Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες (2024-2025)

Ιστοσελίδα προγράμματος: https://mscdss.ds.unipi.gr/

Παράταση προθεσμίας αιτήσεων έως 21/07/2024 (Ανακοίνωση)

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες” (Έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο 2024). Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

 • Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα (Advanced Information Systems),
 • Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική (Big Data and Analytics), και
 • Πληροφορική Διακυβέρνηση (IT Governance).

Στο εν λόγω Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης) της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

Μέρος του ΠΜΣ δύναται να διενεργείται εξ αποστάσεως κατά τις κείμενες διατάξεις.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από την 8η Απριλίου 2024 έως και την 21η Ιουλίου 2024. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν για την συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεών τους έναν από τους ακόλουθους δύο εναλλακτικούς τρόπους:

 • (i) Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μετά των σχετικών δικαιολογητικών μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Π.Μ.Σ. «ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) http://www.ds.unipi.gr/pmssys/web/ (προτεινόμενος τρόπος). Σε περίπτωση αδυναμίας επισύναψης των σχετικών δικαιολογητικών, ή απουσίας αυτών, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του ΠΜΣ, Οδυσσέα Ανδρούτσου 150 (1ος όροφος, γραφείο 103), 18532, Πειραιάς (ώρες λειτουργίας 10:00 – 18:00), αριθμός τηλεφώνου 210 4142710 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ds_iss@unipi.gr.
   
 • (ii) Συμπλήρωση της σχετικής αίτησης σε μορφή αρχείου MS-WORD ή χειρόγραφα. Κατόπιν, και εντός της παραπάνω προθεσμίας, εκτύπωση (στην περίπτωση του αρχείου MSWORD) και υπογραφή της αίτησης και, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, είτε συστημένη ταχυδρομική αποστολή είτε κατάθεση με φυσική παρουσία. Αιτήσεις σε μορφή αρχείου MS-WORD και πληροφοριακό υλικό διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mscdss.ds.unipi.gr/dikaiologitika-aitisis/. Η κατάθεση των δικαιολογητικών με φυσική παρουσία γίνεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, Οδυσσέα Ανδρούτσου 150 (1ος όροφος, γραφείο 103), 18532, Πειραιάς (ώρες λειτουργίας 10:00 – 17:00), αριθμός τηλεφώνου 210 4142710 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ds_iss@unipi.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης) από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν αποφοιτήσει.
 • Αναλυτική βαθμολογία (μία για κάθε τίτλο σπουδών).
 • Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 • Επικυρωμένα αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων).
 • Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 • Φωτοαντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων (σε τρία [3] αντίγραφα).
 • Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Μία (1) φωτογραφία.
 • Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω της υπηρεσίας gov.gr ή με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής σε ΚΕΠ, ή Αστυνομικό Τμήμα στην Ελλάδα) όπου θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κατατίθενται στο φάκελό του είναι αληθή.

Προκήρυξη | Παράταση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο