Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Digital Heritage and Landscape Archaeology / Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά και Αρχαιολογία Τοπίου (2023-2024)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως και τις 31 Μαΐου 2023 και ώρα 12 το μεσημέρι. (Ανακοίνωση)

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις μέχρι την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 και ώρα 12 το μεσημέρι, για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που θα αρχίσουν τον Σεπτέμβριο του 2023, όπως αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη εδώ.

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πενήντα πέντε (55) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

(α) Δέκα (10) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου ως ακολούθως: 

 • 10 θέσεις για Μάστερ

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν πτυχίο από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια σε έναν από τους παρακάτω κλάδους: Αρχαιολογία, Ιστορία, Κλασικές Σπουδές, Ανθρωπολογία ή άλλους σχετικούς ερευνητικούς τομείς (Ιστορία τέχνης, Αρχιτεκτονική, Γεωγραφία, Γεωλογία, Φυσική, Χημεία, Μηχανική). Οι απόφοιτοι πανεπιστημίων της Κύπρου ή της Ελλάδας θα πρέπει να έχουν βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 6,5. Για τους/τις απόφοιτους άλλων πανεπιστημίων ισχύει το όριο που αντιστοιχεί στον βαθμό αυτό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε ικανοποιητικό επίπεδο (για περισσότερες πληροφορίες, εδώ: https://ucyweb.ucy.ac.cy/field_arch/el/information-for-students-2/admissions).

Η αίτηση περιλαμβάνει σύντομο υπόμνημα των ερευνητικών ενδιαφερόντων του/της υποψηφίου/ίας, το οποίο πρέπει να είναι γραμμένο στην αγγλική γλώσσα και να μην υπερβαίνει τις 650 λέξεις. Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα καλούνται σε προσωπική συνέντευξη.

Συντονιστές του Προγράμματος Χερσαίας και Υποβρύχιας Αρχαιολογίας Πεδίου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Στέλλα Δεμέστιχα Τηλέφωνο: 22893568 Εmail: demesticha@ucy.ac.cy

Αναπληρωτής Καθηγητής Αθανάσιος Βιώνης Τηλέφωνο: 22893569 Email: vionis.athanasios@ucy.ac.cy

Ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://www.ucy.ac.cy/field_arch/el/

(β) Δεκαεπτά (17) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία ως ακολούθως:

 • 15 θέσεις για Μάστερ 
 • 2 θέσεις για Διδακτορικό

Οι υποψήφιοι/ες για την εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ πρέπει να είναι πτυχιούχοι πανεπιστημιακών τμημάτων αναγνωρισμένων πανεπιστημίων. Προτεραιότητα στην εξέταση των αιτήσεων θα δίνεται σε: Πτυχιούχους Τμημάτων Ιστορίας, Πτυχιούχους Φιλοσοφικών Σχολών, Πτυχιούχους τμημάτων Πολιτικών Επιστημών, Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Τουρκικών Σπουδών.

Οι απόφοιτοι ελλαδικών πανεπιστημίων και του Πανεπιστημίου Κύπρου πρέπει να έχουν γενικό βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 7.0 και άνω. Αντίστοιχος βαθμός απαιτείται και από υποψηφίους/ες – αποφοίτους άλλων πανεπιστημίων. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με δύο προπτυχιακές εργασίες ή δημοσιεύματα στη Νεότερη Ιστορία.

Υποχρεωτική προϋπόθεση είναι η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Γνώση δεύτερης Ευρωπαϊκής γλώσσας θα θεωρείται πρόσθετο προσόν.

Η τελική απόφαση για την εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα λαμβάνεται από επιτροπή που ορίζεται από τους/τις καθηγητές/ριες του Τμήματος – τακτικούς/ες διδάσκοντες/ουσες στο πρόγραμμα, η οποία αξιολογεί τους/τις υποψηφίους/ες. Με απόφαση των διδασκόντων/ουσών είναι δυνατό να κληθούν σε συνέντευξη ή και σε γραπτή εξέταση υποψήφιοι/ες, έστω και αν πληρούν όλα τα κριτήρια εισαγωγής.

Η γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική.

Να υποβάλλονται αποδεικτικά στοιχεία καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας και τυχόν άλλων γλωσσών.

Οι υποψήφιοι/ες για το Διδακτορικό πρόγραμμα θα πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ιστορία από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο. Κατά την κρίση του Τμήματος μπορεί να γίνουν δεκτοί/ες και κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου Πολιτικής Επιστήμης ή Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Τουρκικών Σπουδών ή άλλου μεταπτυχιακού διπλώματος (Μάστερ) που ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με το αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας επιπέδου μάστερ. Επιπλέον να υποβάλλονται αποδεικτικά στοιχεία καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας.

Συντονιστής Προγράμματος Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας

Αναπληρωτής Καθηγητής Πέτρος Παπαπολυβίου Τηλέφωνο: 22892188 Email: ppplb@ucy.ac.cy

(γ) Πέντε (5) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ (MSc) στα πλαίσια του διατμηματικού και διασχολικού μεταπτυχιακού προγράμματος της Πολυτεχνικής και Φιλοσοφικής Σχολής Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων ως ακολούθως: 

 • 5 θέσεις για Μάστερ

Οι υποψήφιοι/ες για εισαγωγή στο πρόγραμμα μέσω του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας πρέπει να κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα από Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή από συναφές τμήμα, ή πτυχίο στον τομέα της Συντήρησης (για εισαγωγή στο ίδιο πρόγραμμα μέσω του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και του Τμήματος Αρχιτεκτονικής απαιτούνται αντίστοιχα με τις επιστήμες αυτές πτυχία).

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τη διευρυμένη επιτροπή του προγράμματος, η οποία θα προτείνει εισηγήσεις στα Συμβούλια των αντίστοιχων τμημάτων, που είναι υπεύθυνα για την τελική έγκριση των εισακτέων φοιτητών/τριών.

Συντονιστής Προγράμματος για το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Παπασάββας Τηλέφωνο: 22893566 Email: georgep@ucy.ac.cy

Πληροφορίες: Από τη Γραμματεία του Τμήματος: Τηλ: 22 892180, isa@ucy.ac.cy

(δ) Επτά (7) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αρχαία Ιστορία ως ακολούθως:

 • 5 θέσεις για Μάστερ 
 • 2 θέσεις για Διδακτορικό

Οι υποψήφιοι/ες για το Μάστερ μπορεί να είναι όσοι/ες κατέχουν Πτυχίο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, των Πανεπιστημίων της Ελλάδας και άλλων αναγνωρισμένων πανεπιστημίων του εξωτερικού με βαθμολογία Πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς». Επίσης, μπορεί να είναι κάτοχοι Πτυχίου του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, των Φιλολογικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων της Ελλάδας, καθώς και ανάλογων Τμημάτων άλλων αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων του εξωτερικού, με βαθμολογία Πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

Οι υποψήφιοι/ες για το Διδακτορικό θα πρέπει να κατέχουν Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (Master) στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ιστορία» από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού.

Υποψήφιοι/ες μπορεί να είναι και όσοι/ες κατέχουν Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (Master) στην «Κλασσική Αρχαιολογία» από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού, ή στην «Μεσογειακή Αρχαιολογία» του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κάθε Υποψήφιος/α πρέπει να υποβάλει Βιογραφικό Σημείωμα επισυνάπτοντας τυχόν δημοσιεύσεις και σύντομη περίληψη, μέχρι 3 σελίδες (στην ελληνική ή σε μία διεθνή γλώσσα, εφ’ όσον αλλοδαπός), με την οποία να αναλύει και επεξηγεί το θέμα που σκοπεύει να πραγματευθεί στην προτεινόμενη Διδακτορική Διατριβή. Αν αποτελεί συνέχεια του θέματος του Master, καλείται να αναφερθεί διεξοδικά στο περιεχόμενο της Διατριβής του/της. Η εισήγηση για την επιλογή των υποψηφίων γίνεται από την Εξεταστική Επιτροπή μετά από συνέντευξη. Η Εξεταστική Επιτροπή αποτελείται από 4 Μέλη (Δύο Διδάσκοντες/ουσες Αρχαίας Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και δύο Καθηγητές/τριες από την Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου).

Συντονιστής Προγράμματος Αρχαίας Ιστορίας

Αναπληρωτής Καθηγητής Θεόδωρος Μαυρογιάννης Τηλ.: 22892183 Εmail: theomav@ucy.ac.cy

(ε) Έξι (6) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αρχαιολογία του Μεσογειακού χώρου: Από την Προϊστορία έως τη Βυζαντινή περίοδο ως ακολούθως:

 • 6 θέσεις για Διδακτορικό

Οι υποψήφιοι/ες για το Διδακτορικό πρόγραμμα θα πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Αρχαιολογία ή σε συναφείς επιστήμες (Ιστορία της Τέχνης, Αρχιτεκτονική, Ανθρωπολογία, Αρχαία Ιστορία και άλλες βοηθητικές για την Αρχαιολογία επιστήμες, όπως Γεωλογία, Φυσική και Χημεία), από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο. Οι υποψήφιοι/ες που θα πληρούν τα κριτήρια θα κληθούν σε συνέντευξη. Επίσης θα πρέπει να δείξουν καλή γνώση μίας από τις βασικές ευρωπαϊκές ξένες γλώσσες που θα έχουν δηλώσει (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά).

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας επιπέδου μάστερ και αντίγραφα τυχόν δημοσιεύσεων. Επιπλέον να υποβάλλονται, εάν τυχόν υπάρχουν, αποδεικτικά στοιχεία καλής γνώσης μίας ξένης γλώσσας.

Συντονιστής Προγράμματος Αρχαιολογίας του Μεσογειακού χώρου:

Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Παπασάββας Τηλέφωνο: 22893566 Email: georgep@ucy.ac.cy

Πληροφορίες: Από τη Γραμματεία του Τμήματος: Τηλ: 22 892180, isa@ucy.ac.cy

(στ) Δέκα (10) θέσεις στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην «Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά και Αρχαιολογία Τοπίου» Digital Heritage and Landscape Archaeology») ως ακολούθως: 

 • 10 θέσεις για Μάστερ (MSc)

Γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η Αγγλική. Οι υποψήφιοι/ες για το Μάστερ θα πρέπει να έχουν πτυχίο από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια σε έναν από τους παρακάτω κλάδους: Αρχαιολογία, Ιστορία, Κλασικές Σπουδές, Ανθρωπολογία ή άλλους σχετικούς ερευνητικούς τομείς (Ιστορία τέχνης, Αρχιτεκτονική, Γεωγραφία, Γεωλογία, Τοπογραφία, Περιβαλλοντικές Σπουδές, Βιολογία, Φυσική, Χημεία, Επιστήμη Υπολογιστών/Πληροφορική, Μηχανική).

Οι απόφοιτοι πανεπιστημίων της Κύπρου ή της Ελλάδας θα πρέπει να έχουν βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 6,5. Για τους απόφοιτους άλλων πανεπιστημίων ισχύει το όριο που αντιστοιχεί στον βαθμό αυτό.

Ένας αριθμός υποτροφιών θα είναι διαθέσιμος στους/στις καλύτερους/ες υποψήφιους/ες φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Υποβολή Αιτήσεων

Συστημα Διαχειρισης Μεταπτυχιακων Αιτησεων (ucy.ac.cy)

Οι αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού υποβάλλονται MONON ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέχρι την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 και ώρα 12 το μεσημέρι.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 1. Βιογραφικό σημείωμα (Curriculum Vitae).
 2. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων (μεταπτυχιακού και πτυχιακού επιπέδου) ή Βεβαίωση Αποφοίτησης. (Σε περίπτωση εισδοχής σε πρόγραμμα, πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα πτυχίων θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την αποδοχή της θέσης.
 3. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας: (α) για εισαγωγή διεθνών φοιτητών, (β) για εισαγωγή σε αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, (γ) για εισαγωγή σε πρόγραμμα όπου η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι προαπαιτούμενο.
 4.  Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προγράμματα σπουδών.
 5. Σύντομη έκθεση μέχρι 2 σελίδες προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων.
 6. Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων. Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες

(Επειδή σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές επιστολές, παρακαλείστε, προτού υποβάλετε την αίτηση σας, να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος στο οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, για να βεβαιωθείτε για τον αριθμό).

Ο/η υποψήφιος/α που θα του προσφερθεί θέση θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από την Εκδίδουσα Αρχή.

Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αιτήσεως οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους.

Δίδακτρα:

Προγράμματα επιπέδου Μάστερ:

 • €5.125 για κάθε πρόγραμμα Μάστερ με τις πιο κάτω εξαιρέσεις:

Αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών:

 • €10.250 Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
 • € 8.000 Μάστερ στο Φυσικό Αέριο στην Ενεργειακή Μετάβαση
 • €10.000 Master in Business Economics (Technology, Innovation Management and Entrepreneurship – TIME MBE)
 • €7.500 Μάστερ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • €6.500 Μάστερ Intelligent Critical Infrastructure Systems

Στα δίδακτρα του Εφαρμοσμένου Προγράμματος Σχολικής Ψυχολογίας προστίθεται τέλος εποπτευόμενης κλινικής άσκησης ύψους €1000 το οποίο διατίθεται για τη μίσθωση υπηρεσιών εποπτείας από εγγεγραμμένους επαγγελματίες ψυχολόγους.

Προγράμματα Διδακτορικού επιπέδου:

Κάτοχοι Διπλώματος Μάστερ:

 • Συνολικό ποσό διδάκτρων €4.000

Μη Κάτοχοι Διπλώματος Μάστερ:

 • Συνολικό ποσό διδάκτρων €6.500 (νοουμένου ότι ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους και αποκτήσουν το διδακτορικό τίτλο σε 6 έτη/12 εξάμηνα).
 • Κάθε έτος φοίτησης πέραν των 6 ετών με μέγιστη διάρκεια σπουδών τα 8 έτη (16 εξάμηνα) αντιστοιχεί σε καταβολή διδάκτρων €1.250 κάθε έτος (€625 το εξάμηνο). Το ανώτατο ποσό διδάκτρων για τα διδακτορικά προγράμματα είναι €9.000

Πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας (ισχύει για όλους τους Διδακτορικούς Φοιτητές): Στα δίδακτρα του Εφαρμοσμένου Διδακτορικού Προγράμματος Κλινικής Ψυχολογίας προστίθεται τέλος εποπτευόμενης κλινικής άσκησης ύψους €1.000 το οποίο διατίθεται για τη μίσθωση υπηρεσιών εποπτείας από εγγεγραμμένους επαγγελματίες ψυχολόγους.

Περισσότερες πληροφορίες:

Συντονιστής Προγράμματος: Καθηγητής Απόστολος Σαρρής, Τηλέφωνο: +357 – 22893572. +30 – 6944789404, Email: asarri01@ucy.ac.cy

Γραμματεία του Τμήματος: Τηλ: 22 892180, isa@ucu.ac.cy


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο