Πανεπιστήμιο Κρήτης: Δ.Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία (2020-2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Οι ενδιαφερόµενοι και ενδιαφερόµενες να φοιτήσουν στο Διιδρυµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οθωµανική Ιστορία του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µέχρι τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2020. Το πρόγραµµα οδηγεί, µετά από διετείς σπουδές, στην απόκτηση Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οθωµανική Ιστορία αναγνωρισµένου από το Υπουργείο Παιδείας.

H υποβολή της αίτησης συµµετοχής στο πρόγραµµα και των σχετικών δικαιολογητικών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηµιουργήσουν λογαριασµό χρήστη, να συµπληρώσουν την αίτηση συµµετοχής, αναρτώντας και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά (ως αρχεία τύπου pdf· µέγιστο επιτρεπόµενο µέγεθος κάθε αρχείου: 2ΜΒ· συνολικό µέγιστο επιτρεπόµενο µέγεθος αρχείων: 20ΜΒ), και να την οριστικοποιήσουν πριν από τη λήξη της προθεσµίας.

Απαιτούµενα δικαιολογητικά, πέραν της αίτησης συµµετοχής: 

  1. πτυχίο ή βεβαίωση ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών, 
  2. πιστοποιητικό σπουδών µε αναλυτική βαθµολογία όλων των προπτυχιακών µαθηµάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθµός πτυχίου, 
  3. αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα, 
  4. πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών (ελάχιστη απαίτηση: επίπεδο Β2 στην αγγλική), 
  5. γραπτή ερευνητική πρόταση περ. 2-3 σελίδων για ένα θέµα οθωµανικής ιστορίας µε σαφή έκθεση και ανάπτυξη ενός συγκεκριµένου ερευνητικού ερωτήµατος και της µεθοδολογίας για την πραγµάτευσή του, λαµβάνοντας υπόψη τη σχετική προηγούµενη έρευνα, και παραθέτοντας ενδεικτική βιβλιογραφία, 
  6. πτυχιακή/διπλωµατική ή µία (1) σεµιναριακή εργασία που έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο πανεπιστηµιακού προγράµµατος σπουδών, 
  7. δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή άλλο επίσηµο έγγραφο που βεβαιώνει την ταυτοπροσωπία του υποψηφίου, 
  8. οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ο υποψήφιος κρίνει ότι µπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του


Τα δικαιολογητικά δεν απαιτείται να είναι επικυρωµένα. Πρέπει όµως να είναι πλήρη, ευκρινή και ευανάγνωστα. Θα πραγµατοποιηθεί έλεγχος γνησιότητας των τίτλων όσων υποψηφίων γίνουν δεκτοί στο Πρόγραµµα. Κάθε δικαιολογητικό πρέπει να είναι σε ένα ενιαίο αρχείο pdf. Δεν γίνονται αποδεκτά δικαιολογητικά µε µερική αποτύπωση των σελίδων ούτε φωτογραφίες των δικαιολογητικών.

Επιπλέον οι υποψήφιοι οφείλουν να µεριµνήσουν έτσι ώστε τουλάχιστον δύο (2) καθηγητές µε γνώση της ακαδηµαϊκής ικανότητας και της προσωπικότητάς τους να αποστείλουν συστατικές επιστολές για εκείνους από την ιδρυµατική διεύθυνση email τους απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση history-archaeology@ia.uoc.gr

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη, είτε µε φυσική παρουσία στο Ρέθυµνο είτε µέσω τηλεδιάσκεψης, από την επιτροπή επιλογής µεταπτυχιακών φοιτητών.

Αίτηση για εισαγωγή στο Πρόγραµµα επιτρέπεται να καταθέσουν πτυχιούχοι τµηµάτων ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστηµών ελληνικών πανεπιστηµίων και αναγνωρισµένων οµοταγών πανεπιστηµίων της αλλοδαπής. Πτυχιούχοι άλλων τµηµάτων πανεπιστηµίων και των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων γίνονται δεκτοί κατά περίπτωση εφόσον το πτυχίο τους προέρχεται από τµήµα συγγενές µε το γνωστικό αντικείµενο του Π.Μ.Σ. στην Οθωµανική Ιστορία ή εφόσον προκύπτει από το πτυχίο τους ότι έχουν παρακολουθήσει ικανό αριθµό σχετικών µαθηµάτων. Αίτηση µπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναµένεται να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους µέχρι τον Σεπτέµβριο 2020.

Οι υποψήφιοι των οποίων το πτυχίο προέρχεται από ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής στο Διιδρυµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οθωµανική Ιστορία. Εφόσον όµως γίνουν δεκτοί στο Πρόγραµµα, οφείλουν να προσκοµίσουν πριν από το πέρας των σπουδών τους αναγνώριση του πτυχίου τους από τον Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειµένου να τους απονεµηθεί Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 34, παρ. 7, του ν.4485/2017.

Υποψήφιοι προερχόµενοι από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αποτανθούν στις ελληνικές προξενικές αρχές του τόπου κατοικίας τους σχετικά µε τις προϋποθέσεις για τη λήψη βίζας και άδειας παραµονής για τις σπουδές τους.

Ο µέγιστος αριθµός φοιτητών που θα γίνουν δεκτοί στο Πρόγραµµα ορίζεται σε δέκα (10).

Το αποτέλεσµα της διαδικασίας εισαγωγής θα ανακοινωθεί ως την Παρασκευή 8 Μαΐου.  Τα µαθήµατα θα ξεκινήσουν στις 21 Σεπτεµβρίου 2020 και θα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα.

Πληροφορίες: Γραµµατεία Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, κ. Αναστασία Τζανουδάκη, τηλ. 2831077379, email history-archaeology@ia.uoc.gr, και στην ιστοσελίδα του τμήματος. 


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
Public Policy and Management

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα