Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις (2022-2023)

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσουν θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινικές παρεμβάσεις στις εξαρτήσεις» που οργανώνουν από κοινού.

Ο σκοπός του Προγράμματος είναι να παρέχει εφαρμοσμένες κλινικές γνώσεις στον τομέα της χρήσης, κατάχρησης και εξάρτησης ουσιών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που θα ολοκληρώσουν το διετές αυτό πρόγραμμα θα αποκτήσουν εκπαίδευση και ιδιαίτερα τις κλινικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να μπορούν να εργαστούν σε κέντρα πρόληψης, σε προγράμματα απεξάρτησης και σε δομές και οργανισμούς όπου εφαρμόζονται παρεμβάσεις που αφορούν τη χρήση/κατάχρηση ουσιών και την εξάρτηση σε αυτές. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα παρέχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση στον εθισμό, με έμφαση στην ερευνητικά τεκμηριωμένη (evidence-based) γνώση και πρακτική στις βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικο-περιβαλλοντικές προσεγγίσεις των περίπλοκων προβλημάτων της εξάρτησης από ουσίες καθώς και την αποτελεσματική πρόληψη. Κατά την φοίτησή τους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα προετοιμαστούν μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων και εργαστηρίων αλλά και από κλινική εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης σε ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων για την βελτίωση των ψυχολογικών και κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν άτομα σε δομές απεξάρτησης. Για παράδειγμα, οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα είναι επαρκείς στην ατομική και ομαδική συμβουλευτική παρέμβαση με άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ουσιοεξαρτήσεων (π.χ. αλκοόλ) αλλά και στην ενδυνάμωση του οικογενειακού συστήματος των ατόμων αυτών. Επιπλέον, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες θα αποκτήσουν επάρκεια στην δημιουργία, εφαρμογή και αξιολόγηση προληπτικών προγραμμάτων σε σχολεία και κοινότητες. Οι φοιτητές /τριες θα εκπαιδευτούν στην εφαρμογή καλών πρακτικών και δεοντολογικά ενημερωμένης κλινικής πράξης. Τέλος, θα αποκτήσουν γνώση και εμπειρία στην έρευνα στο εξειδικευμένο αντικείμενο των εξαρτήσεων.

Η διάρκεια φοίτησης, για την απόκτηση του παραπάνω τίτλου, είναι τα τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα (2 εξάμηνα για μαθήματα και 2 εξάμηνα για πρακτική άσκηση και ερευνητική διπλωματική εργασία).

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης, απαιτεί φυσική παρουσία και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η επίσημη γλώσσα του Προγράμματος είναι η ελληνική.

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται, κατ' ανώτατο όριο, σε δώδεκα φοιτητές (12) κάθε δύο χρόνια. Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων/Σχολών Ψυχολογίας, Ιατρικής και Κοινωνικής Εργασίας της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το Πρόγραμμα δεν έχει δίδακτρα.

Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται από Επιτροπή Επιλογής και χωρίζεται σε 2 φάσεις:

Α’ φάση:

Κριτήρια επιλογής:

α) βαθμός πτυχίου (10%)
β) συνάφεια και βαθμός πτυχιακής εργασίας (10%)
γ) τυχόν ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία (10%)
δ) επίδοση σε γραπτή εξέταση (30%)

Η γραπτή εξέταση αφορά στις θεματικές περιοχές των μεθόδων έρευνας στις εξαρτήσεις και στις κλινικές εφαρμογές που προκύπτουν από εμπειρικές μελέτες και θα βασίζεται στην κριτική ανασκόπηση δημοσιευμένου επιστημονικού άρθρου από αγγλόφωνο περιοδικό.

Διαδικασία:

Πραγματοποιείται μοριοδότηση σύμφωνα με τα κριτήρια α, β, γ και δ. Η επιτυχία στη γραπτή εξέταση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην επόμενη φάση.

Με βάση την ανωτέρω μοριοδότηση και ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων, στην επόμενη φάση θα κληθεί τουλάχιστον ο διπλάσιος αριθμός υποψηφίων (24) από τον αριθμό ΜΦ που μπορούν να εισαχθούν στο πρόγραμμα. 

Β’ φάση:

ε) ατομική συνέντευξη (40%)

Η συνέντευξη καλύπτει θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και αποβλέπει στη διαπίστωση της γενικής κατάρτισης των υποψηφίων και της ικανότητάς τους να ανταποκρίνονται στις ουσιαστικές απαιτήσεις του Προγράμματος, συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον αλλά και την επιστημονική επάρκειά τους σε σχέση με την ουσιοεξάρτηση.

Η τελική βαθμολογία και κατάταξη των υποψηφίων (επιτυχόντων και επιλαχόντων) προκύπτει από τα μόρια των α, β, γ και δ και ε. Δεν μπορεί να εισαχθεί στο Πρόγραμμα υποψήφια/ος που συγκέντρωσε κάτω από 50 μόρια, ανεξάρτητα από το αν δεν έχουν καλυφθεί και οι 12 διαθέσιμες θέσεις.

Η Επιτροπή Επιλογής μετά την αξιολόγηση που προαναφέρθηκε, συντάσσει τον τελικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, τον οποίο και ανακοινώνει.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω:

1. Αίτηση συμμετοχής. Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση από την ιστοσελίδα του Προγράμματος http://addictions.psychology.uoc.gr/
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
3. Δικαιολογητικά
3.1. Αντίγραφο Πτυχίου με Μ.Ο. βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 7 ή βαθμός που αντιστοιχεί σε αυτό. Οι τελειόφοιτοι που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις λήψης πτυχίου και απομένει η ορκωμοσία τους μπορούν να καταθέσουν σχετική βεβαίωση της γραμματείας. Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, απαιτείται ισοτιμία από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ή φωτοαντίγραφο της αίτησης ισοτιμίας που έχει κατατεθεί στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με την προϋπόθεση ότι το πιστοποιητικό ισοτιμίας θα κατατεθεί έως την εγγραφή στην περίπτωση επιτυχίας εισαγωγής στο ΔΠΜΣ). Δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων/Σχολών, οι οποίοι - εφόσον γίνουν δεκτοί - έχουν δυνατότητα εγγραφής στο ΔΠΜΣ, εφόσον ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2022. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπολογίζεται ο μέχρι την υποβολή της αίτησης ισχύων μέσος όρος βαθμολογίας
3.2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων, στο οποίο να έχουν επισημανθεί τα σχετικά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα μαθήματα.
3.3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
3.4 Μια σελίδα με τον τίτλο, την περίληψη και τον επιβλέποντα της πτυχιακής εργασίας, εφόσον υπάρχει.
3.5. Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C1 τουλάχιστον, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που βρίσκεται σε ισχύ.
3.6. Δήλωση του Ν. 1599/86 για το αν είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλα διδακτορικά ή μεταπτυχιακά προγράμματα και αν ναι, σε ποια.

Αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών (με την παραπάνω σειρά) από την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 μέχρι την Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022:

Ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση postgradpsy@uoc.gr ως ΕΝΑ αρχείο μορφής Portable Document Format (PDF), το οποίο θα φέρει το όνομα του/της υποψηφίου/ιας.

Χρονοδιάγραμμα

Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022: Λήξη υποβολής αιτήσεων
Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022: Γραπτή εξέταση
Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022: Ενημέρωση υποψήφιων που θα κληθούν για συνεντεύξεις (στην περίπτωση που ο αριθμός υπερβαίνει τους 24)
Τρίτη 20 και Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022: Συνεντεύξεις

Για την ακριβή ώρα και τον χώρο διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του προγράμματος ενώ για τις ώρες και τον χώρο διεξαγωγής των συνεντεύξεων η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί μέσω e-mail από τη Γραμματεία.

26 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2022: Εγγραφές
3 Οκτωβρίου 2022: Έναρξη μαθημάτων

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας (τηλ. 2831077577, e-mail postgradpsy@uoc.gr)

Δείτε την προκήρυξη εδώ


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο