ΟΠΑ - Management Information Systems
ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοικονομικά
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία (2018-2019)

Η Ιατρική Σχολή του Πανε̟πιστηµίου Κρήτης σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρµακευτικής Χηµείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραµµα Μετα̟πτυχιακών Σ̟ουδών (ΠΜΣ) στην "Ογκολογία: Α̟ό την Ογκογένεση έως τη Θερα̟πεία" (ΦΕΚ Ίδρυσης και Κανονισµού 2587/3-7-2018 τ.Β’), το ο̟ποίο οδηγεί στην α̟πόκτηση ∆ι̟λώµατος Μετα̟πτυχιακών Σ̟ουδών (∆ΜΣ) στην Ογκολογία: Α̟πό την Ογκογένεση έως τη Θερα̟πεία.

Αντικείµενο του Προγράµµατος είναι η ̟παροχή υψηλού ε̟πι̟πέδου µετα̟τυχιακής εκ̟αίδευσης στο ε̟ιστηµονικό ̟πεδίο της Ογκολογίας και η ̟προετοιµασία των α̟ποφοίτων του για να ακολουθήσουν µια σταδιοδροµία στον τοµέα της Ογκολογικής έρευνας και ̟πρακτικής. Οι α̟όφοιτοι του Προγράµµατος θα έχουν τη δυνατότητα είτε να ακολουθήσουν ακαδηµαϊκές κατευθύνσεις (εκ̟όνηση διδακτορικής διατριβής ή/και στελέχωση ερευνητικών υ̟ποδοµών και Πανε̟πιστηµίων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό) ή θα µ̟πορούν να εργαστούν σε τµήµατα έρευνας και ανά̟πτυξης εταιρειών (φαρµακευτικών, βιοτεχνολογικών κ.α.) και να ιδρύσουν/στελεχώσουν βιοτεχνολογικές εταιρίες στο χώρο της Ογκολογίας.

Η διάρκεια φοίτησης για την α̟πόκτηση του ∆ΜΣ είναι 3 ακαδηµαϊκά εξάµηνα α̟πό τα ο̟ποία 2 αφορούν στην ̟παρακολούθηση µαθηµάτων και 1 εξάµηνο στην εκ̟όνηση µετα̟πτυχιακής εργασίας. Το Πρόγραµµα είναι ̟πλήρους φοίτησης και η ̟παρακολούθηση υ̟ποχρεωτική. Θα λειτουργήσουν 2 τµήµατα, στην Ιατρική Σχολή στο Ηράκλειο Κρήτης και στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών. Η γλώσσα του Προγράµµατος είναι η Ελληνική και τα µαθήµατα θα διεξάγονται κατά κανόνα κάθε Πέµ̟πτη και Παρασκευή α̟πόγευµα και το Σάββατο το ̟πρωί.

∆εκτοί γίνονται ̟τυχιούχοι τµηµάτων Σχολών Ε̟ιστηµών Υγείας και Τµηµάτων συναφών Σχολών Θετικών Ε̟ιστηµών Πανε̟πιστηµίων, Πολυτεχνικών Σχολών και ΑΤΕΙ (̟π.χ. Ιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοχηµείας, Χηµείας, Χηµικών µηχανικών, Φυσικής, Φαρµακευτικής, Οδοντιατρικής, Βιοτεχνολογίας, Βιο̟ληροφορικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών ̟πεδίων των Ε̟ιστηµών της Ζωής) της ηµεδα̟πής καθώς και α̟πόφοιτοι αντίστοιχων Τµηµάτων αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδα̟πής.

Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδα̟ής οφείλουν να ̟προσκοµίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους α̟πό το ∆ΟΑΤΑΠ. Ε̟ίσης γίνονται δεκτοί α̟πόφοιτοι ΑΕΙ άλλων ειδικοτήτων υ̟πό ̟προϋ̟οθέσεις συµ̟πληρωµατικών κριτηρίων και συνεκτίµηση α̟οδεδειγµένης ε̟παγγελµατικής και ερευνητικής εµ̟πειρίας, ύστερα α̟πό α̟πόφαση της Ειδικής ∆ιιδρυµατικής Ε̟πιτρο̟πής (Ε∆Ε̟).

Αίτηση µ̟πορούν να υ̟ποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές ̟που αναµένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σ̟πουδές τους ̟πριν τις εγγραφές στο Πρόγραµµα.

Ο αριθµός των εισακτέων ορίζεται, κατ' ανώτατο όριο, σε είκοσι ̟πέντε (25) φοιτητές ανά ακαδηµαϊκό έτος.

Α̟παραίτητη ̟προϋ̟πόθεση είναι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε ε̟ί̟εδο τουλάχιστον Β2 µε βάση το Κοινό Ευρω̟παϊκό ̟πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες.

Προθεσμία: 11/1/2019

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα