Management Engineering
ΠΜΣ Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας & Διεθνούς Ασφάλειας
eLearning EKPA
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση (2021-2022)

Η προθεσμία υποβολών παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 31/08/2021

Ιστοσελίδα προγράμματος: https://dsep.uop.gr/pms/

Στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 Φ.Ε.Κ.(114 τ. Α/4-8-17) και Φ.Ε.Κ Ίδρυσης Π.Μ.Σ. (3123, τ. Β, Αριθμός Απόφασης 26 (31-7-2018) .

Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τις εξής κατευθύνσεις:

α) Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό (Συμβατικές και e−Μορφές): Πολιτικές και Πρακτικές
β) Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση

Οι λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (http://dsep.uop.gr/pms).

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ανά κατεύθυνση, ορίζεται ως εξής:

α) Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό (Συμβατικές και e−Μορφές): Πολιτικές και Πρακτικές: έως είκοσι πέντε (25) φοιτητές
β) Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση: έως είκοσι πέντε (25) φοιτητές

Διάρκεια Προγράμματος

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται στα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα με την εξαίρεση όσων φοιτητών έχουν αιτηθεί και λάβει την προβλεπόμενη αναστολή. Η παράταση του ενός εξαμήνου μπορεί να αφορά είτε τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είτε το χρόνο φοίτησης

Δεκτοί υποψήφιοι

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτές αιτήσεις πτυχιούχων όλων των Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που καθίστανται πτυχιούχοι μέχρι και την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2021 και με την προϋπόθεση ότι κατέχουν πιστοποιημένη καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τέτοια πιστοποίηση υπόκεινται, κατά την εισαγωγή τους, σε εσωτερική, ανά ειδίκευση, διαδικασία αξιολόγησης της γλωσσομάθειάς στην Αγγλική γλώσσα. Η αξιολόγηση της γλωσσομάθειας επικεντρώνεται σε ακαδημαϊκό λεξιλόγιο, ως επί το πλείστον σχετικό με την ειδίκευση για την οποία ενδιαφέρονται οι υποψήφιοι, και στην αναγνωστική τους ικανότητα. Λαμβάνεται βέβαια υπόψη η παρακολούθηση σχετικών με το Π.Μ.Σ μαθημάτων κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών.

Για τη συμμετοχή των υποψηφίων πτυχιούχων του Ιουνίου 2021 στη διαδικασία επιλογής αρκεί σχετικό πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις απαιτούμενες υποχρεώσεις τους για τη λήψη του πτυχίου, ο βαθμός πτυχίου και ότι εκκρεμεί η ορκωμοσία. Για την οριστικοποίηση όμως της εγγραφής τους, σε περίπτωση επιτυχίας, απαιτείται η προσκόμιση του αντίστοιχου τίτλου σπουδών.

Δίδακτρα

Οι φοιτητές που θα εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 υποχρεούνται στην καταβολή διδάκτρων ύψους 2.700 ευρώ για όλη τη διάρκεια των σπουδών.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές Π.Μ.Σ. των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για την συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.

Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του ν.4485/17 τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των επιτυχόντων στην ιστοσελίδα https://dsep.uop.gr/pms/. Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εγγράφως εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων. Από τις αιτήσεις και τις ενστάσεις που θα υποβληθούν, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί εντός των προβλεπόμενων ημερών. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή δε δικαιούνται απαλλαγή.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται ως εξής:

α΄ δόση: 700 € (κατά την εγγραφή του φοιτητή στο ΠΜΣ)
β΄ δόση: 600 € (έως 31.12.2021)
γ’ δόση: 700 € (έως 30.04.2022)
δ' δόση: 700€ (έως 30.09.2022)

Υποβολή αιτήσεων και απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να φοιτήσουν στο ΠΜΣ θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Προγράμματος σχετική αίτηση έως την Τρίτη 31/08/2021

Αιτήσεις υποψηφίων γίνονται δεκτές με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1) Αίτηση υποψηφίου με τη συμπλήρωση της on line αίτησής του μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://dsep.uop.gr/pms/

2) Αυτοπροσώπως στην Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη, Κόρινθος)

3) Ταχυδρομική αποστολή με συστημένο φάκελο στην εξής διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη, 20100 Κόρινθος

Για να γίνει δεκτή μία αίτηση, θα πρέπει να έχει παραληφθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μέχρι τις 14.00 το μεσημέρι της Παρασκευής 30 Ιουλίου 2021. Εμπρόθεσμες θα θεωρηθούν οι αιτήσεις οι οποίες θ’ αποσταλούν στη Γραμματεία του Τμήματος ταχυδρομικώς, με ημερομηνία αποστολής την 30 η Ιουλίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το έντυπο της αίτησης συμμετοχής από τη Γραμματεία του Προγράμματος ή να το εκτυπώνουν απ’ ευθείας από την ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (https://dsep.uop.gr/pms/).

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και στις δύο (2) ειδικεύσεις του ΠΜΣ αναφέροντας τη σειρά προτίμησης. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος θα περιέχει υποχρεωτικά τα εξής:

1. Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου ή A.Τ.Ε.Ι. ή αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
2. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου
3. Αντίγραφο Παραρτήματος Διπλώματος, εφόσον υπάρχει
4. Αντίγραφο επικυρωμένου πιστοποιητικού καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη του Π.Μ.Σ. Δεκτό γίνεται και πιστοποιητικό TOEFL με βαθμολογία τουλάχιστον 75 για το σύνολο και 21 για Reading.
5.Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή από εργοδότη.
6. Αντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
7. Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, καθώς και η εκπαιδευτική, επαγγελματική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψηφίου.
8. Υπόμνημα/Δήλωση Ενδιαφέροντος, όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυμεί να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο συγκεκριμένο αντικείμενο και στο Τμήμα σε συνάρτηση και με τα γενικότερα επιστημονικά ενδιαφέροντά του. Το Υπόμνημα/Δήλωση Ενδιαφέροντος δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 500 λέξεις.
9. Εφόσον υπάρχει, αντίγραφο τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής ή αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
10. Πιστοποιητικά συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια (διάρκειας τουλάχιστον δύο ημερών) συναφών και μη με το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. (βλ. παράρτημα 3). Μέγιστος αριθμός πιστοποιητικών 4.
11.Αντίγραφα δημοσιευμένων εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων. Μέγιστος αριθμός δημοσιεύσεων σε περιοδικά 4 και σε πρακτικά συνεδρίων 4.
12.Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας μετά τη λήψη του πτυχίου (για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα) ή υπηρεσιακής κατάστασης (για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα).
13. Στην περίπτωση επιλογής και δεύτερης ειδίκευσης, οι υποψήφιοι υποβάλλουν ΕΝΑ φάκελο, στον οποίο πρέπει να περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα δύο Υπομνήματα Δήλωσης Ενδιαφέροντος.

Σε περίπτωση μη ηλεκτρονική υποβολής της αίτησης τα ανωτέρω υπ’ αριθ. 7, 8 και 11 στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας, θα πρέπει να αποστέλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος και σε ηλεκτρονική μορφή σε CD.

Διαδικασία επιλογής

Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος για κάθε ειδίκευση που συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Κατά το διάστημα 1-8 Σεπτεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων ανά ειδίκευση. Την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 θα διεξαχθούν οι δια ζώσης συνεντεύξεις των υποψηφίων ανά ειδίκευση (σύμφωνα με την πρώτη τους επιλογή) στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Την 10 η Σεπτεμβρίου (ώρα 17:30 στην αίθουσα 2) θα γίνει η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της γλωσσομάθειας στην Αγγλική γλώσσα (σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας). Την 17η Σεπτεμβρίου 2021 θα ανακοινωθούν/αναρτηθούν οι πίνακες επιτυχόντων στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.*

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:

  • Βαθμός αξιολόγησης φακέλου υποψηφιότητας: 70% (κριτήρια στο παράρτημα 3)
  • Βαθμός συνέντευξης: 30%

Μετά το πέρας της αξιολόγησης καταρτίζεται πίνακας που περιλαμβάνει τους υποψηφίους με βάση τη σειρά κατάταξης και προτίμησης. Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων των επιτυχόντων φοιτητών πραγματοποιείται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών https://dsep.uop.gr/pms/ οι οποίοι καλούνται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. εντός 5 εργάσιμων ημερών το αργότερο μετά την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται στη Γραμματεία του Τμήματος προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εγγραφής, μετά την παραπάνω προθεσμία, καλούνται κατά σειρά οι επιλαχόντες (ο πρώτος, ο δεύτερος κ.ο.κ.).

*Ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στις ημερομηνίες με βάση τις υποχρεώσεις και τις ανάγκες του Τμήματος και του Π.Μ.Σ. Σε αυτή την περίπτωση, οι όποιες αλλαγές θα ανακοινωθούν εγκαίρως.

Εγγραφές

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου 2021 ταυτόχρονα με την έναρξη των μαθημάτων.

Οργάνωση και διεξαγωγή μαθημάτων

Τα μαθήματα του ΠΜΣ πραγματοποιούνται σε δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό), το καθένα από τα οποία διαρκεί 15 εβδομάδες (13 εβδομάδες για διδασκαλία και 2 εβδομάδες για εξετάσεις). Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα αρχίσουν στις 6 Οκτωβρίου 2021. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται με δια ζώσης διδασκαλία και με εξ αποστάσεως εκπαίδευση (μεικτή μάθηση) κατά τη διάρκεια των εξαμήνων. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές.

Εξ αποστάσεως μαθήματα

Την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά προβλέπεται να εφαρμοστεί η δυνατότητα που παρέχεται για την πραγματοποίηση τουλάχιστον του 35% των μαθημάτων με εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

[Σε περίπτωση αδυναμίας δια ζώσης μαθημάτων λόγω Covid-19 το σύνολο του προγράμματος υλοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας]

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (https://dsep.uop.gr/pms/).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος (ώρες λειτουργίας Γραμματείας ΠΜΣ: 13:00 – 17:00, Δ/νση: Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη, 20100 Κόρινθος, e-mail pmssep-secr@uop.gr, τηλ. 27410 74992.

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 13:00 -17:00 (εκτός Τρίτης) και Σάββατο 10:00 - 13:00

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

 

Για την συμμετοχή σας συμπληρώστε την αίτηση εδώ.

Ηλεκτρονικής υποβολή δικαιολογητικών, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο