Management Engineering
ΠΜΣ Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας & Διεθνούς Ασφάλειας
eLearning EKPA
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Υδραυλικών και Γεωτεχνικών Έργων (2021-2022)

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Τομέας Υδραυλικής Μηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Υδραυλικών και Γεωτεχνικών Έργων». Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους ένδιαφερόμενους να φοιτήσουν στο ΠΜΣ το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 με έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο 2021.

Στόχος του ΠΜΣ είναι να προσφέρει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές υψηλής ποιότητας εξειδίκευση στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές για την ανάλυση και τον σχεδιασμό υδραυλικών και γεωτεχνικών έργων, την κατασκευή νέων υδραυλικών και γεωτεχνικών έργων, αλλά και την ενίσχυση της ασφάλειας και ανθεκτικότητας υφιστάμενων υδραυλικών και γεωτεχνικών κατασκευών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και στην κατανόηση της σημασίας και των δυνατοτήτων της διεπιστημονικής προσέγγισης, στο πλαίσιο του «ολοκληρωμένου σχεδιασμού», ο οποίος αποσκοπεί στην αναζήτηση της βέλτιστης επιστημονικά, τεχνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά λύσης, λαμβάνοντας υπόψη πως τα υδραυλικά και γεωτεχνικά έργα αφενός παρουσιάζουν σοβαρές αλληλοεξαρτήσεις, αφετέρου είναι ενταγμένα και εκτεθειμένα σε ένα περιβάλλον φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων, αλλά και μεταβαλλόμενων αναγκών και απαιτήσεων.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στον «Ολοκληρωμένο Σχεδιασμό Υδραυλικών και Γεωτεχνικών Έργων». Ο τίτλος στα αγγλικά είναι «Master of Science in Integrated Design of Hydraulic and Geotechnical Structures».

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστημίων, της ΣΤΕΑΜΧ ή άλλων Στρατιωτικών Σχολών, ή πρώην ΤΕΙ της ημεδαπής ή της ΑΣΠΑΙΤΕ, ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι επί πτυχίω φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις τους για τη λήψη πτυχίου, έως την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του Π.Μ.Σ.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατά τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα ο μεταπτυχιακός φοιτητής παρακολουθεί οκτώ (8) συνολικά υποχρεωτικά μαθήματα, και κατά το τρίτο (3ο ) εξάμηνο εκπονεί τη διπλωματική εργασία του. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και η συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 2.800,00€ για όλο το Πρόγραμμα (τα τρία εξάμηνα φοίτησης) τα οποία κατανέμονται ως ακολούθως: 950 € το πρώτο εξάμηνο, 950 € το δεύτερο εξάμηνο και 900 € το τρίτο εξάμηνο φοίτησης.

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ορίζεται σε τριάντα (30). Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Κ1: Βαθμός Πτυχίου (Βαρύτητα: 30%)
Κ2: Βαθμός άλλου συναφούς ΔΜΣ ((Βαρύτητα: 10%)
Κ3: Επαγγελματική Εμπειρία (Βαρύτητα: 15%)
Κ4: Επιστημονική Δραστηριοποίηση (επιστημονικές δημοσιεύσεις και εργασίες) (Βαρύτητα: 15%)
Κ5: Συνέντευξη (Βαρύτητα: 30%)

Η βαθμολόγηση σε κάθε κριτήριο επιλογής και στη συνέντευξη πραγματοποιείται στην κλίμακα 0 – 10. Βαθμός= (Κ1x 0,3) +(K2 x0,10) + (K3 x0,15) + (K4 x 0, 15) + (K5 x 0,30).

H υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα που θα βρείτε στον σύνδεσμο εδώ από 30/8/2021 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2021, και με αποστολή των ακόλουθων δικαιολογητικών ηλεκτρονικά στο msc-hydrogeot@uniwa.gr (μέχρι 30/9/2021).

α. Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία. (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).
β. Βιογραφικό σημείωμα.
γ. Δύο (2) συστατικές επιστολές, οι οποίες θα σταλούν από τους συντάκτες τους απευθείας στο mschydrogeot@uniwa.gr .
δ. Αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας.
ε. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν). στ. Περίληψη πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχει).
ζ. Σύντομη έκθεση των επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων και στόχων του υποψηφίου καθώς και τεκμηρίωση του ενδιαφέροντός του για το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. (μια σελίδα κατά μέγιστο).
η. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή τους.

Η επικοινωνία σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποψηφίων, την ανάρτηση σημαντικών ημερομηνιών και ανακοινώσεων θα πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας του ΠΜΣ: https://msc-hydrogeot.uniwa.gr.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την κα Ουρανία Γολεμάτη, Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΔΑ, e-mail: msc-hydrogeot@uniwa.gr.

Προκήρυξη


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο