Πανεπιστήμιο Πατρών: Eπιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών (2021-2022)

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», στην Συνεδρίαση της με αριθμ. 15/01.06.2021 αποφάσισε την προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στα πλαίσια λειτουργίας του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. στην «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Το πρόγραμμα απονέμει: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) (διάρκειας 3 εξαμήνων).

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ακολουθούν πρόγραμμα που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού εκπονείται ερευνητική εργασία σε πεδία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών (http://polymers-composites.upatras.gr/ Πεδία Διπλωματικών Εργασιών).

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές  δύνανται, εφ’ όσον το επιθυμούν, να συνεχίσουν για Διδακτορικό Δίπλωμα σε κάποιο από τα συμμετέχοντα Τμήματα (Επιστήμης των Υλικών, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχ/κών, Χημείας και Χημικών Μηχανικών).

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Επιστήμης των Υλικών, Φυσικής, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων Τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ, συναφών κατευθύνσεων προς τα αναγραφόμενα Τμήματα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχει ορίσει η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, τα προβλεπόμενα στον κανονισμό των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου και το άρθρο 16 του Ν. 2327/95.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση εδώ μέχρι 19/09/2021 αίτηση υποψηφιότητας. Αίτηση ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίοι θα καταθέσουν Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση μέσω συνδέσμου εδώ.
 2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 3. Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα.
 4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 5. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (αν υπάρχει).
 6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν).
 7. Αποδεικτικό ξένης γλώσσας.
 8. Τρεις συστατικές επιστολές (σχετικό έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία, ενώ υπάρχει και στην ιστοσελίδα του Τμήματος)
 9. Γραπτή έκθεση όπου αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί ο υποψήφιος την εισαγωγή του στο Δ.Π.Μ.Σ. του Τμήματος, αλλά και οι γενικότεροι στόχοι του (επιστημονικοί, επαγγελματικοί, κ.λπ.)

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με συνεκτίμηση των εξής στοιχείων:

 • Γενικός βαθμός και χρόνος λήψης πτυχίου/διπλώματος.
 • Βαθμός διπλωματικής εργασίας.
 • Συνέντευξη που θα δώσουν οι υποψήφιοι την 23/09/2021 ενώπιον της επιτροπής επιλογής.
 • Ερευνητική δραστηριότητα των υποψηφίων, εάν υπάρχει.
 • Η άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται με τίτλους σπουδών ή και με ειδική εξέταση.

Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχ/κών στο τηλέφωνο 2610-969500, και τον Καθηγητή κ. Γ. Ψαρρά, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών τηλ. 2610-996316.

Πληροφορίες:

Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Πανεπιστήμιο Πατρών

Καραθεοδωρή 1, Πανεπιστημιούπολη,

GR 265 04 Πατρα

Τηλέφωνα: +30 2610969500, Fax: +30 2610 969532, E-mail: secretary@chemeng.upatras.gr

 Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο