ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
ΠΜΣ Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής- Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ΠΜΣ Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών
MBA Food and Agribusiness
AUTH - Department of Journalism
ELGS Postrgraduate Programmes

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών (2021-2022)

Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (ΤΜΕΥ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθησή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στο οποίο μετέχουν το Τμήμα Χημείας και το Τμήμα Φυσικής της Σ.Θ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τίτλο: «Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (απόφαση Ε.Δ.Ε. 55/10.06.2021).

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) φοιτητές κατ΄έτος. 

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Χημείας, Φυσικής, Χημικών Μηχανικών, καθώς και άλλων, συναφούς γνωστικού αντικειμένου τμημάτων, εφαρμοσμένων επιστημονικών κλάδων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών dpmsmaterials@uoi.gr τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

•    Αίτηση σε ειδικό έντυπο διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.materials.uoi.gr),
•    Αντίγραφο  διπλώματος ή πτυχίου (με ακριβή βαθμό). Ειδικά οι τελειόφοιτοι πρέπει να καταθέσουν στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η ολοκλήρωση των σπουδών τους πριν τη διαδικασία επιλογής που θα κάνει το Τμήμα.
•    Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας διπλώματος ή πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όσοι προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού).
•    Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
•    Βιογραφικό Σήμείωμα
•    Αποδεικτικά επαρκούς γνώσης μίας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών.
•     Συναφής επαγγελματική εμπειρία, προϋπηρεσία και εκπαίδευση (εφόσον υπάρχει).
•    Αντίγραφα επιστημονικών εργασιών-παρουσιάσεων σε συνέδριο, δημοσιεύσεις  (εφόσον υπάρχουν).
Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας. 

Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα επιλεγούν χρειάζεται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά προσκομίζοντας και μια (1) φωτογραφία αστυνομικής ταυτότητας.

Η προθεσμία υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών ορίζεται από 01.09.2021 έως 30.09.2021.

Εκτενέστερη ενημέρωση σχετικά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, καθώς και το έντυπο αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή βρίσκονται στο δικτυακό τόπο: (εδώ).

Προκήρυξη ΔΠΜΣ 2021-22


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο