eLearning EKPA
ΠΜΣ Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας & Διεθνούς Ασφάλειας
eLearning EKPA
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής (2021-2022)

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στον 1ο κύκλο του Πρόγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ», να καταθέσουν αιτήσεις μέχρι και την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση msasecr@uom.edu.gr.

ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Το ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» απονέμει ενιαίο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής» (Master in Music Sciences and Arts).

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Δύο (2) εξάμηνα.

Έναρξη μαθημάτων: 11 Οκτωβρίου 2021

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ): Αποκλειστικά πτυχιούχοι τμημάτων Μουσικών Σπουδών και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής (ΑΕΙ) τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας φοίτησης και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΚΟΣΤΟΣ: Δωρεάν

Εισαγωγικές Εξετάσεις (ακροάσεις): Σάββατο 2/10 & Κυριακή 3/10 2021

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: Καλή γνώση (επίπεδο Β2).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Αίτηση εισαγωγής στο Π.Μ.Σ., στην οποία υποχρεωτικά πρέπει να δηλώνεται η επιθυμία εξέτασης σε ένα (1) συγκεκριμένο όργανο/φωνή*
  [* ως «όργανο/φωνή» νοείται εδώ οποιοδήποτε μουσικό όργανο ή φωνή που αντιστοιχεί στα καλλιτεχνικά αντικείμενα της οργανικής ή φωνητικής μουσικής εκτέλεσης και διεύθυνσης συνόλων ή φάκελος συνθέσεων που αντιστοιχεί στα καλλιτεχνικά αντικείμενα της σύνθεσης και ποιητικής. Να σημειωθεί ότι το δηλωθέν όργανο/φωνή πρέπει να είναι συναφές με τα καλλιτεχνικά αντικείμενα που σκοπεύει να επιλέξει ο φοιτητής.]
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, ή αρχείο jpg.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • Αντίγραφο κάθε άλλου τίτλου σπουδών (επικουρικά)
 • Πιστοποιητικό σπουδών, με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
 • Πιστοποιητικό καλής (Β2) γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή και αντίστοιχου επιπέδου πιστοποιητικό γνώσης επιπλέον ξένης γλώσσας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ

Για τη διαδικασία της καλλιτεχνικής ακρόασης, οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται, εφόσον πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις που προβλέπει ο κανονισμός, στο όργανο/φωνή που είχαν αρχικά δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής τους. Για το σκοπό αυτό οφείλουν να προσκομίσουν κατά την προσέλευσή τους:

 • ευανάγνωστη έντυπη ή ψηφιακά καταγεγραμμένη παρτιτούρα (Finale, Sibelius κλπ) του προγράμματος που θα εκτελέσουν σε πέντε (5) αντίγραφα, με τα πλήρη στοιχεία τους 
 • σύντομο βιογραφικό σημείωμα σε πέντε (5) αντίγραφα

Η ύλη των ακροάσεων περιλαμβάνει: Πρόγραμμα διάρκειας από 10’ έως 20’ στο όργανο επιλογής του υποψηφίου (δύο τουλάχιστον έργα ή μέρη έργων διαφορετικού στυλ και εποχής).

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης δεν παρέχει μουσική συνοδεία. Επίσης, στον χώρο εξέτασης θα υπάρχει μόνο πιάνο διαθέσιμο. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση οργάνου, ο υποψήφιος θα πρέπει να φέρει το σχετικό όργανο ο ίδιος. Για την περίπτωση χρήσης κρουστών ή άρπας οι υποψήφιοι θα πρέπει να συνεννοηθούν με τον υπεύθυνο επικοινωνίας.

Όλοι οι υποψήφιοι/-ες οφείλουν να είναι διαθέσιμοι για προσωπική συνέντευξη (εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την Επιτροπή Εισαγωγής Υποψηφίων) αμέσως μετά τη λήξη των ακροάσεων.

Προκήρυξη


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο