Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων (2023-2024)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως και τις 30 Ιουνίου 2023 και ώρα 12 το μεσημέρι. (Ανακοίνωση)

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις μέχρι 30 Ιουνίου 2023 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που θα αρχίσουν τον Σεπτέμβριο του 2023, όπως αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη εδώ.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εβδομήντα πέντε (75) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

(α) Τριανταπέντε (35) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών ως ακολούθως:

• Τριάντα (30) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Πολιτικών Μηχανικών (MSc, MEng) που κατανέμονται ως εξής στις 4 ειδικότητες:
I. Ανάλυση Κατασκευών και Αντισεισμική Μηχανική (10 Θέσεις)
II. Καινοτόμα και Παραδοσιακά Δομικά Υλικά (5 Θέσεις)
III. Γεωτεχνική Μηχανική (5 Θέσεις)
IV. Διεύθυνση Κατασκευαστικών και Μεταφορικών Υποδομών (10 Θέσεις)

• Πέντε (5) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών

(β) Εικοσιπέντε (25) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ως ακολούθως:
• Είκοσι (20) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Μηχανικών Περιβάλλοντος (MSc, MEng)
• Πέντε (5) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Επισημαίνεται ότι τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (διδασκαλία, εκπαιδευτικό υλικό, διατριβές, εργασίες κ.λπ.) εκτός από τα προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος (ΜΕng/MSc/PhD), θα προσφέρονται από τον Σεπτέμβριο του 2023 στην Αγγλική γλώσσα για όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές (ανεξαρτήτως του έτους και της ειδικότητας εγγραφής των φοιτητών στο πρόγραμμα).

(γ) Πέντε (5) θέσεις για το Διατμηματικό και Διασχολικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ (MSc) της Πολυτεχνικής και Φιλοσοφικής Σχολής Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων ως ακολούθως:
• Πέντε (5) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τη Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος, η οποία θα προτείνει εισηγήσεις στα Συμβούλια των αντίστοιχων τμημάτων, τα οποία είναι υπεύθυνα για την τελική έγκριση των εισακτέων φοιτητών.


(δ) Δέκα (10) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ (MSc & MEng) στα πλαίσια του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος της Πολυτεχνικής Σχολής στις «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» ως ακολούθως:
• Δέκα (10) θέσεις για το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ της Πολυτεχνικής Σχολής «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» (MSc & MEng)

Περισσότερες πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:
Τηλ. 22892200 / 22892249, Φαξ: 22 895080
cee@ucy.ac.cy / www.ucy.ac.cy/cee/el/

Υποβολή Αιτήσεων:
Οι αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού υποβάλλονται MONON ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέχρι 30 Ιουνίου 2023 και ώρα 12 το μεσημέρι. Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
1. Βιογραφικό σημείωμα (Curriculum Vitae).
2. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων (μεταπτυχιακού και πτυχιακού επιπέδου) ή Βεβαίωση Αποφοίτησης. (Σε περίπτωση εισδοχής σε πρόγραμμα, πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα πτυχίων θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την αποδοχή της θέσης.
3. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας: (α) για εισαγωγή διεθνών φοιτητών, (β) για εισαγωγή σε αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, (γ) για εισαγωγή σε πρόγραμμα όπου η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι προαπαιτούμενο.
4. Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προγράμματα σπουδών.
5. Σύντομη έκθεση μέχρι 2 σελίδες προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων.
6. Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων. Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.
(Επειδή σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές επιστολές, παρακαλείστε, προτού υποβάλετε την αίτηση σας, να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος στο οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, για να βεβαιωθείτε για τον αριθμό).
Ο/η υποψήφιος/α που θα του προσφερθεί θέση θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από την Εκδίδουσα Αρχή.
Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αιτήσεως οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους.

Δίδακτρα:
Προγράμματα επιπέδου Μάστερ:
- €5.125 για κάθε πρόγραμμα Μάστερ με τις πιο κάτω εξαιρέσεις:
Αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών:
- €10.250 Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
- € 8.000 Μάστερ στο Φυσικό Αέριο στην Ενεργειακή Μετάβαση
- €10.000 Master in Business Economics (Technology, Innovation Management and Entrepreneurship – TIME MBE)
- €7.500 Μάστερ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
- €6.500 Μάστερ Intelligent Critical Infrastructure Systems
Στα δίδακτρα του Εφαρμοσμένου Προγράμματος Σχολικής Ψυχολογίας προστίθεται τέλος εποπτευόμενης κλινικής άσκησης ύψους €1000 το οποίο διατίθεται για τη μίσθωση υπηρεσιών εποπτείας από εγγεγραμμένους επαγγελματίες ψυχολόγους.
Προγράμματα Διδακτορικού επιπέδου:
Κάτοχοι Διπλώματος Μάστερ:
• Συνολικό ποσό διδάκτρων €4.000
Μη Κάτοχοι Διπλώματος Μάστερ:
• Συνολικό ποσό διδάκτρων €6.500 (νοουμένου ότι ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους και αποκτήσουν το διδακτορικό τίτλο σε 6 έτη/12 εξάμηνα).
• Κάθε έτος φοίτησης πέραν των 6 ετών με μέγιστη διάρκεια σπουδών τα 8 έτη (16 εξάμηνα) αντιστοιχεί σε καταβολή διδάκτρων €1.250 κάθε έτος (€625 το εξάμηνο). Το ανώτατο ποσό διδάκτρων για τα διδακτορικά προγράμματα είναι €9.000.

Πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας (ισχύει για όλους τους Διδακτορικούς Φοιτητές):
Στα δίδακτρα του Εφαρμοσμένου Διδακτορικού Προγράμματος Κλινικής Ψυχολογίας προστίθεται τέλος εποπτευόμενης κλινικής άσκησης ύψους €1.000 το οποίο διατίθεται για τη μίσθωση υπηρεσιών εποπτείας από εγγεγραμμένους επαγγελματίες ψυχολόγους

Γενικές Πληροφορίες:
Πληροφορίες δίδονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο