Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: MSc. in Sustainability and Quality in Marine Industry (2023-2024)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2023

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς προκηρύσσει την έναρξη του 5ου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Master of Science (M.Sc.) in Sustainability and Quality in Marine Industry.

Το Πρόγραμμα προσφέρει δύο ειδικεύσεις, Blue Growth και Quality in Shipping.

Το Π.Μ.Σ. χαρακτηρίζεται εντατικό, διάρκειας ενός έτους (δύο εξάμηνα και θερινή περίοδος). Στόχος του Προγράμματος είναι οι τρέχουσες προκλήσεις της θαλάσσιας βιομηχανίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική, με έναρξη τον Οκτώβριο 2023 και λήξη τον Σεπτέμβριο 2024. Η γλώσσα των μαθημάτων είναι Αγγλική. 

Το ύψος των διδάκτρων είναι 5.000 ευρώ, στα οποία συμπεριλαμβάνεται το κόστος πιστοποιημένης παρακολούθησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης εξειδικευμένων και κατ΄ αποκλειστικότητα παρεχόμενων σεμιναρίων από εθνικά και διεθνώς διαπιστευμένους φορείς κατάρτισης σε αντικείμενα απόλυτα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών θα γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, πτυχιούχοι συναφών Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής & διπλωματούχοι Α.Ε.Ν. ισότιμοι με Τ.Ε.Ι.(Ν.3450/2006) ή αντίστοιχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη (και ώρες 18:30 -21:00) σύμφωνα με τον κανονισμό και τον ισχύοντα νόμο. 

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται σε πρώτη φάση με βάση τα τυπικά προσόντα και σε δεύτερη φάση με βάση την προσωπική συνέντευξη και τη συνεκτίμηση των κριτηρίων επιλογής (γνωστικό αντικείμενο πρώτου συναφούς πτυχίου, βαθμός πτυχίου, εργασιακή εμπειρία (έτη εμπειρίας) σε συναφές αντικείμενο, κατοχή δεύτερου πτυχίου, συνέντευξη). 

Υποβολή αιτήσεων: 
Hλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: naf-secr@unipi.gr, fsakelar@unipi.gr

Προθεσμία υποβολής: μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου 2023

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση εγγραφής. 
2. Βιογραφικό σημείωμα μέχρι 4 σελίδες.
3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (μέχρι την έναρξη του Προγράμματος). 
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου. 
5. Δύο συστατικές επιστολές μια εκ’ των οποίων από μέλος ΔΕΠ (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ). 
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, ή επαγγελματικής πιστοποίησης εάν υπάρχουν. 
7. Επικυρωμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής εκτός αν οι ενδιαφερόμενοι έχουν πραγματοποιήσει κύκλο σπουδών σε αγγλόφωνη εκπαίδευση. 
8. Κείμενο 500 λέξεων που εξηγεί το κίνητρο του/της υποψηφίου/ας να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 
9. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι ο υποψήφιος έχει λάβει γνώση του παρόντος Κανονισμού και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους αναφερόμενους σε αυτόν κανόνες λειτουργίας του ΠΜΣ. 
10. Δύο (2) φωτογραφίες, μεγέθους διαβατηρίου.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534 (1ος όροφος Γραφείο 113).
Ακόμη να επισκεφθούν την Ιστοσελίδα του Προγράμματος

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 414   2397 /2175/2248
E-mail: naf-secr@unipi.gr, georgia@unipi.gr

Προκήρυξη / Παράταση
Αίτηση

 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο