Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Πατρών: Msc Cell and Gene Therapies: from bench to bedside and Good Manufacturing Practices (2023-2024)

Iστοσελίδα προγράμματος

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών και το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ανακοινώνουν ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 πρόκειται να λειτουργήσει Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο “Cell and Gene Therapies: from bench to bedside and Good Manufacturing Practices”, το οποίο ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 108/756/17994/4.6.2021 απόφαση (ΦΕΚ 2572/16.6.2021, τ.Β΄) και ισχύει, όπως ενεκρίθη από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών (αρ. συνεδρ. 185/1.4.2021) και τη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής (αρ. έκτακτης συνεδρ. 793/22.3.2021) καθώς και από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αρ. συνεδρ. 4/18.3.2021) και τη Συνέλευση Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αρ. συνεδρ. 3/12.3.2021). Διέπεται από τις διατάξεις τoυ Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/21.7.2022), του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 108/756/17994/4.6.2021 Απόφασης (ΦΕΚ 2572/16.6.2021, τ.Β’).

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο “Cell and Gene Therapies: from bench to bedside and Good Manufacturing Practices”.

Κατηγορίες Εισακτέων
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή, κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών των ακόλουθων Τμημάτων/Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής: Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοϊατρικών Επιστημών, Χημείας, Βιοχημείας, Χημικών Μηχανικών, Ιατρικών Εργαστηρίων των Πανεπιστημίων της χώρας, καθώς και κάτοχοι ισότιμων και αντίστοιχων τίτλων σπουδών της ημεδαπής και αλλοδαπής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη της ημερομηνίας των εγγραφών.

Αριθμός εισακτέων:
Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Γλώσσα διδασκαλίας
Τα μαθήματα θα διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα. Ως γλώσσα διδασκαλίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η Ελληνική για μέρος μαθημάτων ή διαλέξεων και για τη διευκόλυνση των προσκεκλημένων και Επισκεπτών Επιστημόνων Ιδρυμάτων της ημεδαπής.

Μέθοδος διδασκαλίας
Για το ακαδ. έτος 2023-2024 η διδασκαλία των μαθημάτων θα οργανωθεί με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εφόσον τροποποιηθεί το πρόγραμμα λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Χρονική διάρκεια και τέλη φοίτησης:
Η χρονική διάρκεια του ΔΠΜΣ ορίζεται σε δυο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα και προβλέπεται καταβολή τελών φοίτησης (δίδακτρα) συνολικής αξίας 4.000 € κατ΄ άτομο.

Τα δίδακτρα θα καταβάλλονται τμηματικά ως εξής: το 25% των διδάκτρων (ήτοι 1.000 ευρώ) κατατίθενται με την εισαγωγή και εγγραφή φοιτητών (προηγείται της εγγραφής), το 25% (ήτοι 1.000 ευρώ) με την έναρξη του πρώτου εξαμήνου και το υπόλοιπο 50% (ήτοι 2.000 ευρώ) στην έναρξη του δευτέρου εξαμήνου.

Δικαιολογητικά υποψηφιότητας:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν/καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Ισόγειο Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών) ή ταχυδρομικώς (με συστημένη αποστολή) στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Τ.Κ. 26504, Ρίο, Πάτρα, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση: χορηγείται ειδικό έντυπο από:
  1. Τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών ή την ιστοσελίδα του Τμήματος: https://www.med.upatras.gr/
  2. Τη Γραμματεία του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή την ιστοσελίδα του Τμήματος: https://bisc.uniwa.gr/
  3. Την ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος https://mastercgt.com/
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
  1. Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής: Πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (εφόσον υπάρχει).
  2. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εξετάζεται με βάση τις διατάξεις του αρ. 304 του ν. 4957/2022. Εφόσον ο τίτλος σπουδών από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 307 του ν. 4957/2022 που τηρεί και επικαιροποιεί ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. θα κατατεθεί βεβαίωση Τόπου Σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αποκλείονται αιτήσεις στις οποίες ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 5. Συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις (Σεμινάρια ή συνέδρια) και συμμετοχή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις
 6. Πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κ.λπ. (εφ’ όσον υπάρχουν)
 7. Λοιπά αποδεικτικά στοιχεία (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας
 8. Δύο συστατικές επιστολές
 9. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο.
 10. Τίτλος ειδικότητας ή βεβαίωση για τα χρόνια της ειδικότητας.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν, το αργότερο στη Γραμματεία μέχρι και την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023, ταχυδρομικώς (με συστημένη αποστολή), σε φάκελο με την ένδειξη: Αίτηση Υποψηφιότητας ΔΠΜΣ “Cell and Gene Therapies: from bench to bedside and Good Manufacturing Practices” στη Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών, Τ.Κ. 26504, Ρίο, Πάτρα

ή

ηλεκτρονικά σε ένα ΕΝΙΑΙΟ έγγραφο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secretary@med.upatras.gr
Η αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ. θα πρέπει να υποβληθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: εδώ.

Η δικτυακή πύλη θα είναι ανοικτή έως και την 20η Σεπτεμβρίου 2023.

Επιλογή εισακτέων:
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων (ΕΑΥ) με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

 • Τον βαθμό πτυχίου/διπλώματος.
 • Τη διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο) ή/και πιθανή ερευνητική (δημοσιεύσεις)/ επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ.
 • Συνέντευξη του υποψηφίου (συνεκτίμηση της προσωπικότητας, της επιστημονικής συγκρότησης και των συστατικών επιστολών). Η συνέντευξη προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2023.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άλλα προσόντα (π.χ. γνώση άλλων ξένων γλωσσών, ικανότητα χρήσης Η/Υ κ.τ.λ.).
 • Πιθανή ερευνητική (δημοσιεύσεις)/ επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις και επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Απαλλαγή από τέλη φοίτησης
Εγγεγραμμένοι φοιτητές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δύνανται να φοιτούν δωρεάν, εφόσον πληρούν τα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του αρ. 86 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21.7.2023). Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο ΔΠΜΣ. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής στο ΔΠΜΣ.

Η δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης παρέχεται αποκλειστικά για τη φοίτηση σε ένα (1) ΠΜΣ που οργανώνεται από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

Το παρόν δεν εφαρμόζεται σε πολίτες τρίτων χωρών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, τηλ. 2610-969106, email: secretary@med.upatras.gr
Στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://mastercgt.com
Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών: https://www.med.upatras.gr/
Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: https://bisc.uniwa.gr

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο