Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Πατρών: Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός (2022-2023)

Παραταση υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2022.

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στην αριθ. 14/21-5-2021 συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος, αποφάσισε την προκήρυξη κατ’ ανώτατο όριο τριάντα (30) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός», το οποίο έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 2916/19-7-2018 τ. Β’, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, και οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Αρχιτεκτονική και τον Αστικό Σχεδιασμό.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε 12 μήνες – δύο (2) εξάμηνα και θερινή περίοδος.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά (εδώ), και να αποστείλουν προς το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, μέσω ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή), ένα πλήρες αντίγραφο αίτησης υποψηφιότητας, μέχρι 31/10/2022. Όσοι υποψήφιοι υποβάλουν αίτηση έως την καταληκτική ημερομηνία, 31 Οκτωβρίου 2022, το ύψος των διδάκτρων θα ανέρχεται στο ποσό των 3.200 ευρώ. 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Διπλωματούχοι Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Αίτηση μπορούν επίσης να υποβάλλουν τελειόφοιτοι Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μία ημέρα πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών για έγκριση των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή, αντίγραφο του Διπλώματος ή του Πτυχίου τους προσκομίζεται πριν από την έναρξη του προγράμματος και πάντως πριν την καταληκτική ημερομηνία λήξης των εγγραφών. Σε αντίθετη περίπτωση οι θέσεις θα καλυφθούν από επιλαχόντες.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης, μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.) του Τμήματος με συνεκτίμηση κυρίως των εξής κριτηρίων: το γενικό βαθμό του Διπλώματος/ Πτυχίου, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., την επίδοση στην προπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, το υποβαλλόμενο αναλυτικό Υπόμνημα Εργασιών, τις δύο συστατικές επιστολές και την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου, όταν υπάρχει. Οι αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις ή είναι εκπρόθεσμες δε θα εξετάζονται και θα απορρίπτονται.

Προβλέπεται επί πλέον η δυνατότητα συνέντευξης των υποψηφίων για τη συνεκτίμηση της προσωπικότητας και της επιστημονικής συγκρότησής τους, σε ημερομηνία, τόπο και ώρα που θα γνωστοποιηθούν έγκαιρα.

Το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας πιστοποιείται με τα αναγνωρισμένα αποδεικτικά πιστοποιητικά.

A. Nα υποβάλουν Ψηφιακή Αίτηση Συμμετοχής προς το Πανεπιστήμιο Πατρών στη διεύθυνση: εδώ. Επιλέξτε την Πολυτεχνική Σχολή και, στη συνέχεια, το Πρόγραμμα “Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός”.

Β. Να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση archisec@upatras.gr και ταχυδρομικά, μέσω ΕΛΤΑ ή κούριερ, τα πιο κάτω δικαιολογητικά (1) – (9) στη διεύθυνση: Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Κτίριο Γραμματείας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 26504 με την ένδειξη “ΠΜΣ Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός 2022-2023.”

(1) Συμπληρωμένη Έντυπη Αίτηση Συμμετοχής στο ΠΜΣ. Το ειδικό αρχείο “MAUD Aitisi Symmetoxis 2022-2023.doc” είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Στο έγγραφο Αίτησης Συμμετοχής θα συμπεριλαμβάνεται έγχρωμη φωτογραφία μεγέθους διαβατηρίου που θα επικολλάται στην προβλεπόμενη θέση.

(2) Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων) για υποψηφίους της ημεδαπής ή του διαβατηρίου για υποψηφίους της αλλοδαπής.

(3) Υπόμνημα Εργασιών (Portfolio). Το Υπόμνημα Εργασιών θα είναι σχεδιασμένο, εκτυπωμένο και βιβλιοδετημένο με ιδιαίτερη επιμέλεια, καθώς αποτελεί κύριο κριτήριο επιλογής. Το Υπόμνημα Εργασιών θα έχει διαστάσεις Α4 (διάταξη κατακόρυφη/portrait) και μέγιστο αριθμό σελίδων τις σαράντα (40).

(4) Κείμενο Προθέσεων 500 – 600 λέξεων κατά μέγιστο που θα περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή των λόγων που ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να παρακολουθήσει το ΠΜΣ, παρουσίαση των ερευνητικών ενδιαφερόντων του/της καθώς και του τρόπου που ο/η υποψήφιος/α σκέπτεται να αξιοποιήσει τις γνώσεις που θα αποκτήσει από τις σπουδές του/της στο ΠΜΣ.

(5) Βιογραφικό Σημείωμα του/της υποψηφίου/ίας όπου θα αναφέρονται οι σπουδές, η πιθανή επαγγελματική, επιστημονική και ερευνητική εμπειρία, τυχόν δημοσιεύσεις και διακρίσεις. Μέγιστη έκταση του βιογραφικού είναι οι τέσσερις (4) σελίδες Α4.

(6) Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από καθηγητές πανεπιστημίου που γνωρίζουν το έργο του/της υποψηφίου/ας. Σε ειδικές περιπτώσεις, η μία από τις δύο συστατικές επιστολές μπορεί να συνταχθεί από εργοδότη του/της υποψηφίου/ας. Κάθε συστατική επιστολή υποβάλλεται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο που φέρει το λογότυπο του αντίστοιχου πανεπιστημίου ή του εργοδότη στην μπροστινή όψη του και την υπογραφή του συντάκτη της στην πίσω όψη του.

(7) Αντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου. Σε περίπτωση που οι σπουδές του/της υποψηφίου/ίας δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, απαιτείται βεβαίωση περί του συνόλου των πιστωτικών μονάδων (Π.Μ../ECTS) που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, του συνόλου των Π.Μ./ECTS που απαιτούνται για την κτήση του τίτλου σπουδών καθώς και των μαθημάτων (ονομαστικά και Π.Μ./ECTS) που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών.

(8) Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προηγούμενων σπουδών.

(9) Αποδεικτικό σπουδών της αγγλικής γλώσσας και, ενδεχομένως, άλλων, επί πλέον, ξένων γλωσσών. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πανεπιστημίου της αλλοδαπής στο οποίο τα μαθήματα διδάσκονταν στην αγγλική γλώσσα.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινιστικά ερωτήματα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://www.arch.upatras.gr/maud, στο email: archisec@upatras.gr και στα τηλ. 2610-997553 & 2610-969913.

 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο