ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
Food Law - Auth
ΠΜΣ Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών
MBA Food and Agribusiness
AUTH - Department of Journalism
ELGS Postrgraduate Programmes

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Technology, Innovation Management and Entrepreneurship−TIME MBE (Νέες Τεχνολογίες Διαχείριση Καινοτομιών και Επιχειρηματικότητα) (2021-2022)

Παράταση υποβολής αιτήσεων: Μέχρι τις 23/07/2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις μέχρι 23/07/2021 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, για τα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα που θα αρχίσουν τον Σεπτέμβριο του 2021, όπως αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Εκατόν (100) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή
Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 • 14 θέσεις για Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση (στα Αγγλικά)
 • 30 θέσεις για Μάστερ στα Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά (στα Αγγλικά)
 • 50 θέσεις για το Διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ – Master in Business Economics (Technology, Innovation Management and Entrepreneurship – TIME MBE) (στα Αγγλικά)

Το πρόγραμμα προσφέρεται από τα Πανεπιστήμια Κύπρου, Κρήτης και Wageningen, Ολλανδίας.

Tα δίδακτρα ανέρχονται στις €10.000. Σε όλους τους επιλεγέντες υποψηφίους θα παραχωρηθεί υποτροφία ύψους €4.000.

 • 6 θέσεις για Διδακτορικό στα Οικονομικά

Πληροφορίες:
Από τη Γραμματεία του Τμήματος:
Τηλ. : 22 893701, 22 893702, Φαξ: 22 895028, Email: dept.econ@ucy.ac.cy
http://www.ucy.ac.cy/econ/el

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Υποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού υποβάλλονται MONON ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου εδώμέχρι 23/07/2021 και ώρα 12 το μεσημέρι. Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. Βιογραφικό σημείωμα (Curriculum Vitae).

2. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων (μεταπτυχιακού και πτυχιακού επιπέδου) ή Βεβαίωση Αποφοίτησης. (Σε περίπτωση εισδοχής σε πρόγραμμα, πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα πτυχίων θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την αποδοχή της θέσης.

3. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας: (α) για εισαγωγή διεθνών φοιτητών, (β) για εισαγωγή σε αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, (γ) για εισαγωγή σε πρόγραμμα όπου η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι προαπαιτούμενο.

4. Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προγράμματα σπουδών.

5. Σύντομη έκθεση μέχρι 2 σελίδες προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων.

6. Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων. Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.

(Επειδή σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές επιστολές, παρακαλείστε, προτού υποβάλετε την αίτηση σας, να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος στο οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, για να βεβαιωθείτε για τον αριθμό).

Ο/η υποψήφιος/α που θα του προσφερθεί θέση θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από την Εκδίδουσα Αρχή. Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αιτήσεως οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους.

Δίδακτρα:

Προγράμματα επιπέδου Μάστερ:

 • €5.125 για κάθε πρόγραμμα Μάστερ με τις πιο κάτω εξαιρέσεις:

Αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών:

 • €10.250 Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
 • € 8.000 Μάστερ στη Μηχανική Πετρελαίων
 • €10.000 Master in Business Economics (Technology, Innovation Management and Entrepreneurship – TIME MBE)
 • €7.500 Μάστερ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • €6.500 Μάστερ Intelligent Critical Infrastructure Systems

Στα δίδακτρα του Εφαρμοσμένου Προγράμματος Σχολικής Ψυχολογίας προστίθεται τέλος εποπτευόμενης κλινικής άσκησης ύψους €1000 το οποίο διατίθεται για τη μίσθωση υπηρεσιών εποπτείας από εγγεγραμμένους επαγγελματίες ψυχολόγους.

Προγράμματα Διδακτορικού επιπέδου:

Κάτοχοι Διπλώματος Μάστερ:

 • Συνολικό ποσό διδάκτρων €4.000

Μη Κάτοχοι Διπλώματος Μάστερ:

 • Συνολικό ποσό διδάκτρων €6.500 (νοουμένου ότι ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους και αποκτήσουν το διδακτορικό τίτλο σε 6 έτη/12 εξάμηνα).
 • Κάθε έτος φοίτησης πέραν των 6 ετών με μέγιστη διάρκεια σπουδών τα 8 έτη (16 εξάμηνα) αντιστοιχεί σε καταβολή διδάκτρων €1.250 κάθε έτος (€625 το εξάμηνο). Το ανώτατο ποσό διδάκτρων για τα διδακτορικά προγράμματα είναι €9.000.

Πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας (ισχύει για όλους τους Διδακτορικούς Φοιτητές):

Στα δίδακτρα του Εφαρμοσμένου Διδακτορικού Προγράμματος Κλινικής Ψυχολογίας προστίθεται τέλος εποπτευόμενης κλινικής άσκησης ύψους €1.000 το οποίο διατίθεται για τη μίσθωση υπηρεσιών εποπτείας από εγγεγραμμένους επαγγελματίες ψυχολόγους.

ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ERASMUS+

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω του προγράμματος «Erasmus+ Master Degree Loans» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στο πλαίσιο της στρατηγικής του για διεθνοποίηση, δανειοδοτεί φοιτητές για την εκπόνηση μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Μάστερ σε προγράμματα πλήρους φοίτησης. Οι φοιτητές θα πρέπει να διαμένουν σε οποιαδήποτε από τις χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ και να μεταβούν στην Κύπρο για να παρακολουθήσουν το μεταπτυχιακό τους πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ποιοι μπορεί να υποβάλουν αίτηση για δάνειο:

 • Να κατέχουν αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό δίπλωμα προπτυχιακού επιπέδου (Bachelor degree) ή να έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών τους.
 • Το πανεπιστημιακό δίπλωμα προπτυχιακού επιπέδου να προέρχεται από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα εκτός Κύπρου.
 • Να έχουν υποβάλει αίτηση και γίνει δεκτοί για φοίτηση σε ένα από τα προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης. • Να είναι μόνιμοι κάτοικοι σε Χώρα του προγράμματος Erasmus+ (με εξαίρεση την Κύπρο).
 • Να μην έχουν ήδη συνάψει άλλο δάνειο μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση δανείου Erasmus+ Master Degree Loan, μπορούν να ενημερωθούν για τα προγράμματα σπουδών που συμμετέχουν στο σχέδιο, για τις χώρες του προγράμματος, καθώς και για άλλες πρόνοιες του δανείου από τον ιστότοπο της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών (εδώ).

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1. Υποτροφίες «Ευαγόρας και Πράξανδρος» σε Νεοεισερχόμενους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές (επιπέδου Διδακτορικού και Μάστερ)

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) χορηγεί πλήρεις και μερικές υποτροφίες οι οποίες απευθύνονται σε νέους αιτητές για εισδοχή σε συμβατικό διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών. Οι υποτροφίες χορηγούνται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών και κατατάσσονται σε δύο είδη: πλήρεις (δίδακτρα συν ετήσιο επίδομα ύψους €8.000) και μερικές (πλήρης κάλυψη διδάκτρων). Το ΠΚ χορηγεί επίσης Μερικές υποτροφίες οι οποίες απευθύνονται σε νέους αιτητές για εισδοχή σε συμβατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ. Οι υποτροφίες χορηγούνται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών και καλύπτουν το ήμισυ (50%) των διδάκτρων. Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για υποτροφία θα πρέπει να το δηλώσουν στο Βήμα 11 της ηλεκτρονικής αίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υποτροφίες στους συνδέσμους:

2. Υποτροφίες για σπουδές σε μεταπτυχιακά προγράμματα σε Κύπριους της Διασποράς:

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει (25) υποτροφίες για νεοεισερχόμενους φοιτητές Μάστερ σε Κύπριους της Διασποράς. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Κύπριοι της Διασποράς και να έχουν τη μόνιμη διαμονή τους σε χώρα του εξωτερικού για συνεχή περίοδο δέκα (10) τουλάχιστον ετών προτού υποβάλουν την αίτησή τους για χορήγηση υποτροφίας. Περισσότερες πληροφορίες για τις υποτροφίες στον σύνδεσμο: εδώ

3. Υποτροφίες για το Προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας ή/και της Εθνικής Φρουράς:

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει τέσσερις (4) υποτροφίες για το προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας της Κύπρου ή/και της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου. Προϋπόθεση για την παραχώρηση της υποτροφίας είναι η εξασφάλιση θέσης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι υποτροφίες αφορούν μόνο τους νεοεισερχόμενους φοιτητές/τριες για εισδοχή από Σεπτέμβριο 2021. Η κάθε υποτροφία θα καλύπτει το δεύτερο 50% των διδάκτρων (αφού πρώτα οι υποψήφιοι καταβάλουν το πρώτο 50%).

4. Υποτροφία σε Σύριους πρόσφυγες:

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει μία (1) υποτροφία σε Σύριους πρόσφυγες που αναγκάστηκαν να διακόψουν τις σπουδές τους και επιθυμούν να τις συνεχίσουν στη χώρα που τους παραχώρησε άσυλο. Προϋπόθεση για την παραχώρηση της υποτροφίας είναι η εξασφάλιση θέσης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου για φοίτηση το Σεπτέμβριο του 2021. Η υποτροφία καλύπτει πλήρη δίδακτρα και διαμονή.

5. Υποτροφίες για φοιτητές από Σαουδική Αραβία:

To Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει πέντε (5) υποτροφίες προς διεθνείς υποψήφιους φοιτητές από τη Σαουδική Αραβία που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση σε συμβατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα (επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού). Οι υποτροφίες καλύπτουν 50% των διδάκτρων του συμβατικού προγράμματος σπουδών και εξαιρούνται τα αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα: Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση, Μηχανική Πετρελαίων, Σπουδές Φύλου, ΜΒΑ, ΤΙΜΕ ΜΒΕ, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Intelligent Critical Infrastructure Systems κ.λπ.

Γενικές Πληροφορίες: Πληροφορίες δίδονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο