Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Κλασική Φιλολογία (2023-2024)

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4485/2017 - ΦΕΚ 114/τ. Α704-08- 2017 (άρθρα 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 44, 45, 85), το άρθρο 8 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Κ.Μ.Σ.) του Π.Μ.Σ με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία» του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - ΦΕΚ: 4398/τ. Β718-08-2022, και την απόφαση της υπ' αριθμ. 849/05-05-2023 Συνεδρίας της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας, το ως άνω Τμήμα του Π. I. για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία». Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται στον αθηναϊκό και τον τοπικό τύπο, το διαδίκτυο και κατά νόμον προβλέπει ρητώς τα εξής:

  •  Α)τους όρους και τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας·
  • Β) τις κατηγορίες πτυχιούχων και τον αριθμό των εισακτέων
  • Γ) τον τρόπο εισαγωγής και τα κριτήρια επιλογής·
  • Δ)τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά· και
  • Ε) τις ημερομηνίες και τον χώρο διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων.

Α) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα πολύ καλά μία τουλάχιστον διεθνή ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική). Η γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται με κατάθεση σχετικού τίτλου επιπέδου Β2 που χορηγείται από αρμόδιους φορείς (Αγγλικά: επίπεδο Lower ή TOEFL (500+]· Γαλλικά: Delf 2· Γερμανικά: Mittelstuffe κλπ.) ή, αν δεν υπάρχει, με γραπτή εξέταση (μετάφραση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου, για να διαπιστωθεί ο ευχερής χειρισμός της διεθνούς βιβλιογραφίας), την οποία διενεργεί Επιτροπή οριζόμενη κατά γλώσσα από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.: «Κλασική Φιλολογία» του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα. Η επάρκεια της ελληνομάθειας πιστοποιείται όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις (π. χ. με κατάθεση Απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου, Πτυχίου Ελληνικής Φιλολογίας ή Πιστοποιητικού ελληνομάθειας Γ' επιπέδου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, και Θρησκευμάτων).

Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
Στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία» του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλολογίας (ή του ενιαίου Φιλοσοφικοί) Τμήματος) των Φιλοσοφικών Σχολών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (των οποίων οι τίτλοι έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμοι των απονεμόμενων τίτλων από τα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής).

Σε ειδικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου Τομέα και της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία» του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. γίνονται δεκτές και υποψηφιότητες πτυχιούχων άλλων  Τμημάτων καθώς και πτυχιούχων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Το είδος και ο αριθμός των πιθανών συμπληρωματικών εξετάσεων γι’ αυτές τις ειδικές περιπτώσεις καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. και οι εξετάσεις διενεργούνται από ειδική Εξεταστική Επιτροπή. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017, μπορούν, μετά από αίτησή τους, να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένα μέλος κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία» που οργανώνεται από το Τμήμα Φιλολογίας του Π. I. όπου υπηρετούν και είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Ο αριθμός των Μεταπτυχιακών Φοιτητών που εγγράφονται κατ' έτος (του ακαδημαϊκού έτους 2023-24 συμπεριλαμβανομένου) στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία» του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. είναι ανάλογος προς τον αριθμό των διαθέσιμων διδασκόντων. Ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία» του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δώδεκα (12) μεταπτυχιακούς φοιτητές: Οι κατηγορίες των εισακτέων είναι δύο (2): α) οι εισακτέοι άνευ γραπτών εξετάσεων και β) οι εισακτέοι κατόπιν γραπτών εξετάσεων.

Γ) ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η εισαγωγή των φοιτητών στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Κλασική Φιλολογία» του Π.Ι. γίνεται με δύο τρόπους: α) άνευ γραπτών εξετάσεων και β) κατόπιν γραπτών εξετάσεων. Οι γραπτές εξετάσεις στα δύο (2) μαθήματα (Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία) και στην ξένη γλώσσα διενεργούνται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου από αρμόδιες τριμελείς Επιτροπές που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος, υπό την εποπτεία της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Προηγείται η εξέταση στην ξένη γλώσσα (για τους υποψήφιους που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2), η επιτυχία στην οποία αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω διαδικασία. Είναι δυνατή η εκ των προτέρων εξέταση στην ξένη γλώσσα κατά τον Ιούνιο, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι.

Ύλη των Γραπτών Εξετάσεων Εισαγωγής:
Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές εξετάζονται στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

α) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
1. Ομήρου Ιλιάδος Ω
2. Σοφοκλέους Ηλέκτρα
3. Θουκυδίδου Ξυγγραφής Βιβλ. Ιο
4. Άγνωστο κείμενο
5. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας από τις αρχές έως και την κλασική εποχή, δηλαδή έως το 323 π.Χ. Η εξέταση αφορά τους συγγραφείς και τα γραμματειακά είδη αυτής της περιόδου.

β) ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
1. Βιργιλίου Αινειάδος VI: Από το πρωτότυπο: 1-76, 98-123, 183-211, 264-294, 426-534, 679-901 (συνολικά 492 στίχοι).
2. Άγνωστο κείμενο: Γ. Ιουλ. Καίσαρος, De bello Gallico II και III.
3. Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας της χρυσής και αργυρής εποχής. Η εξέταση αφορά τους συγγραφείς και τα γραμματειακά είδη αυτών των περιόδων.

 Η εξέταση του γνωστού αρχαιοελληνικού και λατινικού κειμένου περιλαμβάνει μετάφραση, κριτικές, ερμηνευτικές και πραγματολογικές παρατηρήσεις, ενώ η εξέταση του άγνωστου αρχαιοελληνικού και λατινικού κειμένου περιλαμβάνει μετάφραση, γραμματικές και συντακτικές παρατηρήσεις.

Κριτήρια Επιλογής
1. Για την επιλογή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών (κατόπιν εξετάσεων), συνεκτιμώνται τα εξής στοιχεία:

  • Η γραπτή εξέταση των μαθημάτων (40%).
  • Ο βαθμός πτυχίου (20%), ο οποίος δεν μπορεί να μικρότερος του έξι και μισό (6,5 - λίαν καλώς). Σε περίπτωση Πτυχίου που δεν ακολουθεί τη δεκαδική κλίμακα, η Σ.Ε. προβαίνει στη σχετική αντιστοίχιση, με αιτιολογημένη έκθεσή της προς τη Συνέλευση του Τμήματος και στη βάση του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος που απένειμε τον σχετικό προπτυχιακό τίτλο,
  • Ο Μ.Ο. των προπτυχιακών βαθμών ειδίκευσης (20%).
  • Η προφορική συνέντευξη, η επίδοση σε διπλωματική εργασία με την κλασική Φιλολογία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, οι δύο (2) συστατικές επιστολές και τυχόν ερευνητική, επαγγελματική και/ή συγγραφική δραστηριότητα (20%). Συστατικές επιστολές δεν απαιτούνται για τους αποφοίτους της κλασικής ειδίκευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. (βλ. ανωτ.).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών που συμμετέχουν στις γραπτές εξετάσεις υπερέχει ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας στις γραπτές εξετάσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. Αν και σε αυτή την περίπτωση προκόψει ισοβαθμία, τότε για την τελική τους κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου. Η επιτυχής γραπτή εξέταση στα μαθήματα ειδίκευσης αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω διαδικασία· προβιβάσιμος βαθμός ορίζεται το έξι (6) της δεκαδικής κλίμακας και οι μεγαλύτεροι του.

2. Για την επιλογή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών (άνευ εξετάσεων), συνεκτιμώνται:

α) Ο βαθμός πτυχίου, ο οποίος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 8,5.
β) Ο Μ.Ο. των προπτυχιακών βαθμών ειδίκευσης, ο οποίος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 8. Ως μαθήματα ειδίκευσης νοούνται τα μαθήματα κλασικής φιλολογίας.
γ) Η προφορική συνέντευξη, η επίδοση σε διπλωματική εργασία σχετική με την κλασική Φιλολογία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, οι δύο (2) συστατικές επιστολές και τυχόν ερευνητική, επαγγελματική και/ή συγγραφική δραστηριότητα. Συστατικές επιστολές δεν απαιτούνται για τους αποφοίτους της κλασικής ειδίκευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. (βλ. ανωτ.).
Η προφορική συνέντευξη όλων των υποψηφίων είναι υποχρεωτική και οι υποψήφιοι και των δύο (2) κατηγοριών πρέπει να επιτύχουν σ' αυτή για να εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των αριστούχων ενδιαφερομένων, η κατάταξή τους κρίνεται με βάση τον μέσο όρο (Μ.Ο.) βαθμολογίας στα μαθήματα ειδίκευσης του πτυχίου τους, αλλά και την επίδοσή τους στην προφορική συνέντευξη.

Διαδικασία Επιλογής
Η Σ.Ε. καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και, ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το Τμήμα.

Η εξέταση και η αξιολόγηση όσιον υποψηφίων πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις διενεργείται από δύο Τριμελείς Επιτροπές, αρμόδιες για την εξέταση και αξιολόγηση των γραπτών (ανά ειδικότητα), απαρτιζόμενες από μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο, οι οποίες  ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.

Με την ίδια διαδικασία ελέγχεται και η γνώση της ξένης γλώσσας.

Οι επιτροπές αυτές παραδίδουν τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων στη Σ.Ε., η οποία καλεί τους επιτυχόντες στις εξετάσεις, αλλά και όσους έχουν τα προσόντα εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. χωρίς γραπτές εξετάσεις, σε συνέντευξη, που διενεργείται από τρίτη τριμελή επιτροπή, η οποία ορίζεται με την ίδια ως άνω διαδικασία από τη Συνέλευση του Τμήματος. Κατά την προφορική συνέντευξη κρίνεται η φιλολογική υποδομή του υποψηφίου και η κριτική ικανότητά του.

Οι γραπτές εξετάσεις στα δύο (2) μαθήματα ειδίκευσης και την ξένη γλώσσα, καθώς και η προφορική συνέντευξη, ολοκληρώνονται έως το τέλος Σεπτεμβρίου, οπότε με ευθύνη της Σ.Ε. του ΓΊ.Μ.Σ. συγκεντρώνονται τα αποτελέσματα και καταρτίζεται ο πίνακας των επιτυχόντων, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού. Η Σ.Ε. εισάγει την πρότασή της για την τελική έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος στην πρώτη τακτική συνεδρία της. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων, επικυρωμένος από τη Συνέλευση του Τμήματος, αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.philology.uoi.gr).

Αμέσως μετά οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται στο ΓΊ.Μ.Σ., ύστερα από ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος, στην οποία ορίζεται η χρονική διάρκεια των εγγραφών και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
Αναστολή εγγραφής είναι δυνατή, όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη.

Δ) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση (βλ. συνημμ.) με μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας προς τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. στο διάστημα 1-15 Σεπτεμβρίου 2023, την οποία θα συνοδεύουν τα εξής στοιχεία:

α) σύντομο Βιογραφικό Υπόμνημα

β) αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία· Υποψηφιότητα μπορούν να καταθέσουν και φοιτητές που δεν έχουν λάβει ακόμη το πτυχίο τους, προσκομίζοντας, ωστόσο, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι, έως την πρώτη ημέρα διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία» (25-09-2023), θα έχουν καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας, από όπου θα τεκμαίρεται ότι έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου τους, και βεβαίωση περάτωσης σπουδών,

γ) τίτλοι ξένων γλωσσών

δ) δύο (2) συστατικές επιστολές (δεν απαιτούνται συστατικές επιστολές από τους πτυχιούχους της κλασικής ειδίκευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι

ε) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπου αναγράφεται ότι τα ανωτέρω έγγραφα (β, γ) που κατατίθενται είναι ακριβή και γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων

στ) φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου·

ζ) εργασίες που καταδεικνύουν ενδεχόμενη ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα του υποψηφίου

η) κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα συνέβαλλε στην πληρέστερη αξιολόγησή του.

Τίτλοι σπουδών από ξένα ΑΕΙ πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία (βεβαίωση δηλαδή αναγνώρισης ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας πτυχίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Η Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικές με την ύλη των εξετάσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Π. I. σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο .pdf). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών λαμβάνεται ως ημερομηνία αποστολής η σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Προκήρυξη
Αίτηση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο