ΠΜΣ Συμβουλευτικής- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
MBA Agribusiness
International Hellenic University

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία (2018-2019)

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία. Το πρόγραμμα οδηγεί, μετά από διετείς σπουδές, στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας. Τα προσφερόμενα σεμινάρια καλύπτουν τους τομείς της σύγχρονης ελληνικής & ευρωπαϊκής ιστορίας καθώς και της κοινωνικής θεωρίας. Δεκτοί ως υποψήφιοι/ες για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία γίνονται πτυχιούχοι τμημάτων ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου ελληνικών ΑΕΙ, καθώς και αναγνωρισμένων οµοταγών πανεπιστημίων της αλλοδαπής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις του Π.Μ.Σ. στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία.

β. Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου. Για τους πτυχιούχους των Α.Ε.Ι. εξωτερικού απαιτείται το επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση και από πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ότι έχουν ήδη καταθέσει το πτυχίο τους για αναγνώριση.

γ. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.

δ. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επιστημονική δραστηριότητα, η διδακτική/επαγγελματική εμπειρία και η ευρύτερη κοινωνική δραστηριότητα του υποψήφιου ή της υποψήφιας.

ε. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών.

στ. Γραπτή ερευνητική πρόταση για ένα θέμα Σύγχρονης Ελληνικής ή Ευρωπαϊκής Ιστορίας.

ζ. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επισήμου εγγράφου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που να βεβαιώνει την ταυτοπροσωπία του υποψηφίου.

η. Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που κατά την κρίση του/της υποψηφίου/ας θα βοηθούσε στην επιλογή του/της (συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις, πτυχιακές ή σεµιναριακές εργασίες κ.ά.).

θ. Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς/ές υποψηφίους/ες.

Πληροφορίες για την εξεταστέα ύλη στην ιστοσελίδα του τμήματος: http://www.history-archaeology.uoc.gr

Oι υποψήφιοι/ες θα εξεταστούν στα αγγλικά και, επιπροσθέτως, για όποιον φοιτητή το επιθυμεί σε δεύτερη ευρωπαϊκή γλώσσα της επιλογής του/της. Οι εξετάσεις θα γίνουν στις 13 Φεβρουαρίου 2019 στις 11:00 (οι γραπτές εξετάσεις) και 14 Φεβρουαρίου 2019 στις 11:00 (οι προφορικές εξετάσεις).

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές ως τις 4 Φεβρουαρίου 2019, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου Οδός Ανδρέα Παπανδρέου, Γάλλος Τ.Κ 74100 Ρέθυμνο Ο αριθμός εισακτέων δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 15 ετησίως.

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας τηλ. 28310/77379 & 28310/77337 & στην ιστοσελίδα http://www.history-archaeology.uoc.gr

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παυλίνα Καραναστάση

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα