Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος (2022-2023)

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης δέχεται αιτήσεις εισαγωγής στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.):

"Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να δηλώσουν περισσότερα από ένα Π.Μ.Σ., χωρίς περιορισμούς, αρκεί να τα δηλώσουν με σειρά προτεραιότητας".

1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
2. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΑΣΦΔ): https://mscs.uoc.gr/isbnp/
3. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΜΠ): https://mscs.uoc.gr/ese

Στα Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Χημικοί, Βιολόγοι, Φυσικοί, Περιβαλλοντολόγοι, Γεωπόνοι, Χημικοί Μηχανικοί, πτυχιούχοι Σχολών Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και άλλων Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. ενδεικτικά προερχόμενοι από Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Τεχνολόγων Γεωπόνων, Τεχνολογίας Τροφίμων ή άλλων συναφούς με το Πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου.

Η χρονική διάρκεια του κάθε Μεταπτυχιακού Προγράμματος που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι τέσσερα (4) Ακαδημαϊκά Εξάμηνα, με δυνατότητα αναστολής φοίτησης σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέχρι δώδεκα (12) μήνες μετά από απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος.

Η φοίτηση είναι πλήρης και η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.

Ο αριθμός εισακτέων στο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) υποψήφιους ανά έτος, στο ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΑΣΦΔ) και στο ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΜΠ) σε δέκα (10) ανά έτος.
Οι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. Έλληνες ή αλλοδαποί γίνονται δεκτοί προς εγγραφή ως υποψήφιοι Μ.Δ.Ε.

Η επιλογή θα γίνει βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: α) τα προσόντα, όπως αυτά προκύπτουν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά (λαμβάνοντας υπόψη και τα συνολικά έτη φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου), τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, επίδοση σε τυχόν διπλωματική εργασία και ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, β) την προφορική ή/και γραπτή εξέταση, γ) την άριστη ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

Ο βαθμός πτυχίου των αιτούντων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον επτά (7). Γίνονται δεκτές αιτήσεις και στην περίπτωση που εκκρεμούν μαθήματα για τη λήψη πτυχίου, με την προϋπόθεση ότι ο τελικός βαθμός του πτυχίου τους θα είναι τουλάχιστον επτά (7).

Η προφορική συνέντευξη (ή γραπτή εξέταση) γίνεται σε θέματα ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει: α) στην διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης των υποψηφίων, β) στην αξιολόγηση άλλων χαρακτηριστικών των υποψηφίων και γ) στον προσδιορισμό πιθανών ελλείψεων που θα επέβαλαν παρακολούθηση συμπληρωματικών προπτυχιακών μαθημάτων κ.λ.π.

Υποψήφιοι/ες από χώρες με σύστημα GRE, που αδυνατούν να παραστούν στις συνεντεύξεις, υποχρεούνται να υποβάλλουν πλέον των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αποτελέσματα εξετάσεων GREs στη Χημεία. Η προφορική συνέντευξη ή/ και γραπτή εξέταση πραγματοποιείται από επιτροπή μελών ΔΕΠ. Η εν λόγω επιτροπή υποβάλλει εισήγηση για έγκριση στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ) και η απόφαση επικυρώνεται από την Συνέλευση του Τμήματος.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά
1. ΑΙΤΗΣΗ
2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ή βεβαίωση της Γραμματείας ότι έχουν ολοκληρωθεί οι υποχρεώσεις για την απόκτηση του πτυχίου και εκκρεμεί η ορκωμοσία και βαθμός πτυχίου τουλάχιστον επτά (7).
3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται, για πτυχιούχους ξένων Πανεπιστημίων). Ο έλεγχος θα γίνει σύμφωνα με τον Ν. 4957/τ.Α΄/21-07-2022.
4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ειδίκευση, τίτλος, περίληψη) ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (εάν υπάρχει)
6. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
7. ΔΥΟ (2) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ με πλήρη στοιχεία συντάξαντος, να σταλούν από τον εισηγητή υπογεγραμμένες στο email: tsolis@uoc.gr.
8. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (εάν υπάρχουν)
9. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (εάν υπάρχουν)
10. ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
11. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (μέχρι 1 σελίδα)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 30/01/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας (κ. Β. Τσώλης e-mail: tsolis@uoc.gr). Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν μετά την επιλογή των υποψηφίων.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το εαρινό εξάμηνο 2022-2023 θα γίνουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Η ακριβής ημερομηνία, η πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης και η σειρά των συνεντεύξεων θα αναρτηθούν στις Ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Τμήματος Χημείας εδώ.

Προκήρυξη

Αίτηση

Έντυπο Ενημέρωσης για προσωπικά δεδομένα

Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος-ΟΔΗΓΙΕΣ


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο