Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Πολιτική Επιστήμη (2024-2025)

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 10/05/2024 και ώρα 12:00 το μεσημέρι (Ανακοίνωση)

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την προκήρυξη των θέσεων για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού επιπέδου για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 με εισδοχή τον Σεπτέμβριο 2024.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τριάντα-τέσσερις (34) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως: Προγράμματα Μάστερ:

 • 15 θέσεις για Μάστερ στην Πολιτική Επιστήμη (κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις).
 • 15 θέσεις για (αγγλόφωνο) Μάστερ στις Σπουδές Ειρήνης, Συγκρούσεων και Δημοκρατίας

Διδακτορικά προγράμματα:

 • 2 θέσεις για Διδακτορικό στην Κοινωνιολογία
 • 2 θέσεις για Διδακτορικό στην Πολιτική Επιστήμη

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΣΤΕΡ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ

Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών προσφέρει δύο (2) τμηματικές υποτροφίες συνολικής κάλυψης διδάκτρων για το Μάστερ Πολιτικής Επιστήμης στην κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις. Τα κριτήρια επιλογής είναι τα ακόλουθα: (1) ακαδημαϊκή επίδοση, (2) επιπρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα, (3) συστατικές επιστολές, (4) πιθανές δημοσιεύσεις, κλπ

Πληροφορίες:

Γραμματεία Τμήματος: Τηλ.: 22 894561, 22894560, ssofroni@ucy.ac.cy, elenap@ucy.ac.cy

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Υποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται MONON ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέχρι την Παρασκευή 10 Μαΐου 2024 και ώρα 12 το μεσημέρι. Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Όλες οι προσφερόμενες θέσεις για τις Σχολές/Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου παρουσιάζονται σε πίνακα (Παράρτημα Α).

Για περισσότερες πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών στο σύνδεσμο εδώ.

Με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης θα πρέπει να υποβληθούν:

 1. Βιογραφικό σημείωμα (Curriculum Vitae).
 2. Αντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων (μεταπτυχιακού και πτυχιακού επιπέδου) ή Βεβαίωση Αποφοίτησης. (Σε περίπτωση εισδοχής σε πρόγραμμα, πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα πτυχίων θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την ημερομηνία αποδοχής της θέσης).
 3. Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προγράμματα σπουδών.
 4. Σύντομo Σημείωμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (1-2 σελίδων) που να περιλαμβάνει ερευνητικούς στόχους και προοπτική ακαδημαϊκής εξέλιξης.
 5. Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών/τριών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους/τις οποίους/ες οι αιτητές/τριες θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων. Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. (Λόγω του ότι σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές επιστολές, παρακαλείστε, προτού υποβάλετε την αίτηση σας, να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος στο οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, για να βεβαιωθείτε για τον αριθμό).
 6. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας για φοίτηση σε αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα, όπως παρουσιάζονται ακολούθως: Σύμφωνα με το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), για εισαγωγή σε αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, η πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Για τα προγράμματα μεταπτυχιακού επιπέδου απαιτείται «Πολύ Καλή Γνώση» της Αγγλικής σε επίπεδο Β2- C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης.

ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Υποβολή προκαταρκτικής ερευνητικής πρότασης για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του Τμήματος).

Ο/η υποψήφιος/α που θα του/της προσφερθεί θέση θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από την Εκδίδουσα Αρχή.

Επιβεβαίωση της Υποβολής της Αίτησης

Είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρονική αίτησή σας έχει υποβληθεί με επιτυχία. Αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης σας, θα λάβετε αυτόματη επιβεβαίωση για την επιτυχή υποβολή της αίτησής σας. Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ

 • €5.125 για κάθε Συμβατικό πρόγραμμα Μάστερ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέχει υποτροφίες σε Μάστερ και Διδακτορικούς/ές φοιτητές/τριες. Οι υποτροφίες αξιολογούνται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση και την κοινωνική-οικονομική κατάσταση τoυ/ης φοιτητή/τριας. Περισσότερες πληροφορίες (βλ. εδώ, σελ. 5-6).

Γενικές Πληροφορίες:

Πληροφορίες δίδονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.

Δείτε την αναλυτική Προκήρυξη εδώ.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο