Economic Strategy
ΠΜΣ Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη
Msc in Data Science
Κατανεμημένα Συστήματα

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (M.Sc. in HRM) (2020-2021)

Παράταση υποβολής αιτήσεων: 30.6.2020

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις μέχρι 30.6.2020 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που θα αρχίσουν το Σεπτέμβριο του 2020, όπως αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη εδώ

Τριάντα (30) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ).

Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Α.Δ.) είναι ένας σημαντικός παράγοντας της ανταγωνιστικότητας, αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας οποιουδήποτε οργανισμού. Με πίστη σε αυτήν την πραγματικότητα, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, προσφέρει ένα καινοτόμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MSc in Human Resource Management).

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει γνώσεις στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες σχετικά με τη διαχείριση ατόμων και ομάδων στους οργανισμούς. Ο κύριος σκοπός του είναι να προσφέρει στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες ένα εποικοδομητικό περιβάλλον μάθησης μέσα από το οποίο να κατανοηθεί η αξία και η συμβολή της Δ.Α.Δ στην ευημερία των οργανισμών. Κύριο χαρακτηριστικό που προσδιορίζει το πρόγραμμα είναι η επικέντρωση τόσο στη θεωρία όσο και στην πρακτική της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

Με βάση τα πιο πάνω, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα αποκτήσουν ένα ισχυρό υπόβαθρο, είτε για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο στο συγκεκριμένο τομέα ή να γίνουν επιτυχημένοι επαγγελματίες Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού σε διάφορα εργασιακά περιβάλλοντα. Το Πρόγραμμα παρέχει ευρεία και εις βάθος γνώση στον τομέα της ΔΑΔ ώστε να εφοδιάζει τους/τις απόφοιτούς του με σημαντικό πλεονέκτημα για τη μετέπειτα καριέρα τους. Έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που υιοθετήθηκαν σε παρόμοια προγράμματα σε κορυφαία πανεπιστήμια και είναικατάλληλο για άτομα με ή χωρίς προηγούμενο υπόβαθρο στον τομέα της ΔΑΔ.

Το Πρόγραμμα θα βοηθήσει επιπρόσθετα τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες να ενδυναμώσουν πέραν των γνωστικών τους δεξιοτήτων και τις επικοινωνιακές, αναλυτικές και κοινωνικές δεξιότητές τους.

Κριτήρια και Διαδικασία Εισδοχής Φοιτητών και Φοιτητριών

Ακαδημαϊκά Κριτήρια

 • Αναγνωρισμένο Προπτυχιακό Δίπλωμα, με ελάχιστο βαθμό 7.0 (από τα 10) ή ισοδύναμα (π.χ. 2:1, με βάση το σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου).
 • Η θεματική ενότητα του πτυχίου δεν είναι καθοριστικής σημασίας. Η ειδίκευση τους όσον αφορά το πτυχίο τους μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε τομέα. • Απαιτήσεις Αγγλικής Γλώσσας
 • Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, ισοδύναμου επιπέδου τουλάχιστον C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς Ξένων Γλωσσών, π.χ. μέσω μίας από τις ακόλουθες εξετάσεις (δεν είναι απαραίτητο για αιτητές/αιτήτριες οι οποίοι/ες έχουν λάβει πτυχία αγγλόγλωσσου πανεπιστημιακού προγράμματος): - IELTS 7.0 - Aptis Advanced: C1 - IGCSE/GCE B - TOEFL iBT 95
 • Δύο (2) Οι συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς και/ή προϊσταμένους/ες (κατά προτίμηση η μία από ακαδημαϊκό).

Πληροφορίες από τον Συντονιστή Προγράμματος και τη Γραμματεία του Τμήματος: Συντονιστής Προγράμματος Κωνσταντίνος Κωστογλούδης Τηλ.: +357-22893635 mschrm@ucy.ac.cy

Κούρρη-Χριστοδούλου Μύρια Τηλ.: +35722893650 bamyria@ucy.ac.cy

Καλαποδά Δώρα Τηλ: +35722893740 kalapoda.theodora@ucy.ac.cy

Ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/mschrm/el/

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Υποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού υποβάλλονται MONON ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου 26 http://ucy.ac.cy/postgraduate_appl, μέχρι 30.6.2020 και ώρα 12 το μεσημέρι.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές. Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. Βιογραφικό σημείωμα (Curriculum Vitae).

2. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων (μεταπτυχιακού και πτυχιακού επιπέδου) ή Βεβαίωση Αποφοίτησης. (Σε περίπτωση εισδοχής σε πρόγραμμα, πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα πτυχίων θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την αποδοχή της θέσης.

3. Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προγράμματα σπουδών.

4. Σύντομη έκθεση μέχρι 2 σελίδες προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων.

5. Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων.

Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. (Επειδή σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές επιστολές, παρακαλείστε, προτού υποβάλετε την αίτηση σας, να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος στο οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, για να βεβαιωθείτε για τον αριθμό). Ο/η υποψήφιος/α που θα του προσφερθεί θέση θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από την Εκδίδουσα Αρχή. Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αιτήσεως οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους.

Δίδακτρα:

Προγράμματα επιπέδου Μάστερ:

 • €5.125 για κάθε πρόγραμμα Μάστερ με τις πιο κάτω εξαιρέσεις:

Αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών:

 • €10.250 Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
 • € 8.000 Μάστερ στη Μηχανική Πετρελαίων
 • €10.000 Master in Business Economics (Technology, Innovation Management and Entrepreneurship – TIME MBE)
 • €7.500 Μάστερ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • €6.500 Μάστερ Intelligent Critical Infrastructure Systems

Στα δίδακτρα του Εφαρμοσμένου Προγράμματος Σχολικής Ψυχολογίας προστίθεται τέλος εποπτευόμενης κλινικής άσκησης ύψους €1000 το οποίο διατίθεται για τη μίσθωση υπηρεσιών εποπτείας από εγγεγραμμένους επαγγελματίες ψυχολόγους.

Προγράμματα Διδακτορικού επιπέδου:

Κάτοχοι Διπλώματος Μάστερ:

 • Συνολικό ποσό διδάκτρων €4.000

Μη Κάτοχοι Διπλώματος Μάστερ:

 • Συνολικό ποσό διδάκτρων €6.500 (νοουμένου ότι ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους και αποκτήσουν το διδακτορικό τίτλο σε 6 έτη/12 εξάμηνα).
 • Κάθε έτος φοίτησης πέραν των 6 ετών με μέγιστη διάρκεια σπουδών τα 8 έτη (16 εξάμηνα) αντιστοιχεί σε καταβολή διδάκτρων €1.250 κάθε έτος (€625 το εξάμηνο). Το ανώτατο ποσό διδάκτρων για τα διδακτορικά προγράμματα είναι €9.000.

Πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας (ισχύει για όλους τους Διδακτορικούς Φοιτητές):

Στα δίδακτρα του Εφαρμοσμένου Διδακτορικού Προγράμματος Κλινικής Ψυχολογίας προστίθεται τέλος εποπτευόμενης κλινικής άσκησης ύψους €1.000 το οποίο διατίθεται για τη μίσθωση υπηρεσιών εποπτείας από εγγεγραμμένους επαγγελματίες ψυχολόγους.

ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ERASMUS+

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω του προγράμματος «Erasmus+ Master Degree Loans» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στο πλαίσιο της στρατηγικής του για διεθνοποίηση, δανειοδοτεί φοιτητές για την εκπόνηση μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Μάστερ σε προγράμματα πλήρους φοίτησης. Οι φοιτητές θα πρέπει να διαμένουν σε οποιαδήποτε από τις 32 χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ και να μεταβούν στην Κύπρο για να παρακολουθήσουν το μεταπτυχιακό τους πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ποιοι μπορεί να υποβάλουν αίτηση για δάνειο:

 • Να κατέχουν αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό δίπλωμα προπτυχιακού επιπέδου (Bachelor degree) ή να έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών τους.
 • Το πανεπιστημιακό δίπλωμα προπτυχιακού επιπέδου να προέρχεται από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα εκτός Κύπρου.
 • Να έχουν υποβάλει αίτηση και γίνει δεκτοί για φοίτηση σε ένα από τα 15 προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης.
 • Να είναι μόνιμοι κάτοικοι σε Χώρα του προγράμματος Erasmus+ (με εξαίρεση την Κύπρο).
 • Να μην έχουν ήδη συνάψει άλλο δάνειο μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση δανείου Erasmus+ Master Degree Loan, μπορούν να ενημερωθούν για τα προγράμματα σπουδών που συμμετέχουν στο σχέδιο, για τις 32 χώρες του προγράμματος, καθώς και για άλλες πρόνοιες του δανείου από τον ιστότοπο της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών (εδώ).

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1. Υποτροφίες «Ευαγόρας και Πράξανδρος» σε Νεοεισερχόμενους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές (επιπέδου Διδακτορικού και Μάστερ)

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) χορηγεί πλήρεις και μερικές υποτροφίες σε νέους Διδακτορικούς φοιτητές ενώ σε νέους φοιτητές επιπέδου Μάστερ χορηγεί μόνο μερικές υποτροφίες. Οι υποτροφίες απευθύνονται σε νεοεισερχόμενους φοιτητές μόνο και έχουν ως στόχο την προσέλκυση υψηλού επιπέδου φοιτητών και την οικονομική στήριξη των φοιτητών του Ιδρύματος. Οι υποτροφίες χορηγούνται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών και κατατάσσονται σε δύο είδη: πλήρεις (δίδακτρα συν ετήσιο επίδομα ύψους €8.000) και μερικές (πλήρης κάλυψη διδάκτρων). Οι υποψήφιοι για υποτροφία θα πρέπει να το δηλώσουν στο Βήμα 11 της ηλεκτρονικής αίτησης. Περισσότερες πληροφορίες για τις υποτροφίες στους συνδέσμους:

Υποτροφίες Πράξανδρος 

Υποτροφίες Ευαγόρας 

2. Υποτροφίες για σπουδές σε μεταπτυχιακά προγράμματα σε Κύπριους της Διασποράς:

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει (25) υποτροφίες για νεοεισερχόμενους φοιτητές Μάστερ σε Κύπριους της Διασποράς. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Κύπριοι της Διασποράς και να έχουν τη μόνιμη διαμονή τους σε χώρα του εξωτερικού για συνεχή περίοδο δέκα (10) τουλάχιστον ετών προτού υποβάλουν την αίτησή τους για χορήγηση υποτροφίας. Περισσότερες πληροφορίες για τις υποτροφίες στον σύνδεσμο:  Υποτροφίες Αποδήμων 

3. Υποτροφίες για το Προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας ή/και της Εθνικής Φρουράς:

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει τέσσερις (4) υποτροφίες για το προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας της Κύπρου ή/και της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου. Προϋπόθεση για την παραχώρηση της υποτροφίας είναι η εξασφάλιση θέσης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι υποτροφίες αφορούν μόνο τους νεοεισερχόμενους φοιτητές/τριες για εισδοχή από Σεπτέμβριο 2020. Η κάθε υποτροφία θα καλύπτει το δεύτερο 50% των διδάκτρων (αφού πρώτα οι υποψήφιοι καταβάλουν το πρώτο 50%).

4. Υποτροφία σε Σύριους πρόσφυγες

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει μία (1) υποτροφία σε Σύριους πρόσφυγες που αναγκάστηκαν να διακόψουν τις σπουδές τους και επιθυμούν να τις συνεχίσουν στη χώρα που τους παραχώρησε άσυλο. Προϋπόθεση για την παραχώρηση της υποτροφίας είναι η εξασφάλιση θέσης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου για φοίτηση το Σεπτέμβριο του 2020. Η υποτροφία καλύπτει πλήρη δίδακτρα και διαμονή. Γενικές Πληροφορίες: Πληροφορίες δίδονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα