Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Πατρών: Το αρχαίο ελληνικό θέατρο και η πρόσληψή του (2024-2025)

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας επιλογής δέκα (10) μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πεδίο των Θεατρικών Σπουδών με τίτλο «Το Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο και η πρόσληψή του», το οποίο έχει ιδρυθεί με το Φ.Ε.Κ. 1575/8-5-2018 τ. Β΄ και έχει επικαιροποιηθεί ο κανονισμός λειτουργίας του με το Φ.Ε.Κ. 1413/04-03-2024 τ. Β΄ .

Η επιλογή θα γίνει με βάση την αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών των υποψηφίων και τη συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων.

Στο Π.Μ.Σ. μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι  με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» που έχουν αποφοιτήσει από τα Τμήματα: Θεατρικών Σπουδών, Φιλολογίας, Κλασικών Σπουδών, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ελληνικού Πολιτισμού, Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, καθώς επίσης των Τμημάτων των Σχολών Καλών Τεχνών Πανεπιστημίων και της Νομικής της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα σε επίπεδο C1 ή C2. (π.x. τίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας ή αγγλόφωνου προγράμματος σπουδών, πιστοποιητικό Advanced ή Proficiency in English). Οι πτυχιούχοι αγγλόφωνων πανεπιστημίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις για την καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, γίνεται γραπτή εξέταση (μετάφραση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου) για να διαπιστωθεί ο ευχερής χειρισμός της βιβλιογραφίας. Η εξέταση διενεργείται από διδάσκοντες του Τμήματος που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Θετικά συνυπολογίζεται κατά τη διαδικασία επιλογής η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα. Η επάρκεια της ελληνομάθειας πιστοποιείται όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.

Το πρόγραμμα είναι αποκλειστικά «πλήρους φοίτησης». Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία σύμφωνα με την παρ. 3 ιδ του άρθρου 80 του ν. 4957/2022. H εξ αποστάσεως εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης zoom (upatras-gr.zoom.us) και της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών (eclass.upatras.gr), οι οποίες καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές και νομικές προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στην Τεχνική έκθεση του Π.Μ.Σ. Το πρώτο μάθημα κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται υποχρεωτικά με φυσική παρουσία.

Η προφορική συνέντευξη διενεργείται εξ αποστάσεως κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από τη Συνέλευση. Προηγείται η εξέταση στην ξένη γλώσσα, η επιτυχία στην οποία αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω διαδικασία.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν προς τη Γραμματεία του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών το αργότερο μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2024  αίτηση εισαγωγής  μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση εδώ συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών,
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
 4. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου (εάν υπάρχει)
 5. Αποδεικτικά ερευνητικού ή συγγραφικού έργου (εφόσον υπάρχουν),
 6. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 7. Συστατικές επιστολές (προαιρετικά) [Εάν κάποιος υποψήφιος επιθυμεί να ενισχύσει την αίτησή του δύναται να υποβάλει συστατικές επιστολές. Οι επιστολές πρέπει να υπογράφονται από μέλη ΔΕΠ του εκπαιδευτικού Ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη ΔΕΠ άλλων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου.]
 8. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου C1 ή C2
   

Οι απόφοιτοι ξένων Πανεπιστημίων μπορούν να καταθέτουν αναγνώριση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ εφόσον την έχουν. Σε διαφορετική περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 304 του Ν. 4957/2022, όπως ισχύει με την τροποποίησή του από το άρθρο 36 του Νόμου 5029/2023.

Για την επιλογή των φοιτητών συνεκτιμώνται τα εξής στοιχεία:

 1. ο γενικός βαθμός πτυχίου (30%),
 2. ο μέσος όρος της βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ (10%),
 3. η προφορική συνέντευξη (50%),
 4. τυχόν ερευνητικό – επιστημονικό, συγγραφικό έργο (10%).

Σχετικές πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 2610/962908, 2610/962906 και 2610 962925, e-mail: theatrical-studies@upatras.gr, ή να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο