Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική (2020-2021)

Παράταση Υποβλής Αιτήσεων έως 02/10/2020.

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους για υποβολή αιτήσεων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική» (Master of Science in Economic & Business Strategy). Το πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας (4 εξάμηνα) και τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο 2020.

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Για την αξιολόγηση της προσωπικότητάς τους και εφόσον πληρούν τα κριτήρια (σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών), οι υποψήφιοι θα περάσουν από προσωπική συνέντευξη.

Το κόστος διδάκτρων του Προγράμματος είναι €6500, το οποίο καταβάλλεται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά έως 02/10/2020 την αίτηση και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Συμπληρωμένη αίτηση.
  2. Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Αντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών.
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).
  5. Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
  6. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (δεκτό ευκρινές φωτοαντίγραφο με επικύρωση από δικηγόρο ή την εκδούσα αρχή).
  7. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
  8. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (με οπισθογραφημένο το ονοματεπώνυμο).
  9. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Kατ’ εξαίρεση και μόνο σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής της αίτησης ηλεκτρονικά, μπορεί να ταχυδρομηθεί με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Καραολή- Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς (1ος όροφος,  γραφείο 110)

Τηλ.: 210 4142081, 210 4142159, 210 4142077, Fax: 210 4142346 (Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00 – 14.00).

Επίσης πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν και από την ιστοσελίδα του προγράμματος https://www.msc-ebs.gr/ ή τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (5ος όροφος, Γραφείο 518): Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 12:00–18:30 Τηλ: 210 414.2284, 6943934314 & Fax: 210 414.2055,  email:strategy@unipi.gr   

 


Δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα καταστούν πτυχιούχοι την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα