δεκτοί/ές, μετά από συνεκτίμηση του προσωπικού φακέλου και προφορικής συνέντευξης, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναλυτικά αναφέρονται πιο κάτω,  κατ’ ανώτατο όριο σαράντα πέντε (45) πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων (όπου περιλαμβάνονται και τα πρώην Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

Συγκεκριμένα:
Α. Για την ειδίκευση: «Θεατρολογία» ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εικοσιπέντε (25) άτομα.
Β. Για την ειδίκευση: «Σκηνική Πρακτική: Διδακτική και Κοινωνικές Εφαρμογές» ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) άτομα.

Τα δίδακτρα για κάθε εξάμηνο σπουδών ανέρχονται στα 1.000,00€ (συνολικό ύψος διδάκτρων 3.000€), τα οποία καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, μία κατά την εγγραφή και οι υπόλοιπες στην αρχή (το πρώτο δεκαήμερο) του κάθε ενός από τα δύο πρώτα εξάμηνα φοίτησης.
Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, σε ποσοστό μέχρι 30% του αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ, οι φοιτητές/τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 86 ν. 4957/2022, Φ.Ε.Κ. 141/21-7-2022/τ. Α.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι (όπου περιλαμβάνονται και τα πρώην Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Αναλυτικά και ανά ειδίκευση, σύμφωνα με τη διαδικασία αναγνώρισης,  όπως αυτή  ορίζεται στο άρθρο 304 του Ν. 4957/2022. 

Α.  Στην ειδίκευση «Θεατρολογία» γίνονται δεκτοί/ές:
•    Πτυχιούχοι του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
•    Πτυχιούχοι του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
•    Πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ Θεάτρου ή Θεατρικών Σπουδών ή Παραστατικών Τεχνών , Κινηματογράφου, Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
•    Πτυχιούχοι του Ανοικτού Πανεπιστημίου με πτυχίο συναφούς προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. γνωστικού αντικειμένου.
•    Πτυχιούχοι φιλοσοφικών σχολών (τμημάτων ελληνικής φιλολογίας, ξένων  γλωσσών, ιστορικού-αρχαιολογικού, φιλοσοφίας και ψυχολογίας, κ.α.) και ανθρωπιστικών σπουδών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
•    Πτυχιούχοι παιδαγωγικών σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
•    Πτυχιούχοι κοινωνικών επιστημών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
•    Πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Καλών Τεχνών της ημεδαπής, ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Β. Στην ειδίκευση: «Σκηνική πράξη: Διδακτική και Κοινωνικές Εφαρμογές» γίνονται δεκτοί/ές:
•    Πτυχιούχοι του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
•    Πτυχιούχοι του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
•    Πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ Θεάτρου ή Θεατρικών Σπουδών Παραστατικών Τεχνών , της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
•    Πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Καλών Τεχνών της ημεδαπής, ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής

Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών και που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένα κατ' έτος στο Π.Μ.Σ., εάν το αντικείμενό του τίτλου σπουδών τους και του έργου που επιτελούν στο Ίδρυμα είναι συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥ

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας γίνονται δεκτές από 05 Ιουνίου 2023 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2023, με δυνατότητα παράτασης. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά εμπρόθεσμα, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του ΠΜΣ «Θέατρο και Κοινωνία: Θεωρία, Σκηνική πράξη και Διδακτική» (Γραμματεία Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη 21100, Ναύπλιο, τηλ.: 27520 96131, Υπεύθυνη: Αποστολοπούλου Αγγελική) ή και ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (agapost@uop.gr).
Για την αμεσότερη ενημέρωσή σας μπορείτε να αποστείλετε e-mail στη γραμματεία του ΠΜΣ (agapost@uop.gr).

Για το περιεχόμενο του φακέλου υποψηφιότητες μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.

Αίτηση Υποψηφιότητας

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Α. Για την ειδίκευση: «Θεατρολογία»:
1.    Ο φάκελος υποψηφιότητας  στον οποίον συνοπτικά περιλαμβάνονται: 
-    Οι δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες, η πτυχιακή εργασία ή ελλείψει αυτής η γραπτή εργασία σε μάθημα του προπτυχιακού κύκλου σπουδών σχετικό με το αντικείμενο του ΠΜΣ. 
-    οπτικοακουστικό, φωτογραφικό ή έντυπο υλικό και υλικό τεκμηρίωσης της επαγγελματικής εμπειρίας ή του καλλιτεχνικού έργου: βεβαιώσεις, δημοσιεύματα, κριτικές κλπ.
-    αποδεικτικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας-επίπεδο  Β2)
2.    Η προσωπική συνέντευξη, στο πλαίσιο της οποίας συνεκτιμάται η γενικότερη συγκρότηση των υποψηφίων.

Αξιολόγηση κριτηρίων
Τα παραπάνω κριτήρια αξιολογούνται ως εξής: 
•    Ο συντελεστής βαρύτητας της ποιότητας του φακέλου δραστηριοτήτων είναι 70% 
•    Ο συντελεστής βαρύτητας της προσωπικής συνέντευξης είναι 30%  

Β. Για την ειδίκευση: «Σκηνική Πρακτική: διδακτική και κοινωνικές εφαρμογές»:
1.    Ο φάκελος υποψηφιότητας  στον οποίον συνοπτικά περιλαμβάνονται: 
-    Οι δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες,  η πτυχιακή εργασία ή ελλείψει αυτής η γραπτή εργασία σε μάθημα του προπτυχιακού κύκλου σπουδών σχετικό με το αντικείμενο του ΠΜΣ. 
-    οπτικοακουστικό, φωτογραφικό ή έντυπο υλικό και υλικό τεκμηρίωσης της επαγγελματικής εμπειρίας ή του καλλιτεχνικού έργου: βεβαιώσεις, δημοσιεύματα, κριτικές κλπ. Συνεκτιμάται η ιδιότητα του/της επαγγελματία καλλιτέχνη στον τομέα των παραστατικών τεχνών η οποία πιστοποιείται. 

2.    Η προσωπική συνέντευξη, στο πλαίσιο της οποίας συνεκτιμάται η γενικότερη συγκρότηση των υποψηφίων.
Αξιολόγηση κριτηρίων
Τα παραπάνω κριτήρια αξιολογούνται ως εξής: 
•    Ο συντελεστής βαρύτητας της ποιότητας του φακέλου δραστηριοτήτων είναι 70%. 
•    Ο συντελεστής βαρύτητας της προσωπικής συνέντευξης είναι 30%.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν όλοι οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν  για προσωπική συνέντευξη. Επίσης οι υποψήφιοι/ες που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας  θα συμμετάσχουν σε γραπτές εξετάσεις.  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων  για την εισαγωγή των φοιτητών στο ΠΜΣ θα ακολουθήσει διάστημα 5 ημερών για την υποβολή τυχόν ενστάσεων.

Σημείωση: Ο Κανονισμός του Π.Μ.Σ θα αναθεωρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022, αφού προηγουμένως καταρτιστεί ο αντίστοιχος Κανονισμός σε επίπεδο Ιδρύματος". 

Προκήρυξη/Παράταση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο