Economic Strategy
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
MBA Agribusiness
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων (2019-2020)

Παράταση υποβολης αιτήσεων για το πρόγραμμα έως 12/06/2019 και ώρα 23:59.

Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ,ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020.

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων" σε εφαρμογή του Ν. 4485/2017, του ΦΕΚ Επανίδρυσης (Β' 2139/11.06.2018) και του ΦΕΚ Κανονισμού (Β’ 2586/03.07.2018), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων» (MSc in "Emergencies and Intensive Care in Children, Adolescents and Young Adults"), μετά από σπουδές διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα σε όλα τα σύγχρονα θέματα της Επείγουσας και Εντατικής Θεραπείας Παίδων, Εφήβων και Νέων. Στα πλαίσια του μετεκπαιδευτικού αυτού προγράμματος, προσεγγίζονται οι βασικές αρχές έρευνας, βιοηθικές και νομικές πτυχές, η δομημένη προσέγγιση και αντιμετώπιση κρίσιμων για τη ζωή καταστάσεων, οι αρχές και σχεδιασμός Επείγουσας Ιατρικής όπως αυτές διατυπώνονται σήμερα και πρακτική εφαρμογή αυτών, οι εξελίξεις και τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες στον χώρο της Εντατικής Θεραπείας Παιδιών, Εφήβων και Νέων ενηλίκων, καθώς και συναφή θέματα παθοφυσιολογίας, γενετικής, επιδημιολογίας, απεικόνισης, ανοσολογίας και λοιμώξεων.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε μια ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της σύγχρονης επιστήμης όπως είναι η Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο γνωσιολογικό και επιστημονικό πεδίο των πρόσφατα δυναμικά αναπτυσσόμενων πολυδύναμων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. Επίσης, να εφοδιάσει ιατρούς, νοσηλευτές αλλά και άλλους επιστήμονες από το χώρο των Επιστημών Υγείας με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά και πρακτικές και διοικητικές δεξιότητες που αφορούν στην Εντατική Θεραπεία και Επείγουσα Ιατρική στην Παιδική, Εφηβική και Νεανική ηλικία.

Η διάρκεια φοίτησης για την απόκτησητου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα: 2 εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση και συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας. Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η παρακολούθηση υποχρεωτική.

H διάρθρωση των μαθημάτων θα είναι τέτοια ώστε να καθίσταται εφικτή η παρακολούθηση του Προγράμματος και από εργαζόμενους.

Η Γλώσσα του Προγράμματος τόσο στη διδασκαλία όσο και στη συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας είναι η ελληνική.

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι

α) Ιατρικής ή Νοσηλευτικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής,

β) Νοσηλευτικής ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής,

γ) άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου όπως Φυσικοθεραπείας, Επισκεπτών Υγείας, Μαιευτικής,

δ) μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρου 34 του Ν. 4485/2017. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους αλλά πρόκειται να τις ολοκληρώσουν πριν την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται, κατ' ανώτατο όριο, σε είκοσι (20) φοιτητές ανά έτος.

Υποβολή Δικαιολογητικών

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

1. Αίτηση συμμετοχής : στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr και τα παρακάτω πιστοποιητικά ή αρχεία 

2. Για πτυχιούχους:

2.1. Αντίγραφο Πτυχίου και

2.2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων

Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού – Επιπρόσθετα καλούνται να υποβάλλουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης που έχει κατατεθεί στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 7 του Ν. 4485/2017, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ)

3. Για τελειόφοιτους:

3.1 Υποβολή Πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση περάτωσης σπουδών (εφόσον υπάρχει)

3.2 Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες. Εάν το πτυχίο δεν είναι επιπέδου Β2 ή ανώτερο, οι υποψήφιοι, θα εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα

3.3 Έκθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετική με τους λόγους εκπόνησης μεταπτυχιακών σπουδών

3.4 Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την διδακτική/επαγγελματική εμπειρία, την επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου

3.5 Δύο (2) συστατικές επιστολές οι οποίες θα σταλούν απ’ ευθείας στη γραμματεία από τους συντάκτες και όχι από τους υποψηφίους

3.6 Φωτογραφία

Για τα σαρωμένα πιστοποιητικά και τα αρχεία

Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου = 2MB Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων = 20MB

Για τη Φωτογραφία

Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg Μέγιστο Μέγεθος: 2MB Διαστάσεις: 200pxx 200px

Για τις Συστατικές Επιστολές

Oι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν με e-mail και πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις. Η αποστολή του e-mail θα πρέπει:

1. να γίνει από τον συντάκτη της συστατικής στη διεύθυνση postgradsecr@med.uoc.gr με την ένδειξη «Συστατική για τον/την υποψήφιο/α κ. (ΕΠΩΝΥΜΟ) του ΠΜΣ "Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων"

2. να γίνει μέχρι καί τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019

3. να γίνει από διεύθυνση e-mail του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης, διαφορετικά από την προσωπική διεύθυνση e-mail του συντάκτη

4. να περιλαμβάνει την ιδιότητα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη.

 

Τέλη Φοίτησης

Για τη φοίτηση στο Πρόγραμμα απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης ύψους 2.400€, για το σύνολο των σπουδών του Προγράμματος. Τα τέλη φοίτησης θα καταβάλλονται σε περιόδους που θα ορίσει η Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος και σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων οργάνων του Πανεπιστημίου, σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης για οποιοδήποτε λόγο, τα καταβληθέντα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται.

Απαλλαγή από τα Τέλη Φοίτησης

Μέχρι 30% του συνολικού αριθμού των εισαχθέντων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) στο Πρόγραμμα, κατόπιν αιτήσεώς τους, απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης εφόσον πληρούνται τα οικονομικά κριτήρια όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017. Εάν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το 30%, τότε επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Προγράμματος. Οι επιτυχόντες ΜΦ που επιθυμούν να κάνουν αίτηση για απαλλαγή, θα κληθούν από τη γραμματεία να υποβάλλουν αίτηση είτε κατά την περίοδο των εγγραφών, είτε αργότερα.

Υποτροφίες

O αριθμός των υποτροφιών που θα απονέμει το Πρόγραμμα θα ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος, στην περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμα ποσά. Οι υποτροφίες μπορούν να έχουν τη μορφή μείωσης των τελών φοίτησης ή μερικής απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης. Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνεται με κοινωνικά/οικονομικά κριτήρια. Επίσης, οι φοιτητές μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες της Ιατρικής Σχολής και άλλων Φορέων. Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά (για την οποία θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση), κατά την περίοδο των εγγραφών ή αργότερα.

Χρονοδιάγραμμα

1 Απριλίου 2019 - 10 Ιουνίου 2019: 12/06/2019 Διάρκεια υποβολής αιτήσεων

19 Ιουνίου 2019: Εξέταση Αγγλικής Γλώσσας

Για την ακριβή ώρα της εξέτασης και το χώρο διεξαγωγής της θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι από τη Γραμματεία ΠΜΣ μέσω e-mail

25 Ιουνίου 2019: Συνέντευξη Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφίων, θα διεξαχθούν συνεντεύξεις καί στις 26 Ιουνίου 2019. Για την ακριβή ώρα των συνεντεύξεων και το χώρο διεξαγωγής τους θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι από τη Γραμματεία ΠΜΣ μέσω e-mail.

Ανακοίνωση Τελικού Πίνακα Επιτυχόντων Φοιτητών: Ιούνιος-Ιούλιος 2019

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2019:

Α. Εγγραφές με προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών:

– Έντυπο εγγραφής

– Αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (αφορά μόνον όσους δεν είχαν προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά κατά τη διάρκεια των αιτήσεων) ή βεβαίωση ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών, για όσους δεν έχουν λάβει το πτυχίο τους

– Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή αντίστοιχου για ξένους υπηκόους Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά, ΔΕΝ θα είναι εφικτή η εγγραφή.

– Για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού το πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή φωτοαντίγραφο της αίτησης που έχει κατατεθεί στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την αντιστοιχία ή την ισοτιμία του πτυχίου (Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 7 του Ν. 4485/2017, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ)

Β. Έναρξη μαθημάτων - Οκτώβριος 2019

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος (τηλ. 2810 394930/4868, 2810 392119 και στο email postgradsecr@med.uoc.gr)

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ "Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων"

Κονδύλη Ευμορφία, Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα