Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Δίκαιο και Οικονομία (2019-2020)

Ανακοίνωση για επαναπροκήρυξη αιτήσεων - Ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί εκ νέου προκήρυξη των ΠΜΣ του Τμήματος ΟΔΕ από 2/9/2019 έως 6/9/2019. Σχετική ενημέρωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 12/07/2019.

Τα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης (Ο.Ε.), Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ο.Δ.Ε.) και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Δ.Ε.Σ.) της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνουν για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 τη Προκήρυξη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ): «Δίκαιο και Οικονομία – Master in Law and Economics», πλήρους φοίτησης, διάρκειας 3 εξαμήνων.

Στο εν λόγω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης ( Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η αξιολόγηση και η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά προσόντα και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών και σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στον κανονισμό σπουδών του ΠΜΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι και 18/6/2019 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 12/07/2019. στη Γραμματεία του Τμήματος ή /και ηλεκτρονικά ή/και ταχυδρομικά, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση που χορηγείται από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή ηλεκτρονικά.

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.

5. Αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της αλλοδαπής.

6. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας όπως αυτή αποδεικνύεται από τίτλους γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου που γίνονται αποδεκτοί από τον ΑΣΕΠ.

7. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, αν υπάρχει, εφόσον η σχετική εμπειρία έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου.

8. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων.

9. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν)

10. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

11. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

Τα δικαιολογητικά 1 έως 7 υποβάλλονται σε φωτοτυπία εις διπλούν. Τo υπ’ αριθμόν 6 δικαιολογητικό πρέπει να είναι επικυρωμένο από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο.

Για την ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας αξιολόγησης, συνιστάται η αίτηση να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Όσα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν ηλεκτρονικά θα πρέπει να αποσταλούν ή να κατατεθούν στη γραμματεία του Τμήματος ΟΔΕ εις διπλούν.

Για έντυπα αιτήσεων και σχετικό πληροφοριακό υλικό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη:

Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Καραολή και Δημητρίου 80

Πειραιάς 185 34

Τηλ: 210-414 2113, 2309.

Επίσης, πληροφορίες παρέχονται και στην ιστοσελίδα www.ode.unipi.gr https://mle.unipi.gr/ στο σύνδεσμο Μεταπτυχιακά Προγράμματα αλλά και μέσω email : nikichri@unipi.gr , mle@unipi.gr.

Η Διευθύντρια του Προγράμματος

Καθηγήτρια Βικτωρία Πέκκα - Οικονόμου

 


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα