Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων-Οινολογία
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
MBA Agribusiness
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία (2019-2020)

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία. Το πρόγραμμα οδηγεί, μετά από διετείς σπουδές, στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας.

Τα προσφερόμενα σεμινάρια καλύπτουν τους τομείς της σύγχρονης ελληνικής & ευρωπαϊκής ιστορίας καθώς και της κοινωνικής θεωρίας. Δεκτοί ως υποψήφιοι/ες για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία γίνονται πτυχιούχοι τμημάτων ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου ελληνικών ΑΕΙ, καθώς και αναγνωρισμένων οµοταγών πανεπιστημίων της αλλοδαπής.

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας εδώ, στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση συμμετοχής που θα βρείτε πατώντας εδώ.

β. Αντίγραφο του πτυχίου. Για τους πτυχιούχους των Α.Ε.Ι. εξωτερικού απαιτείται το αντίγραφο πτυχίου να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση και από πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ότι έχουν ήδη καταθέσει το πτυχίο τους για αναγνώριση. Οι τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν τις εγγραφές στο Πρόγραμμα. να υποβάλλουν προσωρινά Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση περάτωσης σπουδών

γ. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.

δ. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επιστημονική δραστηριότητα, η διδακτική/επαγγελματική εμπειρία και η ευρύτερη κοινωνική δραστηριότητα του υποψήφιου ή της υποψήφιας.

ε. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών.

στ. Γραπτή ερευνητική πρόταση για ένα θέμα Σύγχρονης Ελληνικής ή Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Η ερευνητική πρόταση πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει:

  • αναλυτική και σαφή έκθεση ενός συγκεκριμένου ερευνητικού ερωτήματος
  • παρουσίαση της έρευνας που έχει τυχόν προηγηθεί σχετικά με το θέμα
  • τεκμηρίωση της πρωτότυπης συμβολής του υποψηφίου στη σχετική έρευνα
  • μεθοδολογία
  • ενδεικτική βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα της πρότασης

ζ. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επισήμου εγγράφου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που να βεβαιώνει την ταυτοπροσωπία του υποψηφίου.

η. Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που κατά την κρίση του/της υποψηφίου/ας θα βοηθούσε στην επιλογή του/της (συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις, πτυχιακές ή σεµιναριακές εργασίες κ.ά.).

θ. Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς/ές υποψηφίους/ες.

Πληροφορίες για την εξεταστέα ύλη στην ιστοσελίδα του τμήματος: http://www.history-archaeology.uoc.gr

Επίσης οι υποψήφιοι/ες θα εξεταστούν στα αγγλικά και, επιπροσθέτως, για όποιον φοιτητή το επιθυμεί σε δεύτερη ευρωπαϊκή γλώσσα της επιλογής του/της. Οι εξετάσεις θα γίνουν στις 25 Σεπτεμβρίου 2019 (οι γραπτές εξετάσεις) και 26 Σεπτεμβρίου 2019 (οι προφορικές εξετάσεις). Οι ακριβείς ώρες των εξετάσεων θα αναρτηθούν τον Σεπτέμβριο, στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Προθεσμία
Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μέχρι και 18 Σεπτεμβρίου 2019.

<meta charset="utf-8"/>Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στη Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας τηλ. 28310/77379 & 28310/77337 & στην ιστοσελίδα του προγράμματος, εδώ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παυλίνα Καραναστάση

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα