Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής (2024-2025)

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (ΜΕΤ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του  4ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» και καλεί τους ενδιαφερόμενους/τις ενδιαφερόμενες να υποβάλλουν  ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ έως και 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στo e-mail: mmsasecr@uom.edu.gr.

Απονεμόμενοι Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ» απονέμει ενιαίο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής» (Master in Music Sciences and Arts).

Χρονική διάρκεια: Δύο (2) εξάμηνα.

Κόστος: Δωρεάν.

Αριθμός Εισακτέων: Εισαγωγή μέγιστου αριθμού τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακών φοιτητών.

Γίνονται δεκτοί (μετα από διαδικασία επιλογής):

Αποκλειστικά πτυχιούχοι Tμημάτων Μουσικών Σπουδών ή  Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας φοίτησης της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ο Γενικός βαθμός του ανωτέρω προπτυχιακού προγράμματος σπουδών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον επτάμισυ (7,5) και απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε πτυχιακό ρεσιτάλ και/ή πτυχιακή εργασία, στο πλαίσιο του ΠΠΣ,  με  βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8).

Επίπεδο Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας: Καλή γνώση (επίπεδο Β2) και μεγαλύτερο.

Ο Κανονισμός του Π.Μ.Σ., περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων.

Προσδιορισμός και ποσοστιαίος συντελεστής των κριτηρίων επιλογής.

(α) Ο βαθμός του πτυχίου πολλαπλασιάζεται επί 0,20 (β) Ο βαθμός της διπλωματικής/προπτυχιακής εργασίας ή πρότζεκτ ή πτυχιακού ρεσιτάλ πολλαπλασιάζεται επί 0,30 και (γ) Η βαθμολογία της ατομικής καλλιτεχνικής ακρόασης πολλαπλασιάζεται επί 0,50.

Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τον μέσο όρο των (α), (β) και (γ).

Ο υποψήφιος απορρίπτεται σε περίπτωση που συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία μικρότερη της βάσης του πέντε (5) στην ακρόαση/συνέντευξη. Οι υποψήφιοι που απορρίπτονται στην ακρόαση/συνέντευξη δεν συμπεριλαμβάνονται στην τελική αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί και συνεπώς η βαθμολογία τους δεν συνυπολογίζεται με τις βαθμολογίες των υπόλοιπων δικαιολογητικών (πτυχίου, πτυχιακής

εργασίας/ρεσιτάλ). Με βάση τον τελικό αυτό βαθμό, οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά σειρά προτεραιότητας στον τελικό πίνακα εισακτέων και εισάγονται στο πρόγραμμα.

Εισαγωγικές Εξετάσεις (ακροάσεις/συνεντεύξεις):

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/09/2024  &  ΚΥΡΙΑΚΗ 15/09/2024, Αίθουσα 14 (ημιώροφος, Κτίριο Κ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:       

 1. Αίτηση συμμετοχής (υπογεγραμμένη), στην οποία υποχρεωτικά πρέπει να δηλώνεται η επιθυμία εξέτασης σε ένα (1) συγκεκριμένο όργανο/φωνή* [* ως «όργανο» νοείται εδώ οποιοδήποτε μουσικό όργανο ή φωνή ή διεύθυνση οργανικών ή φωνητικών συνόλων ή φάκελος συνθέσεων (αντιστοιχεί στα καλλιτεχνικά αντικείμενα της σύνθεσης και ποιητικής)].
 2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 3. Αυτοπεριγραφική Έκθεση (Πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και τους προτεινόμενους τρόπους σύνταξης της Αυτοπεριγραφικής έκθεσης (statement of purpose) μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο εδώ.
 4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 5. Μία πρόσφατη φωτογραφία, τοποθετημένη στο ειδικό πλαίσιο της Αίτησης Εισαγωγής
 6. Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού Πανεπιστημίου ή επικυρωμένου αντιγράφου πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (μαζί με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας). Εάν δεν υπάρχει, προκειμένου να αναγνωριστεί ο  τίτλος σπουδών θα πρέπει: 1) το ίδρυμα που απονέμει τους τίτλους να συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυμάτων, που τηρεί και επικαιροποιεί ο ΔΟΑΤΑΠ.  Η αναγνώριση των τίτλων γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπει η εκάστοτε νομοθεσία
 7. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή μέσο όρο ή παράρτημα διπλώματος
 8. Επικυρωμένο Πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (σε επίπεδο Β2 ή ανώτερο), σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ (όπως φαίνεται στην πιο πρόσφατη έκδοση του Ειδικού Παραρτήματος (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας) Απόδειξη Γλωσσομάθειας – Ειδικό Παράρτημα Α2
 9. Ειδικά για το TOEFL (Internet-based test) απαιτείται βαθμός αντίστοιχος του επιπέδου Β2, σύμφωνα με τους εκάστοτε πίνακες του ETS. Δεκτά γίνονται πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο  ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.
  *Το αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας αποστέλλεται σε ευανάγνωστο αντίγραφο, το οποίο  έχει πρώτα επικυρωθεί από δικηγόρο: https://www.asep.gr/guide/1E_2020/epikyroseis.html
 10. Αντίγραφο κάθε άλλου τίτλου σπουδών (επικουρικά)
 11. Πιστοποιητικό γνώσης επιπλέον ξένης γλώσσας (σε επίπεδο Β2 ή ανώτερο), εφόσον υπάρχει (επικουρικά).

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ

Για τη διαδικασία της καλλιτεχνικής ακρόασης, οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται, εφόσον πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις που προβλέπει ο Κανονισμός, στο όργανο/φωνή που είχαν αρχικά δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής τους. Για το σκοπό αυτό οφείλουν να προσκομίσουν κατά την προσέλευσή τους:

 ●  Για όσους ενδιαφέρονται να εξεταστούν στο αντικείμενο της σύνθεσης: 

Φάκελο συνθέσεων σε ένα (1) έντυπο αντίγραφο, με τα πλήρη στοιχεία τους.  Ο ίδιος φάκελος θα πρέπει να έχει αποσταλεί και σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της αίτησης.

●  Για όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα: 

Ευανάγνωστη έντυπη ή ψηφιακά καταγεγραμμένη παρτιτούρα (Finale, Sibelius κλπ) του προγράμματος που θα εκτελέσουν σε πέντε (5) αντίγραφα, με τα πλήρη στοιχεία τους

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα σε πέντε  (5) αντίγραφα
Η ύλη των ακροάσεων περιλαμβάνει:

Πρόγραμμα διάρκειας από 10’ έως 20’ στο όργανο επιλογής του υποψηφίου (δύο τουλάχιστον έργα ή μέρη έργων διαφορετικού στυλ και εποχής).

Οι υποψήφιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εξασφάλιση συνοδού (εφόσον αυτό χρειάζεται).  Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης δεν παρέχει μουσική συνοδεία. Επίσης, στον χώρο εξέτασης θα υπάρχει μόνο πιάνο διαθέσιμο. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση οργάνου, ο υποψήφιος θα πρέπει να φέρει το σχετικό όργανο ο ίδιος. Για την περίπτωση χρήσης κρουστών ή άρπας οι υποψήφιοι θα πρέπει να συνεννοηθούν με τη Γραμματεία στο e-mail: mmsasecr@uom.edu.gr ή τηλεφωνικά: 2310-891943. Όλες  οι υποψήφιες/-οι  οφείλουν να είναι διαθέσιμες/οι για προσωπική συνέντευξη (εφόσον αυτό  ζητηθεί από την Επιτροπή) αμέσως μετά τη λήξη των ακροάσεων.

Σημειώνουμε ότι:

- Όλες οι πληροφορίες, σχετικά με τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. (όπως ο Κανονισμός, τα Προσφερόμενα Μαθήματα 2024-2025, τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων κ.ά), υπάρχουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος: Π.Μ.Σ. Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (uom.gr)

- Το διάστημα 29/7-18/8/2024, οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα παραμείνουν κλειστές.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο