Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Ελληνική Φιλοσοφία - Φιλοσοφία των Επιστημών (2019-2020)

Tο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο από το ακαδ. έτος 2019-2020 μετονομάζεται σε Τμήμα Φιλοσοφίας (N. 4559/3-8-2018), σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ιδίου Πανεπιστημίου και με το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, συνεχίζει και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019–2020 το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών».

Tο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει α) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στους τομείς της «Ελληνικής Φιλοσοφίας – Φιλοσοφίας των Επιστημών», και β) Διδακτορικό Δίπλωμα.

Γίνονται δεκτοί α) κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου, β) κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον Ν. 3328/2005 (Α΄80), γ) πτυχιούχοι Tμημάτων T.E.I. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. δ) Επίσης, μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ., που οργανώνεται στα Τμήματα των Ιδρυμάτων όπου υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στα οικεία Ιδρύματα.

O αριθμός των εισακτέων στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και στο Διδακτορικό Δίπλωμα ορίζεται, κατ’ ανώτατον όριο, σε είκοσι (20).

Oι πτυχιούχοι ελληνικών A.E.I. γίνονται δεκτοί, εφόσον γνωρίζουν πολύ καλά μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, κτλ. O βαθμός κατοχής της γλώσσας πιστοποιείται με εξετάσεις, εκτός εάν οι υποψήφιοι προσκομίσουν τίτλους σπουδών, από τους οποίους να προκύπτει η κατοχή με επάρκεια μιας από τις παραπάνω γλώσσες.

Οι πτυχιούχοι ξένων πανεπιστημιακών Σχολών ή Τμημάτων οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα. Τούτο θα πιστοποιηθεί με εξετάσεις, εκτός εάν οι υποψήφιοι προσκομίσουν τίτλους σπουδών που να αποδεικνύουν την κατοχή της Ελληνικής γλώσσας.

Oι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες οφείλουν να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φ.Π.Ψ.1 , ώς τις 20 Σεπτεμβρίου 2019, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση εγγραφής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών·

2. Δελτίο προσωπικών στοιχείων·

3. Βιογραφικό Σημείωμα·

4. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (οι τελειόφοιτοι θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται υπό την αίρεση απόκτησης πτυχίου ώς την περίοδο Σεπτεμβρίου 2019)·

5. Αναλυτικό πίνακα των προπτυχιακών μαθημάτων ανά έτος και την αντίστοιχη επίδοσή τους σ’ αυτά·

6. Πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας –οπωσδήποτε της γλώσσας των πηγών και της συναφούς βιβλιογραφίας της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας– ή βεβαίωση επάρκειας από την επιτροπή που θα διενεργήσει τις εξετάσεις·

7. Δημοσιεύσεις – τεκμήρια ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).

 

H επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται με τη συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων (Άριστα: 100 μόρια):

α. Γενικός βαθμός Πτυχίου έως 10 μόρια

β. Μέσος όρος βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα, τα σχετικά με το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών σπουδών έως 20 μόρια

γ. Ερευνητικές εργασίες – Δημοσιεύσεις έως 15 μόρια

δ. Προφορική συνέντευξη έως 5 μόρια

ε. Γραπτές εξετάσεις έως 50 μόρια

Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας είναι ο υποψήφιος να συγκεντρώσει συνολικά τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μόρια στις γραπτές εξετάσεις και τη βάση των πενήντα (50) μορίων με τη συνεκτίμηση και των λοιπών κριτηρίων.

 

Ως προς τους υποψηφίους του Γ΄ Κύκλου (για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής), δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Γ΄ Κύκλου Σπουδών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι υποψήφιοι που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) να είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής·

β) να είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Φιλοσοφία των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (άρθρο 46 του Ν. 4485/2017).

γ) Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) να μην είναι μικρότερος του επτά (7,00). Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν λάβει υποτροφία εσωτερικού του I.K.Y. γίνονται δεκτοί καθ’ υπέρβαση του προβλεπομένου αριθμού, και εκτός διαδικασιών επιλογής.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φ.Π.Ψ., ώς τις 20 Σεπτεμβρίου 2019, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση εγγραφής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

2. Δελτίο προσωπικών στοιχείων·

3. Βιογραφικό Σημείωμα·

4. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων·

5. Αντίγραφο Μ.Δ.Ε. στη Φιλοσοφία. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες δεν έχουν λάβει μέχρι την ημερομηνία των εξετάσεων στο Π.Μ.Σ. το Μ.Δ.Ε. στη Φιλοσοφία, είναι απαραίτητη η βεβαίωση του επιβλέποντος μέλους της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας τους ότι η εργασία θα ολοκληρωθεί εντός του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-2020·

6. Αντίτυπο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας·

7. Δημοσιεύσεις – τεκμήρια ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).

 

H επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων πραγματοποιείται με τη συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων (Άριστα: 100 μόρια):

α. Βαθμός Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών έως 10 μόρια

β. Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία έως 25 μόρια

γ. Γραπτές εξετάσεις έως 50 μόρια

δ. Δημοσιευμένο έργο συναφές με τη Φιλοσοφία (μονογραφίες 5 μόρια – άρθρα 3 μόρια – ανακοινώσεις σε συνέδρια 2 μόρια) έως 10 μόρια

ε. Προφορική συνέντευξη έως 5 μόρια

Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας είναι ο υποψήφιος να συγκεντρώσει συνολικά τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μόρια στις γραπτές εξετάσεις και τη βάση των πενήντα (50) μορίων με τη συνεκτίμηση και των λοιπών κριτηρίων.

 

Oι υποψήφιοι θα εξετασθούν ως εξής:

Τετάρτη 25.9.2019 ώρα 10.00–13.00 Ελληνική Φιλοσοφία Αίθ. 2 γραπτώς

Πέμπτη 26.9.2019 ώρα 10.00–13.00 Φιλοσοφία των Επιστημών Αίθ. 2 γραπτώς

Παρασκευή 27.9.2019 ώρα 10.00 Προφορική συνέντευξη Αίθουσα Συνεδριάσεων του Tμήματος Φ.Π.Ψ. (1 ος όροφος)

στην ακόλουθη ύλη:

ΕΝΟΤΗΤΑ A΄ : Ελληνική Φιλοσοφία

Υποενότητα:  α. Προσωκρατική Φιλοσοφία – Σοφιστική κίνηση Υποενότητα:

Υποενότητα: β. Γνωσιοθεωρικά ρεύματα και η περί ελευθερίας αντίληψη στη Νεοελληνική φιλοσοφία του 18ου και του 19ου αιώνα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ : Φιλοσοφία των Επιστημών

Υποενότητα:  α. Φιλοσοφία των Επιστημών Υποενότητα

Υποενότητα: β. Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών

Θα δοθούν τέσσερα θέματα – ένα από κάθε υποενότητα – και οι υποψήφιοι θα υποχρεωθούν να απαντήσουν σε δύο, ένα από κάθε ενότητα.

Για όσους δεν κατέχουν βεβαίωση κατοχής μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας θα δοθεί επίσης φιλοσοφικό κείμενο σε ξένη γλώσσα, ανάλογα με την προτίμηση του καθενός, για να μεταφρασθεί και να σχολιασθεί.

Οι υποψήφιοι, των οποίων η ορκωμοσία πρόκειται να γίνει κατά την προσεχή ορκωμοσία φοιτητών, μπορούν να καταθέσουν βεβαίωση του Τμήματος στο οποίο φοίτησαν, από την οποία να εμφαίνεται ότι έχουν εγγραφεί στον κατάλογο φοιτητών της προσεχούς ορκωμοσίας. Επισυνάπτονται λεπτομερή διαγράμματα.

Για κάθε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στη Διοίκηση του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., κ. Σιούλα Παναγιώτα, τηλ. 2651–0–05862 (e-mail: psioula@cc.uoi.gr)

 

O Πρόεδρος της Eιδικής Διατμηματικής Eπιτροπής του Π.M.Σ. Eλληνική Φιλοσοφία- Φιλοσοφία των Επιστημών

Καθηγητής Ιωάννης Πρελορέντζος

Συνημμένα αρχεία:

ΑΙΤΗΣΗ_Β΄ ΚΥΚΛΟΣ.pdf

ΑΙΤΗΣΗ_Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ.pdf

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.pdf

ΥΛΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ.pdf

ΥΛΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ.pdf

ΥΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.pdf

ΥΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.pdf


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα