Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Επιστήμες της Αγωγής (2023-2024)

Το Τμήμα Φιλοσοφίας (Μετονομασία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας - Ν.4559/2018, ΦΕΚ 142/τ.1/3-8-2018) ανακοινώνει ότι προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, δώδεκα (12) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής» (1654/τ.β./17-03-2023) με δύο ειδικεύσεις:

(α) Εκπαίδευση, Γλώσσα και Ετερότητες (έως 6 άτομα) και
(β) Εκπαίδευση και Πολιτική: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις (έως 6 άτομα)

Η απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Επιστήμες της Αγωγής» εξασφαλίζει την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του ν. 4957/2022 (Α' 141) και ιδίως της παρ. 5 περί πιστοποίησης των Π.Μ.Σ. σχετικά με την απόδοση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας και των άρθρων 455, παρ. 1 και 456, παρ. 1 του ν. 4957/2022 (Α' 141).

Στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (επίπεδο 6 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων).

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους απόφοιτους πανεπιστημιακών Σχολών ή Τμημάτων της ημεδαπής είναι να γνωρίζουν σε επίπεδο Γ1 (όπως αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ) την αγγλική γλώσσα, προκειμένου να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις απαιτήσεις του Προγράμματος Σπουδών και ειδικότερα στη μελέτη  της διεθνούς βιβλιογραφίας και των σχετικών πηγών κατά τη διάρκεια της ερευνάς τους.

Οι πτυχιούχοι πανεπιστημιακών Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδαπής οφείλουν επιπλέον να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα. Αυτό πιστοποιείται με αντίστοιχους τίτλους γλωσσομάθειας. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους πρέπει να πιστοποιείται ο βαθμός ελληνομάθειάς τους, με πιστοποιητικό επάρκειας επιπέδου Γ2 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Μέρος του Προγράμματος Σπουδών μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της μεθοδολογίας και των τεχνικών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή, η Σ.Ε. εγκρίνει την εφαρμογή της εν λόγω μεθοδολογίας, η οποία δεν δύναταί να ξεπερνά το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των μαθημάτων που διδάσκονται σε κάθε εξάμηνο του Προγράμματος Σπουδών για την κάθε ειδίκευση.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας (grampedp@uoi.gr) ή ταχυδρομικά (Γραμματεία Τμήματος Φιλοσοφίας, Μεταβατικό Κτίριο Διοίκησης - 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 45110 Ιωάννινα) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών (βλέπε συνημμένο)
  2. τίτλους σπουδών
  3. αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας,
  4. βιογραφ ικό σημείωμα,
  5. πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για την αγγλική γλώσσα σε επίπεδο Γ1, με τίτλους που αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ.
  6. όσον αφορά στους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Γ2 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που έχουν περατώσει τη 2ί εξεταστική περίοδο και δεν έχουν ακόμη τον τίτλο σπουδών, υπό την προϋπόθεση να υποβάλλουν σχετική βεβαίωση.
Επιτυχών/ούσα υποψήφιος, ο/η οποίος μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής, δεν έχει προσκομίσει κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά, αποκλείεται και τη θέση του καταλαμβάνει ο/η πρώτος/η επιλαχών/ούσα στη σειρά κατάταξης.

Οι αιτούντες θα δηλώνουν μόνο μία προτίμηση. Αλλαγή ειδίκευσης δεν επιτρέπεται.

Η προθεσμία υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών ορίζεται από 19/06/2023 έως 31/08/2023.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται με τη συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων:


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΜΟΡΙΑ
Γραπτή εξέταση 30 έως 60
Συνέντευξη  έως 20
Γενικός βαθμός βασικού πτυχίου  έως 20

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα εξεταστούν γραπτώς σε ένα από τα παρακάτω αντικείμενα ανάλογα με την ειδίκευση που δήλωσαν:
1. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (για την ειδίκευση Εκπαίδευση, Γλώσσα και Ετερότητες)
2. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (για την ειδίκευση Εκπαίδευση και Πολιτική: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις)

Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θα κληθούν σε συνέντευξη.

Οι ημερομηνίες της γραπτής εξέτασης και της συνέντευξης θα ανακοινωθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.
Για την υποβολή δικαιολογητικών και για κάθε συμπληρωματική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος ή /και να επισκέπτονται τον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος https://philosophy.uoi.gr/.

Συνημμένα αρχεία:

01 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΜΣ (2)

Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής Τμήματος Φιλοσοφίας


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο