ΟΠΑ - Management Information Systems
Msc in Data Science
MBA Agribusiness
ΠΜΣ Συμβουλευτικής- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Γλωσσολογία (2018-2019)

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να δεχθεί κατόπιν εξετάσεων έως και 16 πτυχιούχους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλωσσολογία» που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Τα δικαιολογητικά που πρέπει απαραίτητα να κατατεθούν είναι:

  1. Αίτηση συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις.
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή, σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/-α δεν έχει ακόμα ορκιστεί, βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Για τους/τις πτυχιούχους των Α.Ε.Ι. εξωτερικού απαιτείται το αντίγραφο πτυχίου να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση και από πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ότι έχουν ήδη καταθέσει το πτυχίο τους για αναγνώριση.
  3. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο πρέπει να αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
  4. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επιστημονική δραστηριότητα, και ενδεχόμενη επαγγελματική ή/και ερευνητική εμπειρία του/της υποψήφιου/- ιας.
  5. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών. Το επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται είναι το επίπεδο B2.
  6. Σύντομη έκθεση μαθησιακών - ερευνητικών ενδιαφερόντων (500-1.000 λέξεων).
  7. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους/τις αλλοδαπούς/-ές υποψηφίους/-ες.
  8. Οποιαδήποτε επικουρικά στοιχεία (συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις, βραβεία, πτυχιακές ή σεμιναριακές εργασίες κ.ά.), που ο/η υποψήφιος/-α κρίνει ότι θα βοηθήσουν στην πληρέστερη αξιολόγηση της αίτησής του/της.
  9. Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας για τους/τις αλλοδαπούς/-ές υποψήφιους/-ες.

Τα αντίγραφα των παραπάνω δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Για όσους από τους υποψηφίους επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις θα γίνει έλεγχος γνησιότητας των τίτλων. Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με τα ανωτέρω δικαιολογητικά έως και την 30-11-2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας ή να τα αποστείλουν ταχυδρομικά στην διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Φιλολογίας – Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών – 741 00 – Ρέθυμνο

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από 14 έως 16 Ιανουαρίου 2019. Οι ακριβείς χρόνοι και ο τόπος των εξετάσεων θα ανακοινωθούν ως 14-12-2018. Η φοίτηση είναι δωρεάν, αρχίζει το Φεβρουάριο του 2019 και διαρκεί 4 εξάμηνα ενώ προβλέπεται και 1 εξάμηνο παράτασης για την πλήρη φοίτηση. Η μερική φοίτηση διαρκεί 7 εξάμηνα ενώ προβλέπεται και 1 εξάμηνο παράτασης. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική κατά τα 3 πρώτα εξάμηνα με πλήρη φοίτηση και για τα 6 πρώτα εξάμηνα για τη μερική φοίτηση ενώ το επόμενο και τελευταίο εξάμηνο γίνεται η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας.

Στην ιστοσελίδα www.philology.uoc.gr/postgraduate βρίσκονται το έντυπο της αίτησης, πληροφορίες σχετικά με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, το Πρόγραμμα Σπουδών καθώς και η εξεταστέα ύλη ανά κατεύθυνση. Επίσης, κάθε ενδιαφερόμενος/-νη μπορεί να απευθύνεται στη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 2831077306, κ. Γιώργο Μοτάκη, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση pgrad@phl.uoc.gr

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας

Καθηγητής Αλέξης Καλοκαιρινός

Εξεταστέα ύλη
Αίτηση


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα